PRAVAHEXAL 20MG TBL 20MG N30

Retseptiravim

10,89 €


Piirhind €10.89

Haigekassa 50% soodustusega €6.69

Haigekassa 75% soodustusega €4.6

Haigekassa 90% soodustusega €3.34

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Pravastatinum
Toimeaine kogus
20 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

ATC Kood:
C10AA03
INN:
Pravastatinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
KOLESTEROOLI JA TRIGLÜTSERIIDIDE SISALDUST VÄHENDAVAD AINED

1. PravaHEXAL 10
PravaHEXAL 20
PravaHEXAL 30
PravaHEXAL 40

2. Iga tablett sisaldab vastavalt 10 mg, 20 mg, 30 mg või 40 mg pravastatiinnaatriumi.
Abiained vt 6.1.

3. Tablett.
10 mg: kollane, ovaalne, kumer, murdejoontega tablett, millele on kantud kood P 10.
20 mg: kollane, ovaalne, kumer, murdejoontega tablett, millele on kantud kood P 20.
30 mg: kollane, ovaalne, kumer, murdejoontega tablett, millele on kantud kood P 30.
40 mg: kollane, ovaalne, kumer, murdejoontega tablett, millele on kantud kood P 40.

4.1 Näidustused
Primaarne hüperkolesteroleemia (tüüp IIA), mis ei ole allunud muutustele dieedis ja elustiilis.
Südame isheemiatõbi, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5mmol/l või suurem (koronaarsurma ja mitte-fataalse müokardiinfarkti riski vähendamine; müokardi revaskulariseerimisprotseduuride vajaduse vähendamine; koronaarateroskleroosi progresseerumise aeglustamine, sealhulgas uute täielike oklusioonide tekke aeglustamine).
Fataalse ja mitte-fataalse müokardiinfarkti riski vähendamine, ajuinsuldi ja aju transitoorse isheemilise atakti esinemissageduse vähendamine ja müokardi revaskulariseerimisprotseduuride vajaduse vähendamine eelneva müokardiinfarktiga patsientidel, kelle vere kolesteroolisisaldus on normi piires.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Enne pravastatiinravi alustamist tuleb sekundaarse hüperkolesteroleemia põhjused likvideerida ning patsient peab minema kolesteroolitaset vähendavale dieedile, mis peab kestma terve ravi ajal.
Täiskasvanud: Annus on tavaliselt 10-40 mg üks kord ööpäevas, mis manustatakse enne magamaminekut. Annuse maksimaalne toime avaldub nelja nädala jooksul, mistõttu tuleb lipiididetaset perioodiliselt kontrollida ning annust vastavalt kohandada. Maksimaalne soovituslik annus on 40 mg ööpäevas.
Kõrgenenud kolesteroolitasemega (üldkolesterool üle 7,8 mmol/L) patsientidel on soovituslik annus 40 mg ööpäevas üksikannusena enne magama heitmist.
Eakad ja maksa- või neerupuudulikkusega patsiendid: Kliiniline kogemus on näidanud, et neil patsientidel võib kasutada tavalisi annuseid. Sarnaselt teistele patsientidele tuleb ravi alustada madalaima soovitusliku annusega.
Lapsed: Pravastatiini ei tohi kasutada alla 18-aastastel, kuna selle eagrupiga on vähe kliinilist kogemust.
Muu kaasnev ravi: Pravastatiini toime tugevneb sapphappeid väljutavate ainete samaaegse kasutamise korral. Sapphappeid väljutavate ainete (nt kolestüramiini, kolestipooli) kasutamisel tuleb pravastatiini manustada üks tund varem või neli tundi pärast manustamist.
Samaaegselt immuunsupressante, nt tsüklosporiini saavatel patsientidel tuleb ravi pravastatiiniga alustada annusest 10 mg üks kord ööpäevas ning annust tuleb suurendada ettevaatlikult, et saavutada soovitud langust kolesteroolitasemes.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus pravastatiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Äge maksahaigus või põhjendamatu püsiv transaminaaside (AST, ALT) tõus. Rasedus ja imetamine.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Seerumi kõrge HDL kolesterooli kontsentratsiooni või kõrge HDL/üldkolesterooli suhte korral tuleb pravastatiinravi vajadust eraldi kaaluda.
Maksafunktsioon. Sarnaselt muule lipiididesisaldust vähendavale ravile tuleb ka pravastatiini korral regulaarsete intervallidega teha maksafunktsiooni teste. Erilist tähelepanu tuleb pöörata patsientidele, kellel esineb transaminaaside taseme tõus, ning ravi tuleb katkestada, kui alaniinaminotransferaas (ALT) ja aspartaataminotransferaas (AST) ületavad kolmekordselt normväärtuste ülemise piiri ning see tõus on püsiv.
Kliinilistes uuringutes esines 0,5%-l pravastatiini saanud patsientidest seerumi transaminaaside märkimisväärne püsiv muutus. Väärtuste tõusuga ei kaasnenud mingeid maksahaiguse kliinilisi sümptomeid ning pärast ravi lõpetamist langesid need tavaliselt ravieelsele tasemele.
Pravastatiini ordineerimisel patsientidele, kellel esineb anamneesis maksahaigus ja/või kes tarvitavad rohkesti alkoholi, tuleb olla ettevaatlik.
Skeletilihased. Teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite kasutamisel on üksikjuhtudel täheldatud kreatiniinfosfokinaasi taseme tõusu. Kui KFK seerumis tõuseb tunduvalt (kõrgemale kui 10-kordne normi ülemine piir) või esineb müopaatia kahtlus, soovitatakse ravi pravastatiiniga lõpetada.
On täheldatud üksikuid rabdomüolüüsi juhtumeid ja sellega seotud müoglobinuuriast tingitud neerupuudulikkust. HMG-CoA reduktaasi inhibiitoreid saavatel patsientidel on täheldatud müosiitide ja müopaatiate esinemissageduse tõusu, eriti samaaegsel tsüklosporiini, fibraatide ja nikotiinhappe kasutamisel.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kliinilise tähtsusega koostoimeid ei ole täheldatud järgmiste ravimitega:
Tsütokroom P450 3A4 ensüümi inhibiitorid: Erinevalt enamikust teistest HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritest, nt simvastatiinist, lovastatiinist ja atorvastatiinist ei metaboliseeru pravastatiin tsütokroom P450 3A4 ensüümi toimel. Seega pravastatiini tase plasmas ei tõuse, kui sellised ained nagu itrakonasool, diltiaseem või greibimahl seda ensüümi inhibeerivad.
Kolestüramiin/kolestipool: Pravastatiini manustamisel üks tund enne või neli tundi pärast kolestüramiini annust või üks tund enne kolestipooli manustamist või standardset einet ei täheldatud mingit kliinilise tähtsusega vähenemist biosaadavuse või ravitoime osas.
Samaaegsel manustamisel vähenes pravastatiini biosaadavus umbes 40-50% võrra.
Tsüklosporiin: Mitmes uuringus on mõõdetud üheaegselt pravastatiini ja tsüklosporiini saavatel patsientidel tsüklosporiini kontsentratsiooni plasmas. Seni ei ole täheldatud mingit kliinilise tähtsusega tsüklosporiini kontsentratsiooni tõusu. Ühes ühekordse annuse uuringus tuvastati pravastatiini kontsentratsioonide tõusud südame transplantatsiooni läbiteinud patsientidel, kes said samaaegselt tsüklosporiini.
Muud ravimid: Koostoime uuringus, mis oli seotud varfariini, atsetüülsalitsüülhappe, antatsiidide (üks tund enne pravastatiini), tsimetidiini, gemfibrosiili, nikotiinhappe või probukooliga, ei täheldatud mingeid statistiliselt märkimisväärseid erinevusi biosaadavuses.

4.6 Rasedus ja imetamine
Rasedus: Raseduse ajal pravastatiini kasutamisega seotud kliiniline kogemus on piiratud.
Kuna kolesterool ja teised kolesterooli sünteesi produktid on loote arenguks vajalikud, siis HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid on raseduse ajal vastunäidustatud (vt 4.3 Vastunäidustused).
Imetamine: Vähene kogus pravastatiini eritub rinnapiima. Pravastatiinravi ajal tuleb imetamine lõpetada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Pole asjakohane

4.8 Kõrvaltoimed
Nii kliinilised kõrvaltoimed kui laboratoorsete parameetrite muutused on tavaliselt kerged ja mööduvad. Kolmes mahukas platseebokontrolliga uuringus (West of Scotland Study (WOS),
Cholesterol and Recurrent Events Study (CARE) ja Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID)), mis hõlmasid kokku 19 768 patsienti, kes said kas pravastatiini (n=9895) või platseebot (n=9873), täheldati pravastatiinil 4,8-5,9 aastat (keskmiselt) kestnud jälgimisperioodi jooksul umbes samasugust ohutuse ja efektiivsuse profiili nagu platseebo korral.
Harva on teatatud kõrgenenud transaminaaside väärtustest. Harvadel juhtudel on esinenud kreatiinfosfokinaasi väärtuste suurenemist. Kliinilise kasutamisega seoses on väga harva esinenud järgmisi kõrvaltoimeid: angioödeem, kollatõbi (koos kolestaatilise ikterusega), hepatiit, ootamatud maksanekroosid, LED-sarnane sündroom, pankreatiit ja trombotsütopeenia.
Üksikutel juhtude on registreeritud rabdomüolüüsi ja sellega kaasnevat müoglobinuuriast tingitud neerupuudulikkust. HMG-CoA reduktaasi inhibiitoreid saavatel patsientidel on täheldatud müosiitide ja müopaatiate esinemissageduse tõusu, eriti kaasneva tsüklosporiinravi korral (vt 4.5 Koostoimed).

4.8 Üleannustamine
Tänaseni on registreeritud ainult kaks üleannustamise juhtumit. Mõlemad kulgesid sümptomiteta ja ilma laboratoorsete parameetrite muutusteta. Üleannust tuleb ravida sümptomaatiliselt.

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: HMG CoA reduktaasi inhibiitorid

ATC-kood: C10A A03.

Pravastatiin pärsib konkureerivalt kolesterooli biosünteesi, kuna inhibeerib spetsiifiliselt ensüüm HMG-CoA (hüdroksümetüülglutarüül-koensüüm A) reduktaasi. See ensüüm katalüüsib kolesterooli sünteesi varajast staadiumi, milles HMG-CoA konverteeritakse mevaloonhappeks. Pravastatiin vähendab üldkolesterooli, LDL (madala tihedusega lipoproteiini) kolesterooli, VLDL (väga madala tihedusega lipoproteiini) kolesterooli, apolipoproteiin B ja triglütseriidide kontsentratsioone plasmas. HDL (kõrge tihedusega lipoproteiini) kolesterooli ja apolipoproteiin A kontsentratsioonid plasmas tõusevad. Pravastatiini LDL kolesterooli taset vähendav toime on tingitud nii LDL retseptorite hulga suurenemisest kui LDL kolesterooli produktsiooni vähenemisest ning metabolismi suurenemisest, mis tuleneb VLDL kolesterooli taseme langusest. Terapeutiline vastus saabub 1-2 nädalaga. Maksimaalne vastus saavutatakse tavaliselt 4 nädalaga. Vastus püsib pikaajalise ravi jooksul. Kuna kolesterooli biosüntees maksas toimub valdavalt öösiti, siis soovitatakse ravimit manustada õhtuti.
Pravastatiini võib manustada koos sapphappeid väljutavate ainetega, mille korral saavutatakse sünergistlik toime.
Patsientidel, kes on ravimit saanud vähemalt üks aasta, ei ole seoses raviga täheldatud katarakti arengut.
Südame isheemiatõve profülaktika. Primaarse profülaktika uuringus, mis viidi läbi 6 595 patsiendiga, kes olid 45…64-aastased, kellel esines mõõdukas hüperkolesteroleemia (LDL 4-6 mmol/l), kuid kellel ei olnud anamneesis müokardiinfarkti, võrreldi pravastatiini platseeboga. Lisaks sobivale dieedile said patsiendid kas 40 mg pravastatiini ööpäevas või platseebot. Ravi keskmine jälgimisaeg oli 4,8 aastat. Pravastatiinravi vähendas südame isheemiatõvest tingitud suremust ja mitteletaalse müokardiinfarkti riski 31% võrra (95% CI = 17,43; p = 0,0001). Riski vähenemine ei olenenud patsiendi vanusest ega LDL kolesterooli algsest tasemest. Pravastatiiniga ravitud patsientidel vähenes kardiovaskulaarsete surmade arv 32% (95% CI (usaldusvahemik) = 3,53; p = 0,03) võrra ja üldine suremus 24% (95% CI =
1,41; p = 0,039) võrra. Ravigruppide vahel ei täheldatud märkimisväärset erinevust mittekardiovaskulaarsete, sh vähist tingitud surmade arvus. Pravastatiin vähendas ka revaskularisatsiooni vajadust 37% võrra (95% CI = 11,56; p = 0,009) ja angiokardiograafia vajadust 31% (95% CI = 10,47; p = 0,007).
Ateroskleroosi areng ja kardiovaskulaarne suremus: pikaajalises uuringus südame isheemiatõbe põdevate ja mõõdukalt hüperkolesteroleemiliste patsientidega, kellel oli üldkolesterooli tase keskmiselt 6,0 mmol/l ja LDL keskmiselt 4,2 mmol/l, pidurdas pravastatiin monoteraapiana ateroskleroosi arengut ning vähendas müokardiinfarktide arvu 67% võrra (95% CI = 36,87; p = 0,003). Müokardiinfarkti ja üldsuremuse ühist arvu käsitlev analüüs näitas, et need juhtumid vähenesid 55% võrra (95% CI = 22,78; p = 0,009).
Pravastatiini toimed müokardiinfarkti põdenud patsientidel, kelle üldkolesterooli kontsentratsioon seerumis on normaalne või veidi tõusnud. USA-s ja Kanadas läbiviidud CARE (Cholesterol and Recurrent Events) uuringus vaadeldi pravastatiini annuse 40 mg/ööpäev toimet kardiovaskulaarsete atakkide esinemissagedusele müokardiinfarkti läbipõdenud patsientide seas. Selles topeltpimedas, platseebokontrolliga uuringus osales 4159 patsienti (2081 pravastatiini rühmas ja 2078 platseeborühmas), kellel esines normaalne või veidi kõrgem kolesteroolitase (<6,2 mmol/l) ning kes olid 3-20 kuud varem pärgarterite tromboosi läbi põdenud. Keskmine jälgimisperiood oli 4,9 aastat. Jälgimisperioodi ajal oli pravastatiini rühmas LDL kolesterooli tase 28% ja üldkolesterooli tase 20% madalam kui platseeborühmas. Pravastatiinravi vähendas märkimisväärselt südame isheemiatõvest tingitud suremust ning mitteletaalse müokardiinfarkti esinemissagedust 24% võrra (p = 0,003).
Atakke/stenokardiahooge oli pravastatiini rühmas 212 ja platseebo rühmas 274.
Mitteletaalsete müokardiinfarktide risk vähenes, kuid letaalsete infarktide risk oluliselt ei muutunud. Patsiendirühmas, kelle LDL kolesterooli kontsentratsioon seerumis oli < 3,2 mmol/l, ei vähendanud pravastatiin stenokardia hoogude esinemissagedust.
Revaskulariseerimist (pärgarteri shunteerimist/bypassi paigaldamist (bypass surgery) või perkutaanset transluminaalset angioplastikat) vajati pravastatiini rühmas vähem kui platseebo rühmas (294 vs. 391, riski vähenemine 27%, p<0,001). Pravastatiin vähendas märkimisväärselt ka insultide arvu, mida esines pravastatiini rühmas 54 ja platseeborühmas 78 (riski vähenemine 31%, p = 0,03). Ajuinsuldi või transitoorse ajuisheemia (TIA)1 esinemise risk üheskoos vähenes 26% (p = 0,025) võrra. CARE uuringus ei mõjustanud pravastatiin olulisel määral üldsuremust.
Südame isheemiatõvest tingitud suremuse, üldsuremuse, müokardiinfarktide ja ajuinsultide profülaktika müokardiinfarkti või ebastabiilset stenokardiat põdenud patsientidel. LIPID (Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease) uuringus hinnati pravastatiini efektiivsust 9014 mehel ja naisel. Patsientide kolesteroolitase oli normaalne või kõrgem (üldkolesterooli algväärtus 4,0-7,0 mmol/l; keskmine väärtus 5,66 mmol/l) ning neil oli anamneesis müokardiinfarkt või nad olid eelneva 3-36 kuu jooksul olnud haiglaravil ebastabiilse stenokardia tõttu. Uuringusse lülitatud patsientide triglütseriididetaseme
algväärtused varieerusid suures ulatuses (<5,0 mmol/l), samuti ei esitatud patsientide valimisel mingeid piiranguid HDL kolesterooli lähtetaseme osas. Uuringu alustamise hetkel sai 82% patsientidest raviks atsetüülsalitsüülhapet ning 76% sai antihüpertensiivset ravimit.
Patsiendid lülitati sellesse platseebokontrolliga topeltpimedasse mitme keskusega uuringusse keskmiselt 5,6 aastaks (keskmine = 5,9 aastat). Pravastatiinravi vähendas tunduvalt südame isheemiatõvest tingitud surma riski (24%, p = 0,0004). Pravastatiini saanud patsientide rühmas vähenes tunduvalt (24%, p<0,0001) südame isheemiatõvest tingitud atakkide (surm südame isheemiatõve tagajärjel või mitteletaalne müokardiinfarkt) risk. Letaalsete ja mitteletaalsete müokardiinfarktide risk vähenes 29% võrra (p<0,0001). Pravastatiin vähendas 23% võrra üldsuremuse riski (p<0,0001) ja 25% võrra (p<0,0001) kardiovaskulaarse surma riski. Pravastatiini rühmas vähenes tunduvalt (20%, p<0,0001) müokardi revaskulariseerivate protseduuride (pärgarteri šunteerimise või angioplastika) vajadus. Pravastatiin vähendas
tunduvalt, 19% võrra ka ajuinsuldi riski (p = 0,048; 95% CI, 0,2…34%). Peale selle vähenes pravastatiini saanud rühmas tunduvalt (15%, p<0,001) haiglapäevade arv patsiendiaasta kohta. Patsientide rühmas, kellel oli anamneesis müokardiinfarkt, vähendas pravastatiin oluliselt üldsuremuse ning letaalse ja mitteletaalse müokardiinfarkti riski (üldsuremuse risk langes 21% võrra, p = 0,0016 ning letaalse ja mitteletaalse müokardiinfarkti risk 25% võrra, p = 0,0008). Nende patsientide rühmas, kes olid ebastabiilse stenokardia tõttu haiglaravil olnud, vähendas pravastatiin oluliselt üldsuremuse riski (26%, p = 0,0035) ning letaalse ja mitteletaalse müokardiinfarkti riski (37%, p = 0,0003).

5.3 Farmakokineetilised omadused
Pravastatiin on vesilahustuv. Pravastatiini manustatakse suukaudselt aktiivse vormina.
Manustatud annusest 50% imendub. Maksas, toime peamises sihtorganis, allub ravim ulatuslikult esmasele passaazhile ning ainult 17% annusest jõuab süsteemsesse ringlusse.
Samaaegsel toidu manustamisel väheneb süsteemsesse ringlusse jõudva aine hulk 40% võrra, ilma et lipiidide taset vähendav toime sellest muutuks. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 1-1,5 tundi pärast ravimi manustamist. Pravastatiini valguseonduvus on ligikaudu 50% ja jaotusruumala ligikaudu 0,5 L/kg. Korduval manustamisel pravastatiin ei kumuleeru. Totaalne kliirens on umbes 1000 ml/min. 50% pravastatiinist metaboliseerub ning peamiseks metaboliidiks on 3-hüdroksü-isomeer. Farmakoloogilist efektiivsust see ei mõjusta.
Pravastatiin ei metaboliseeru ensüüm tsütokroom P450 3A4 toimel (vt 4.5 Koostoimed).
Plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1,5-2 tundi. 50% pravastatiinist eritub metaboliseerumata kujul uriiniga. Maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel võib eliminatsioon olla pidurdunud, mistõttu kontsentratsioon plasmas võib olla kõrgem (vt 4.2 Annused ja manustamismeetod).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Hiirtele ei toiminud pravastatiin kantserogeenselt. 2-aastase kestusega uuringus, milles isastele rottidele manustati 125-kordne inimese maksimaalne annus (6…10-kordne AUC, võrreldes 40 mg pravastatiini manustamisega inimesele), täheldati hepatotsellulaarse kartsinoomi esinemissageduse statistiliselt märkimisväärset tõusu. Neid muutusi ei täheldatud isastel rottidel, kes said kuni 50-kordseid inimese soovituslikke annuseid, ega emastel rottidel ühegi annuse tasemel. Loomuuringutes teratogeensust ei esinenud.
In vitro uuringutes ei ole avastatud mutageenseid toimeid.

6.1 Abiainete loetelu
Veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumglükollaattärklis (tüüp A), mikrokristalne tselluloos, trometamool, dinaatriumfosfaatdihüdraat, povidoon K30, magneesiumstearaat, kollane raudoksiid (E172).

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
Al/PVC/COC/PVdC blister 12 kuud.
Al/OPA/Al/PVC blister 24 kuud.
Tabletipurk 24 kuud.

6.4 Säilitamise eritingimused
Blisterpakend:
Al/OPA/Al/PVC
Mitte hoida temperatuuril üle 30oC.
Hoida originaalpakendis.
Al/OPA/Al/PVC Hoida temperatuuril kuni 25 oC.
Hoida originaalpakendis
Tabletipurk:
Hoida temperatuuril kuni 30oC.
Hoidke purk tihedalt suletuna.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Blister (Al/PVC/COC/PVdC)
Blister (Al/OPA/Al/PVC)
Pakendi suurused: 30 tabletti.
Polüetüleenist tabletipurk ja polüpropüleenist kaas niiskustimava kotikesega (desiccant
insert).
Pakendi suurused: 30 tabletti.
Kõiki pakendi suurusi ja tüüpe ei pruugi müügil olla.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõudeid ei ole.
Müügiloa hoidja:
HEXAL AG
Industriestrasse 25
Holzkirchen 83607
Saksamaa
Müügiloa nr:
PravaHEXAL 10 444704
PravaHEXAL 20 444604
PravaHEXAL 30 444504
PravaHEXAL 40 444404
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
28.04.2004
SPC sisestamise kuupäev:
19.08.2004
Küsi apteekrilt