Apotheka stipendiumite statuut

01.01.2019

APOTHEKA FARMAATSIAÕPPE– JA TEADUSE ARENDUSFOND

EESMÄRK

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi (edaspidi Stipendiumifond) eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist toetab AS Magnum (edaspidi Asutaja).

STATUUT

 1. Stipendiumifondi suurus on 5000 eurot aastas. Stipendiumifondi suuruse ning stipendiumide arvu ja suuruse otsustab Asutaja iga-aastaselt.
 2. Stipendiumi väljaandmist korraldab TÜ sihtasutus (edaspidi Sihtasutus).
 3. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Stipendiumi konkursi kuulutab Sihtasutus vastavalt Asutaja soovile välja ülikooli teabekanalites.
 4. Stipendiumifondist jagatakse järgmisi toetusi:
  • Proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistöö toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot aastas. Taotleda võivad kõik proviisoriõppe uurimistöö edukalt kaitsnud üliõpilased või doktoritöö raames konkreetse uurimistöö lõpetanud farmaatsia õppekava doktorandid. Taotlemise eelduseks on akadeemiliste võlgnevuste puudumine.
  • Farmaatsia erialakonverentsidel osalemise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Summa jaguneb pooleks proviisoriõppe üliõpilaste või farmaatsia instituudi doktorantide ja teadustöötajate vahel. Taotleja peab konverentsil esinema kas suulise või stendiettekandega.
  • Toetus külalisõppejõudude kaasamiseks proviisoriõppes ja proviisorite ning farmatseutide täiendõppes. Toetussumma on 2000 eurot aastas. Õppe rõhuasetus on suunatud apteegiteenuse arendamisele, parema nõustamispraktika rakendamisele ja mentorluse juurutamisele apteekides. Õppe- ja koolituskava töötatakse välja koostöös farmaatsia instituudiga.
  • Teadusartikli avaldamise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Stipendiumi on võimalik taotleda praktilise farmaatsia alase teadusartikli avaldamisega seotud kulude katmiseks. Stipendiumi võivad taotleda proviisoriõppe üliõpilased, farmaatsia õppekava doktorandid või farmaatsia instituudi õppejõud ja teadurid.
 5. Stipendiumeid on võimalik taotleda kogu õppeaasta jooksul. Erandiks on proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistööde toetus, mida on võimalik taotleda ühe kuu jooksul pärast uurimistöö kaitsmist.
 6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TÜ sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja.
 7. Stipendiumide määramise osas teeb otsuse komisjon, kuhu kuuluvad Asutaja ja farmaatsia instituudi esindajad (farmaatsia instituudi juhataja ja taotluse sisust lähtuva farmaatsiavaldkonna õppejõud või teadlane).
 8. Stipendiumikomisjon edastab oma otsuse Stipendiumi saajate kohta Sihtasutusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.
 9. Stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud vahendid kantakse üle igal aastal Sihtasutuse arveldusarvele.
 10. Stipendiumi vahendeid haldab Sihtasutus, Stipendiumi Asutaja lisab Stipendiumi kogusummadele 10% sihtasutuse omakulude katteks.

               AS Magnum                                             TÜ farmaatsia instituudi esindaja                                TÜ sihtasutuse esindaja
Ahti Kallikorm, juhatuse esimees                  Prof. Ain Raal, farmaatsia instituudi juhataja                  Triin Vakker, juhatuse liige

Terviseinfo:

 • Ortoosid nüüd Apothekas!

  Loe edasi

 • Viru Keskuse apteek läbis suure uuenduskuuri

  Loe edasi

 • Apteekides jätkatakse geeniproovide kogumist!

  Loe edasi

Kõik postitused