LIPANTHYL KÕVAKAPSEL 200MG N30

Retseptiravim

9,90 €

0,33 €/tk


Piirhind €9.9

Haigekassa 50% soodustusega €6.2

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Fenofibratum
Toimeaine kogus
200 MG
Ravimivorm / pakend
CAPS
Kogus pakendis
N30

LIPANTHYL ® 200 Micronised , caps
Lipanthyl ® 200 mikroniseeritud, kapslid
2. INN:
Fenofibrate
Fenofibratum
Fenofibraat
3. ATC kood C10AB05
4. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: zhelatiinkapslid, mis sisaldavad 200 mg fenofibraati; karp 30 kapsliga.
5. Farmakoloogilised omadused:
Farmakodünaamika: Lipiidide sisaldust alandav preparaat / kolesterooli ja triglütseriidide sünteesi inhibiitor / fibraat
Mikroniseeritud fenofibraat on uus preparaadi LIPANTHYL ® vorm, mis sisaldab 200 mg kõrge biosaadavusega fenofibraati.
Fenofibraat võib alandada vere kolesterooli sisaldust 20 - 25% ja vere triglütseriidide sisaldust 40 - 50 %.
n Vere kolesterooli taseme alandamine toimub tänu aterogeensete madala tihedusega fraktsioonide - VLDL ja LDL vähendamisele.
See parandab kolesterooli distributsiooni plasmas, kuna ta vähendab suhet Üldkolesterool / HDL kolesterool, mis on aterogeense hüperlipideemia korral suurenenud.
n On leitud seos hüperlipideemia ja ateroskleroosi vahel, nii nagu ka ateroskleroosi ja kardiovaskulaarsüsteemi haigestumise riski vahel. Madalad HDL tasemed on seotud suurema riskiga koronaarsüsteemile. Suuremad triglütseriidide tasemed on samuti seotud riskiga vaskulaarsüsteemile, kuid see seos sõltumatu riskitegurina pole veel tõestust leidnud.
n Ekstravaskulaarsed kolesterooli ladestused (xanthoma tendinosum ja tuberosum) võivad märkimisväärselt väheneda, pikaajalise ravi korral isegi täielikult kaduda (märkimisväärne kolesteroleemia vähenemine).
n Fenofibraadil on leitud ka urikosuuriline toime hüperlipideemilistele patsientidele, kusjuures urikeemia vähenes keskmiselt 25%.
n Fenofibraadi toimel suureneb apoproteiin A1 ja väheneb apoproteiin B, mis parandab suhet apo A1 / apo B, mida on nimetatud aterogeense riski tunnuseks.
n Nii loomkatsetes kui ka kliiniliste katsete ajal on fenofibraadil leitud antiagregatsiooniline toime. See väljendub agregatsiooni vähenemises, mis on seotud ADP, arahhidoonhappe ja adrenaliiniga.
n Rottidel: peale ravi fenofibraadiga, on täheldatud maksa mikrosomaalse HMG CoA reduktaasi aktiivsuse inhibeerimist 80% ulatuses. See võib olla üheks preparaadi LIPANTHYL ® toimemehhanismi osaks.
5. Farmakokineetika: Imendumine: Muutumatul kujul pole plasmast fenofibraati leitud. Peamine metaboliit plasmas on fenofibriinhape. Maksimumkontsentratsioon plasmas saabub 5 tundi peale manustamist.
Plasmakontsentratsioon on keskmiselt 15 µg/ml LIPANTHYL® í päevase annuse - 200 mg korral. Plasmakontsentratsioon on järjepideva ravi korral stabiilne.
Fenofibriinhape seotakse tugevasti plasmaalbumiinidega, mis võib asendada antivitamiin K ühendeid valkudega seonduvuse kohtadel ja suurendada nende antikoaguleerivat toimet. Plasma poolväärtusaeg: fenofibriinhappe eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on keskmiselt 20 tundi.

Metabolism ja eritumine: produkt eritub peamiselt uriiniga: 70% 24 tunni jooksul, 88% 6 päeva jooksul, peale seda tõuseb eliminatsiooni tase 93%-ni (uriini + roojaga). Fenofibraat eritub peamiselt fenofibriinhappena ja glükuroonderivaadina (konjugeerimise tulemus). Farmakokineetilised uurimused pärast mitmekordset annustamist näitavad produkti kumulatsiooni puudumist. Fenofibriinhape ei ole elimineeritav hemodialüüsiga.

6. Kliinilised andmed:
Näidustused:
Kasutamiseks ainult täiskasvanutel.
Hüperkolesteroleemia (tüüp II a ja II b ) ja endogeense hüpertriglütserideemia raviks täiskasvanutel: :
n mis ei ole allunud muutustele dieedis ja elustiilis
n kui vere kolesterooli sisaldus peale dieeti on ikka kõrge ja/või kui kaasnevad riskifaktorid
Alati tuleb jätkata dieeti.

7. Annustamine ja manustamisviis:
Kombineerituna dieediga, on see ravim ette nähtud pikaajaliseks sümptomaatiliseks raviks, mille efektiivsust tuleb aeg-ajalt kontrollida.
LIPANTHYL ® 200 M - mikroniseeritud kapslid: koos dieediga 1 kapsel päevas söögi ajal.
Vastunäidustused:
Preparaati LIPANTHYL ® ei tohi kunagi kasutada järgmistel juhtudel:
n maksapuudulikkus
n neerupuudulikkus (vt. Hoiatused)
n lastel
On ebasoovitav kombineerida seda preparaati HMG CoA reduktaasi inhibiitoritega või teiste kolesetrooli sisaldust alandavate preparaatodega (fibraatide ja statiinidega) (vt. Koostoimed teiste ravimitega).

Hoiatused, ettevaatusabinõud ja ohtlikud olukorrad ravimi kasutamisel:

On andmeid lihasvalude, kaasaarvatud väga harvadel juhtudel rhabdomyolysis ' e kohta fibraatide kasutamisel.
Nende sagedus suureneb hüpoalbumineemia korral.
Lihaste kahjustust võib esineda patsientidel, kes kaebavad üldise müalgia, lihaste valulikkuse ja/vôi väljendunud CPK tasemete (pärit lihastest) tõusu üle (tasemed, mis ületavad normi 5 korda). Sellistel juhtudel tuleb ravi lõpetada.
Lihasvalude risk suureneb, kui preparaati manustatakse koos teise fibraadi või HMG CoA reduktaasi inhibiitoriga (vt. Koostoimed).

Ettevaatusabinõud kasutamisel:
n kui pärast 3 - 6 kuulist kasutamist ei ole saavutatud rahuldavat lipiidide seerumikontsentratsiooni vähenemist, tuleb rakendada teisi ravivahendeid.
n mõnedel patsientidel on täheldatud transaminaaside taseme pöörduvat tõusu. Praeguste teadmiste juures tähendab see:
1) vajadust mõõta transaminaaside taset süstemaatiliselt iga kolme kuu järel, pärast esimest 12 kuulist ravikuuri;
2) ravi katkestamise vajadust, kui ASAT ja ALAT tase on tõusnud 3 korda normaalsest tasemest kõrgemale.
n kui patsient saab ka oraalseid antikoagulante, tuleb protrombiini taset (väljendatud INR-ga) mõõta sagedamini (vt. Koostoimed teiste ravimitega)

Rasedus ja imetamine:
n Loomkatsete tulemused pole näidanud mingit teratogeenset efekti.
n Praeguse ajani pole kliinilises praktikas teada väärarendite või lootetoksilisuse juhte.
Et välistada ohtlikkust raseduse ajal, on olemasolevad andmed vähesed.
n Fibraate ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud raske hüpertriglütserideemia
(> 10 g/l) juhul, mis on ebaadekvaatselt korrigeeritud dieediga ja mis võib olla emale ägeda pankreatiidi tekke põhjuseks.
Rinnaga toitmine:
Kuna puuduvad andmed fenofibraadi eritumise kohta rinnapiima, ei soovitata fenofibraati rinnaga toitvatele emadele.
Kõrvaltoimed:
n Nagu ka teiste fibraatide puhul, on andmeid lihasvaludest (üldine müalgia, lihaste valulikkus ja nõrkus) , samuti väga harvadel juhtudel ägeda rhabdomyolysis kohta. Need kõrvaltoimed tavaliselt mööduvad ravimi manustamise katkestamisel (vt. Hoiatused).
n Teised kõrvaltoimed, mis on mittesagedased ja mõõdukad:
1) seedehäired, mao-seedetrakti düspeptilist liiki häired
2) transaminaaside taseme tõus (vt. Ettevaatust kasutamisel)
3) allergilised nahareaktsioonid

Koostoimed teiste ainetega:
Mittesoovitatavad kombinatsioonid:
n teiste fibraatidega: risk suurendada kõrvaltoimeid lihastele
n HMG CoA reduktaasi inhibiitoritega: risk suurendada kõrvaltoimeid lihastele
Kombinatsioonid, mille puhul kehtib "Ettevaatust kasutamisel":
n Oraalsed antikoagulandid: antikoagulandi toime tugevnemine ja suurenenud risk veritsustele ( seoses nende asendava seonduvusega plasmavalkudega)
Sagedasem INR kontroll ja oraalse antikoagulandi annuse optimeerimine ravi ajal fenofibraadiga ja 8 päeva pärast ravi katkestamist.
Sama tüüpi monitooring on vajalik ka üleminekul ühe fibraadi kasutamiselt teisele, kuna antikoaguleeriva toime potentseerimine on fibraatidel erinev.
Üleannustamine:
Sümptomaatiline ravi.
7. Farmatseutilised omadused:
Abiainete loetelu:
Aktiivne toimeaine:
Fenofibrate (INN) 200,00 mg
Abiained:
Na-laurüülsulfaat 7,00 mg
Laktoos 101,00 mg
Zhelatineeritud (maisi) tärklis 30,00 mg
Krospovidoon 7,00 mg
Mg- stearaat 5,00 mg
Kapsli koostis: zhelatiin, titaandioksiid (E171), raudoksiid (E172), erütrosiin (E127)
Pakend: termiliselt pressitud blister (PVC / alumiinium)
Karp (papp), sisaldab 30 kapslit (3 termiliselt pressitud blistrit, igas 10 kapslit).
Sälitamistingimused: Hoida kuivas kohas, toatemperatuuril.
Kõlblikkusaeg: 3 aastat.
8. Ravimpreparaadi tootja (müügiloa hoidja): aadress: Laboratoires FOURNIER SCA
9 rue Petitot - 21000 DIJON - FRANCE - Prantsusmaa
9. Ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtte koostamise või viimase kaasajastamise kuupäev:
09.08.2000.

Info - tootja esindajalt 07.03.02Küsi apteekrilt