MOVALIS INJ 10MG/1ML 1,5ML N5

Retseptiravim

8,84 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Meloxicamum
Toimeaine kogus
10 MG/ML
Ravimivorm / pakend
INJ SOL
Kogus pakendis
N5

MOVALIS ® , 10 mg/ml süstelahus
meloksikaam

- Toimeaine on meloksikaam
- Abiained: meglumiin, tetrahüdrofurfurüülalkohol N1+N2 95%, poloksameer 188, pluronic F 68, naatriumkloriid, glütsiin, naatriumhüdroksiid, süstevesi

- Müügiloa hoidja:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

- Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Boehringer Ingelheim Pharma Eesti filiaal
Weizenbergi 20
Tallinn 10150

1. MIS RAVIM ON MOVALIS SÜSTELAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Movalis süstelahuse 1 ml sisaldab 10 mg (15 mg/1,5 ml ampullis) meloksikaami.

Movalis süstelahus ampullides on mittesteroidne põletiku- ja reumavastane aine, millele on põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime. Võrreldes vanemate ehk klassikaliste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega on Movalis`el meloksikaamil vähem kõrvaltoimeid seedetrakti limaskestale ja neerude funktsioonile.
Movalis süstelahust kasutatakse põletikuliste- ja degeneratiivsete liigesehaiguste (osteoartroos) lühiajaliseks raviks. Vajadusel jätkatakse meloksikaami manustamist suukaudselt tablettidena.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MOVALIS SÜSTELAHUSE MANUSTAMIST

Ärge kasutage Movalis`t:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) meloksikaami või mõne Movalis süstelahuse koostisosa suhtes.
- Movalis't ei tohi kasutada haigetel, kellel atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained põhjustavad astma sümptomeid, nina polüpoosi, ägedat piirdunud nahaturset (angioödeemi) või nõgestõbe, kuna võib esineda ristuv ülitundlikkus.
- Movalis't ei tohiks süstida verd vedeldavaid ravimeid saavatele patsientideleevedeldjate kasutajaile, kuna võivad tekkida lihasesisesed verevalumid.
- Movalis on vastunäidustatud veel ägeda peptilise haavandi ja seedetrakti verejooksu, aju verejooksu või teiste veritsuste, ravile allumatu raske südamepuudulikkuse, raske maksapuudulikkuse ja raske neerupuudulikkuse korral, kui patsient ei saa dialüüsravi.
Alla 15-aastastele lastele ja noorukitele ei tohi Movalis`t süstidameloksikaami ei kasutata.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MOVALIS
Enne Movalis süstelahuse manustamist pidage nõu arstiga järgmistel juhtudel:
- kui tTeil esineb/on esinenud seedetrakti haigused, nt söögitorupõletik, mao limaskesta põletik või mao haavandtõbi
- kui tTeil on väljakujunenud neeru- või maksahaigus, südame puudulikkus ja jalgade paistetus, kõrgenenud vererõhk, kui tTeie organismis on vedelikupuudus või tarvitate kasutate uriinieritust suurendavaid ravimeidveeväljutajaid (diureetikume).
- Samaaegselt ei kasutata teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid, sh salitsülaate.
- verevedeldajate samaaegsel kautamisel tuleb hoolikalt konsulteerida arstiga
- mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad vähendada emakasiseste vahendite
rasestumisvastast toimet
- kui kasutate samaaegselt liitiumi sisaldavaid ravimeid, metotreksaati, tsüklosporiini, vererõhualandajaid, suhkurtõve ravimeid

Rasedus
Movalis`t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Movalis`t imetamise ajal mitte kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Hoiduge autojuhtimisest ja masinate või mehhanismide käsitsemisest kui teil tekivad nägemishäired, unisus või pearinglus.

Manustamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (vt "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MOVALIS").
- Samaaegselt meloksikaamiga ei kasutata teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid, sh salitsülaate.
- verd vedeldavaid ravimeid saavad patsiendid peavad meloksikaami samaaegsel kasutamisel hoolikalt arstiga konsulteerima (vt lõiku "Ärge kasutage Movalis't")
- mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad vähendada emakasiseste vahendite
rasestumisvastast toimet
- kui kasutate samaaegselt liitiumi sisaldavaid ravimeid, metotreksaati, tsüklosporiini, vererõhualandajaid, suhkurtõve ravimeid.

Movalis süstelahust ei tohi teiste ravimitega ühte süstlasse võtta, kuna võimalike kokkusobimatuste kohta andmed puuduvad.


3. KUIDAS MANUSTATAKSE MOVALIS SÜSTELAHUST

Movalis`t tuleb manustada sügava lihasesisese süstena.
Movalis süstelahust ei tohi manustada veeni.

Movalis'e soovitatav annus on 7,5 mg või 15 mg üks kord ööpäevas, sõltuvalt valu intensiivsusest ja põletiku raskusest.
Movalis süstelahuse tavaline annus on 15 mg (1 ampull) üks kord ööpäevas, sõltuvalt valust ja põletiku raskusest võib manustada ka vähem, 7,5 mg.

Ravimit on soovitatav süstida ravi esimestel päevadel ja jätkata siis suukaudselt tablettide manustamist.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Movalis põhjustada kõrvaltoimeid.

Kõige sagedamini tekkinud kõrvaltoimeteks on seedehäired, iiveldus, kõhulahtisus ja peavalu.
Sage: kõhuvalu, kõhukinnisus, meteorism, kõhulahtisus, kehvveresus, nahasügelus, lööve, peapööritus,
tursed.
Aeg-ajalt: igemepõletik, maksafunktsiooni näitajate mööduvad muutused, röhitised, söögitoru põletik, seedetraktihaavand, varjatud või ilmne seedetrakti verejooks, vere vormelementide vähenemine (eriti verele potentsiaalselt toksilise ainete, nt metotreksaadi, tsüklosporiini kasutamisel), nõgestõbi, pearinglus, kõrvade kumisemine, unisus, südamepekslemine, vererõhu tõus, nahaõhetus, kõrvalekalded neerutegevuse näitajates (kusiaine tõus seerumis).
Harv: mao-sooletrakti mulgutumine, jämesoole-, maksa- või mao limaskesta põletik, valgustundlikkuse suurenemine, villiline lööve nahal, mitmekujuline nahapunetus, Steven-Johnsoni sündroom, marrasnaha toksiline kärbumine, astmahoo vallandumine, segasus, meeleolu häired, äge neerupuudulikkus, silma sidekesta põletik, nägemishäired, sh nägemise hägunemine, ülitundlikkusest põhjustatud nahaturse ja allergiline reaktsioon, sh kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon.
Paikselt võib harva esineda valu ja infiltraati süstekohal.

Selgitus: Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100, <1/10), aeg-ajalt (>1/1000, <1/100), harv (>1/10000, <1/1000), väga harv (<1/10000)).
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. MOVALIS SÜSTELAHUSE SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, toatemperatuuril, valguse eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. PAKEND

Värvitust klaasist 1,5 ml ampull, 55 tk karbis.

Infoleht koostatud: september, 2003.
Infoleht kooskõlastatud: oktoober, 2003.

Info - pakendi infoleht 16.12.03
Küsi apteekrilt