Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Apotheka kliendiprogrammi raames

Käesolevad põhimõtted on välja töötanud Allium UPI OÜ, kes on Apotheka kliendiprogrammi vastutav töötleja. Tingimused on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Apotheka kliendiprogrammi raames klientide isikuandmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Apotheka töötleb Kliendi isikuandmeid, kui klient on liitunud Apotheka kliendiprogrammiga. Liitumine on võimalik Apotheka kaubamärki kandvates apteekides, Apotheka veebilehel iseteeninduskeskkonnas, samuti Pet City ja Apotheka Beauty poodides.

  1. Üldsätted ja mõisted

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad veebilehel www.apotheka.ee

Apothekal on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Apotheka veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Apotheka veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Mõisted

Apotheka – Allium UPI OÜ, kes on Apotheka kliendiprogrammi haldaja ja vastutav töötleja

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seostatav igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Apothekale teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Apotheka kliendikaardi kasutamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline isik, kes kasutab oste tehes või teenuseid tarbides Apotheka kliendikaarti, sh ID-kaarti Apotheka apteekides ja Apotheka lojaalsusprogrammiga liitunud koostööpartnerite juures.

Kliendiandmete/Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Apotheka kliendikaardiga seonduvate, sh Apotheka apteegis ja koostööpartnerite poodides tehtud ostude ja teenustega seotud andmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks Apotheka lojaalsuprogrammi haldaja, Allium UPI OÜ.

  1. Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid

2.1. Apotheka on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kelleks on muuhulgas  ettevõtjad, kes pakuvad IT-tugiteenuseid ning turundusteenust kliendiprogrammi raames. Kliendiandmete edastamisel volitatud töötlejale tagab Vastutav töötleja, et volitatud töötlejad töötlevad Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidavad konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendavad kohaseid turvameetmeid.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Apotheka kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

2.4. Apotheka kogub ja töötleb ainult Apotheka kliendikaardi programmiga liitunud Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

2.4.1.      Kliendi kauba- ja teenuste ostuandmed, mis on tehtud kliendiprogrammiga liitunud apteekides ja Apotheka koostööpartnerite juures;

2.4.2.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks kogutud kontaktandmed, sh valikuliselt kogutavad andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, isikukood (sünniaeg) e-posti aadress, keele-eelistus;

2.4.3.      Suhtlusandmed: Apotheka ja Kliendi vaheline suhtlus kliendiprogrammiga seotud küsimustes e-posti või kirja teel.

  1. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Apotheka töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

3.1. hallata kliendisuhteid ning pakkuda kliendile ülevaadet Apotheka kliendiprogrammi raames kasutatud teenustest, saadud hüvedest ja tehtud ostudest.

Apotheka töötleb Kliendiandmeid Kliendiga lepingu täitmiseks: Kliendi poolt programmiga liitumise järel programmiga seotud hüvede pakkumiseks, sh  teostatud ostude ja teenuste andmete säilitamine iseteeninduskeskkonnas Apotheka veebis;

Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Apotheka, õigustatud huvi alusel, näiteks profileerimine ostuandmete alusel ja sihitud pakkumiste tegemine.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib Apotheka pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Apotheka soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. Apotheka võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Apotheka õigustatud huvil; täiustada ja arendada uusi teenuseid või testida tehnilisi, sh kampaanialahendusi.

3.5. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse täitmisel või Apotheka õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks ja vastamiseks.

  1. Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs

4.1. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, ostu tegemise kohta/piirkonda, isiklikke eelistusi kaupade osas jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks, kui klient on turundussõnumitega nõustunud. Vastavat analüüsi on Apothekal õigus teha õigustatud huvi olemasolul või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid, võttes arvesse Kliendi eelistusi.

4.2. Apotheka  saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel/hilisemal muutmisel kliendi soovil, samuti võib kliendiandmeid saada ja kasutada seoses Kliendi poolt kliendikaardiga registreerumisel kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.3. Apotheka võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude kliendi kohta seaduslikult kogutud andmete (nt eelistatud ostukoht, sugu, vanus, jmt) analüüsimise teel.

  1. Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid töödelda

5.1. Kliendiandmeid võidakse edastada andmete saamiseks õigustatud ametiasutustele, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused.

5.2. Juriidilised isikud, kes osutavad Apothekale teenuseid nagu näiteks IT-teenus, turundusteenus, kliendikirjade väljasaatmise platvormi teenus, jmt. Teenuse osutajal on ligipääs andmetele niivõrd kui see on teenuse osutamiseks möödapääsmatult vajalik. Kliendiandmetele on piiratud juurdepääs ka kliendiprogrammiga liitunud Apotheka brändi all tegutsevatel apteekidel, Apteegi Beauty OÜ-l (Apotheka Beauty) ja Pet City OÜ-l (Pet City lemmikloomapoed).

5.3. Õigus- ja finantskonsultandid või teised Apotheka poolt volitatud isikud, kellel on kliendiandmetele juurdepääs vajalik kliendikaebusega seoses või Vastutava töötleja poolt nimetatud muul põhjusel.

  1. Andmete säilitamise tähtaeg

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingul (kliendiprogrammi tingimused) Kliendiga, Apotheka õigustatud huvil või kohalduval õigusel.

 

  1. Eraisikust Kliendi õigused

Eraisikust Kliendil on Apotheka poolt Isikuandmete töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks);

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Apotheka analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas Apotheka töötleb tema isikuandmeid ning saada sellistest  andmetest ülevaade.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Apotheka õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Kõik Kliendi poolt käesolevas punktis 7 nimetatud taotlused tuleb esitada punktis 8 toodud kontaktidel digitaalselt allkirjastatud või omakäeliselt allkirjastatud vormis.

7.8. Esitada kaebus Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

  1. Kontaktandmed

8.1. Kliendil on õigus pöörduda Apotheka poole tema Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega veebilehel www.apotheka.ee  toodud kontaktidel.

8.2. Eraisikust kliendid võivad pöörduda andmekaitsega seotud küsimustes e-posti aadressile: andmekaitse@apotheka.ee  

 

Ver. 4. kehtib alates 01.04.2024.