LANTUS INJ 100TÜ/ML 3ML KOLBAMPULL N5

Retseptiravim

50,55 €


Piirhind €50.63

Haigekassa 50% soodustusega €26.525

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Insulinum glarginum
Toimeaine kogus
100 TÜ/ML
Ravimivorm / pakend
INJ SOL
Kogus pakendis
N5

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Lantus 100ühikut/ml süstelahus kolbampullis
(insuliinglargiin)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Insuliini pensüsteli kasutamisjuhendi saate koos insuliini pensüsteliga. Palun lugege seda enne ravimi kasutamist.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Lantus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lantuse kasutamist
3. Kuidas Lantust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lantust säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LANTUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Lantus on selge värvitu süstelahus, mis sisaldab insuliinglargiini. Insuliinglargiin on modifitseeritud insuliin, mis on väga sarnane iniminsuliiniga ning see on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil, kasutades Escherichia coli bakterit. Insuliinglargiinil on pikendatud toimeaeg ja stabiilne vere suhkrusisaldust alandav toime.

Lantust kasutatakse kõrgenenud vere suhkrusisalduse alandamiseks suhkurtõvega patsientidel. Suhkurtõbi on haigus, mille puhul inimese organism ei tooda piisavalt insuliini vere suhkrusisalduse kontrollimiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LANTUSE KASUTAMIST
Ärge kasutage Lantust
kui te olete allergiline (ülitundlik) insuliinglargiini või Lantuse mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lantus
Palun järgige täpselt arsti antud annustamis- ja jälgimisjuhendeid (vere- ja uriinianalüüsid) ning ettekirjutusi dieedi ja kehalise koormuse osas (füüsiline töö ja sportimine).

Erilised patsientide grupid
Lantuse kasutamise osas alla 6-aastastel lastel või patsientidel, kelle neerud või maks ei tööta korralikult, on kogemused piiratud.

Reisimine
Enne reisimist konsulteerige oma arstiga. Vajalikuks võib osutuda arutelu alljärgnevatel teemadel:
- insuliini kättesaadavus riigis, kuhu te reisite,
- insuliini, süstalde jms varud,
- insuliini korralik säilitamine reisi ajal,
- toidukordade ja insuliini manustamise ajastamine reisil olles,
- erinevate ajavööndite võimalik mõju,
- võimalikud uued terviseriskid riikides, kuhu te reisite.

Haigestumised ja vigastused
Kui te olete haigestunud või raskesti vigastatud, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta (hüperglükeemia). Kui te ei söö piisavalt, võib teie vere suhkrusisaldus langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Sellistel juhtudel võib teie suhkurtõve ravi nõuda suurt tähelepanu ning enamikel juhtudel vajate te arsti abi. Võtke aegsasti arstiga ühendust. Kui teil on I tüüpi diabeet (insuliinsõltuv suhkurtõbi), ärge katkestage insuliini kasutamist ning jätkake piisava koguse süsivesikute tarbimist. Alati informeerige teie eest hoolitsevaid või teid ravivaid inimesi oma insuliinivajadusest.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid põhjustavad vere suhkrusisalduse langust, teised tõusu ning mõned võivad, sõltuvalt olukorrast, põhjustada nii tõusu kui langust. Igas sellises situatsioonis võib osutuda vajalikuks teie insuliiniannuse kohandamine, et vältida liiga kõrget või madalat vere suhkrusisaldust. Olge ettevaatlik nii ravi alustamisel mistahes teise ravimiga kui ka lõpetamisel.

Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasavatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Enne ravimi võtmist küsige oma arstilt, kuidas see võib mõjutada teie vere suhkrusisaldust ja milliseid ettevaatusabinõusid vajadusel kasutada.

Ravimid, mis võivad põhjustada vere suhkrusisalduse langust, on kõik teised (k.a suukaudsed) suhkurtõve ravimid, AKE inhibiitorid, disopüramiid, fluoksetiin, fibraadid, MAO inhibiitorid (teatud antidepressandid), pentoksüfülliin, propoksüfeen, salitsülaadid ja sulfoonamiidrea antibiootikumid.

Ravimid, mis võivad põhjustada vere suhkrusisalduse tõusu, on kortikosteroidid (kortisoon), danasool, diasoksiid, diureetikumid, glükagoon, isoniasiid, östrogeenid ja progestogeenid (nt antibeebipillid), fenotiasiini derivaadid, somatropiin, adrenomimeetilised ravimid (nt epinefriin (adrenaliin), salbutamool, terbutaliin), kilpnäärme hormoonid, klosapiin, olansapiin ja proteaasi inhibiitorid

Veresuhkrut võivad nii tõsta kui langetada beeta-adrenoblokaatorid, klonidiin, liitiumisoolad ja alkoholi tarvitamine. Pentamidiin võib põhjustada hüpoglükeemiat, millele mõnikord järgneb hüperglükeemia.

Beeta-adrenoblokaatorid võivad sarnaselt teiste adrenoblokeeriva toimega ravimitega (nt klonidiin, guanetidiin ja reserpiin) nõrgendada hüpoglükeemilise reaktsiooni sümptomeid või kaotada need täielikult.

Kui te ei ole kindel, kas te kasutate mõnda nendest ravimitest, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus ja imetamine
Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Informeerige oma arsti plaanist rasestuda või sellest, kui olete juba rase. Teile süstitav insuliiniannus võib raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil vajada kohandamist. Eriti hoolikas suhkurtõve kontroll ning hüpoglükeemia vältimine on tähtsad teie lapse tervise tagamiseks.

Kui te toidate rinnaga last, konsulteerige oma arstiga, sest teie insuliiniannus ja dieet võivad vajada kohandamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teie võime keskenduda võib olla häiritud, kui teie veresuhkur on liiga madal (hüpoglükeemia) või liiga kõrge (hüperglükeemia) või kui teil on probleeme nägemisega. Palun pidage seda võimalikku probleemi meeles olukordades, kus te seate ennast ja teisi ohtu (nt auto juhtimine ja masinatega töötamine). Te peaksite ühendust võtma oma arstiga auto juhtimise soovituslikkuse osas, kui teil:
- esineb sagedasi hüpoglükeemia episoode,
- hüpoglükeemia hoiatussümptomid on vähenenud või puuduvad.


3. KUIDAS LANTUST KASUTADA
Arvestades teie elustiili, veresuhkru (glükoosi) analüüside tulemusi ja eelnevat insuliini kasutamist teie arst:
- teeb kindlaks, mis on teie ööpäevane Lantuse vajadus ja mis kell seda peab manustama,
- selgitab, millal te peate kontrollima oma vere suhkrusisaldust ja kas te peate testima ka uriini,
- selgitab, millistel juhtudel võib osutuda vajalikuks Lantuse suurema või väiksema annuse süstimine,
- näitab teile millisesse nahapiirkonda Lantust süstida.

Lantus on pika toimeajaga insuliin. Teie arst võib teile määrata lisaks Lantusele lühitoimelist insuliini või kõrge veresuhkru vastaseid tablette.

Teie vere suhkrusisaldust võivad mõjutada paljud tegurid. Te peaksite olema nendest teguritest teadlik ning võimeline õigesti reageerima muutustele oma vere suhkrusisalduses, et vältida selle tõusmist liiga kõrgele või langemist liiga madalale. Lugege 4. lõigu lõpus olevat raamitud teksti täpsema informatsiooni saamiseks.

Lantust süstitakse üks kord ööpäevas, iga päev samal kellaajal. Lastel on uuritud ainult õhtust manustamist.

Lantust süstitakse naha alla. ÄRGE SÜSTIGE Lantust veeni, sest see muudab tema toimet ja võib põhjustada hüpoglükeemiat.

Teie arst annab teile nõu millisesse kehapiirkonda Lantust süstida. Muutke süstekohta kasutatava kehapiirkonna piires igal süstekorral.

Kuidas kasutada kolbampulle
Kolbampulle tuleb kasutada insuliini pensüstelites nagu OptiPen või teistes Lantuse kolbampullidega sobivates pensüstelites vastavalt seadme tootja poolt väljastatud kasutamisjuhendile.

Kolbampulli paigaldamisel, nõela kinnitamisel ja insuliini süstimisel peab hoolikalt jälgima tootja juhiseid pensüsteli kasutamise kohta.

Hoidke kolbampulli enne pensüstelisse sisestamist 1...2 tundi toatemperatuuril

Kontrollige kolbampulli enne kasutamist. Kasutage lahust ainult juhul, kui see on selge, värvitu ja veetaoline ning selles ei ole nähtavaid osakesi. Lantus on lahus ja ei vaja enne kasutamist raputamist ega segamist.

Enne süstimist eemaldage õhumullid (vt pensüsteli kasutamisjuhendit). Veenduge, et alkohol ega teised desinfitseerivad või muud ained ei ole saastanud insuliini. Ärge taaskasutage tühje kolbampulle. Ärge segage Lantust teiste insuliinide või ravimitega. Ärge lahjendage seda. Segamine või lahustamine võib põhjustada Lantuse toime muutumist.

Probleemid insuliini pensüsteliga?
Palun järgige tootja poolt väljastatud pensüsteli kasutusjuhendit.
Kui insuliini pensüstel on vigastatud või ei tööta korralikult (mehhaanilise vigastuse tõttu), tuleb see hävitada ning kasutada uut insuliini pensüstelit.

Kui insuliini pensüstel OptiPen ei tööta, võib kolbampullis oleva lahuse tõmmata süstlasse ja seejärel süstida. Hoidke kodus selleks otstarbeks süstlaid ja nõelu. Kasutada tohib ainult süstlaid, mis on mõeldud insuliinile kontsentratsiooniga 100 ühikut milliliitris.

Eksimused annustamisel
Palun arutage oma arstiga eelnevalt, kuidas te peaksite toimima juhul, kui olete jätnud Lantuse annuse süstimata või süstinud liiga väikese või liiga suure annuse.

Kui te kasutate Lantust rohkem kui ette nähtud
Kui te olete süstinud liiga suure annuse Lantust, võib teil tekkida hüpoglükeemia. Kontrollige sageli oma vere suhkrusisaldust. Üldiselt tuleb hüpoglükeemia vältimiseks süüa rohkem ja kontrollida vere suhkrusisaldust. Täpsema informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti 4. lõigu lõpus.

Kui te unustate Lantust süstida
Kui teil on Lantuse annus vahele jäänud või kui te olete süstinud liiga väikese annuse Lantust, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta liiga kõrgele. Kontrollige sageli oma vere suhkrusisaldust. Täpsema informatsiooni saamiseks hüperglükeemia kohta lugege 4. lõigu lõppu.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Lantus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Liiga madal vere suhkrusisaldus (hüpoglükeemia)
Kui teie vere suhkrusisaldus langeb liiga madalale, võite te kaotada teadvuse. Raske hüpoglükeemia võib põhjustada südameataki või ajukahjustuse ja olla eluohtlik. Tavaliselt peaks te vere suhkrusisalduse alanemise ära tundma ning tarvitusele võtma vajalikud abinõud. Palun lugege käesoleva lõigu lõppu täpsema info saamiseks hüpoglükeemia ja selle ravi kohta.

Liiga kõrge vere suhkrusisaldus (hüperglükeemia)
Liiga kõrge vere suhkrusisaldus näitab, et te oleksite vajanud rohkem insuliini, kui te süstisite. Palun lugege käesoleva lõigu lõppu täpsema info saamiseks.

Silma kahjustused
Teie vere suhkrusisalduse oluline muutus (paranemine või halvenemine) võib põhjustada nägemise ajutist halvenemist. Kui teil on proliferatiivne retinopaatia (silmahaigus, mis on seotud diabeediga), võivad rasked hüpoglükeemia hood põhjustada pöörduva nägemiskaotuse.

Naha kõrvaltoimed ja allergilised reaktsioonid
Insuliini liiga sagedasel süstimisel ühte kehapiirkonda, võib nahaalune rasvkude väheneda või pakseneda (nimetatakse lipodüstroofiaks). Rasvkoe paksenemist võib esineda 1%...2% patsientidest, samas kui rasvkoe vähenemine on ebaharilik. Sellisesse piirkonda süstitud insuliin ei pruugi väga hästi mõjuda. Süstepiirkonna vahetamine igal süstimisel võib nahanähtude teket ennetada.

3%...4%-l patsientidest võib esineda süstekohal nahaärritust (nt punetust, ebatavaliselt tugevat valu süstimisel, sügelemist, paistetust, löövet ja põletikku), mis võib levida ka süstekoha ümbrusesse. Enamus kergematest süstekoha reaktsioonidest insuliinile mööduvad mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.

Rasked allergilised reaktsioonid insuliinile tekkivad harva. Selliste reaktsioonidega insuliinile või ravimi abiainetele võivad kaasneda laiaulatuslikud nahareaktsioonid, limaskestade raskekujuline turse (angioödeem), hingeldus, vererõhu langus ja vereringe seiskumine ning need võivad olla eluohtlikud.

Teised kõrvaltoimed

Insuliinravi võib põhjustada insuliinivastaste antikehade (ainete, mis toimivad insuliini vastu) tootmist organismi poolt. Harvadel juhtudel võib see nõuda insuliiniannuse kohandamist.

Harvadel juhtudel võib insuliinravi põhjustada vee ajutist kogunemist organismi, mis omakorda tekitab turseid säärtel ja jalalabadel.

Väga harvadel juhtudel võivad tekkida düsgeusia (maitsetundlikkuse häire) ja müalgia (lihasvalu).

Pediaatrilised patsiendid
Üldiselt on kõrvaltoimed alla 18-aastastel patsientidel sarnased täiskasvanud patsientidel täheldatutega.
Alla 18-aastastel patsientidel teatatakse süstekoha reaktsioonidest ja nahareaktsioonidest suhteliselt sagedamini, kui täiskasvanud patsientidel.
Kliinilistest uuringutest pärinevad ohutusandmed alla 6-aastaste patsientide kohta puuduvad.

Informeerige oma arsti või apteekrit endal eelpool loetletud kõrvalnähtude esinemisest, samuti muudest soovimatutest või ootamatutest toimetest. Ära hoidmaks raskeid reaktsioone, konsulteerige oma arstiga koheselt, kui kõrvalnähud on rasked, tekivad ootamatult või halvenevad kiiresti.

Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga kõrge (hüperglükeemia)

Teie veresuhkur võib olla liiga kõrge juhul, kui te näiteks:
- ei ole süstinud insuliini, olete süstinud liiga vähe või kui insuliini süstelahus on muutunud vähem toimivaks, nt vale säilitamise tulemusel,
- teie insuliini pensüstel ei tööta korralikult,
- te olete füüsiliselt vähem aktiivne, teil on stress (emotsionaalne pinge, erutus) või kui te olete vigastatud, teil on olnud operatsioon, põete palavikulist või mõnda muud haigust,
- te võtate või olete võtnud teisi ravimeid (vt 2. lõik: Kasutamine koos teiste ravimitega).

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, naha kuivus, näo punetus, isu kaotus, madal vererõhk, kiire pulss ja glükoosi ning ketokehade esinemine uriinis võivad olla liiga kõrge vere suhkrusisalduse tunnusteks. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus ja isegi teadvuse kaotus võivad olla insuliini puudusest tuleneva raske seisundi (ketoatsidoosi) tunnusteks.

Mõõtke oma vere suhkrusisaldust ja ketokehade esinemist uriinis kohe, kui mõni nendest sümptomitest tekib. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia)
Teie vere suhkrusisaldus võib liialt langeda kui:
- te süstite liiga palju insuliini,
- te jätate söögikordi vahele või hilinete nendega,
- te ei söö piisavalt või teie toit sisaldab tavalisest vähem süsivesikuid (suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid kutsutakse süsivesikuteks; kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),
- te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,
- te tarvitate alkoholi, eriti juhul, kui te ei söö piisavalt,
- teie füüsiline koormus on suurem kui tavaliselt või tavalisest erinev,
- te paranete vigastusest, operatsioonist või toibute stressist,
- te paranete palavikulisest või muust haigusest,
- võtate või olete võtnud teisi ravimeid (vt 2. lõik Kasutamine koos teiste ravimitega).

Liiga madal vere suhkrusisaldus on tõenäolisem ka juhtudel, kui
- te olete just alustanud insuliinravi või üle läinud teisele insuliini preparaadile. Kui te olete läinud basaalinsuliinilt üle Lantusele, siis tekib hüpoglükeemia pigem hommikul kui öösel.
- teie vere suhkrusisaldus on peaaegu normaalne või ebastabiilne,
- te muudate kehapiirkonda, kuhu te insuliini süstite (näiteks reielt õlavarrele),
- teil on raske neeru- või maksahaigus, või te põete mõnda muud haigust, nt hüpotüreoidismi (kilpnäärme vaegtalitlus).

Sümptomiteks, mis annavad teile märku, et teie vere suhkrusisaldus langeb liiga palju või liiga kiiresti, võivad olla nt higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire pulss, kõrge vererõhk, südame pekslemine ja ebaregulaarsed südamelöögid, valu rinnus. Need sümptomid tekivad tavaliselt enne kui sümptomid, mis on tingitud aju suhkruvaegusest.

Sümptomid, mis annavad märku aju suhkruvaegusest on peavalu, tugev nälg, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumishäired, reaktsioonihäired, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värinad, halvatus (paralüüs), tundlikkushäired (paresteesia), tuimus ja muutunud tundlikkus suu piirkonnas, uimasus, enesekontrolli kaotus, võimetus enda eest hoolitseda, krambid, teadvuse kaotus.

Esimesed sümptomid, mis hoiatavad teid hüpoglükeemia eest (hoiatussümptomid), võivad olla nõrgenenud või puududa hoopis, kui
- te olete eakas, olete põdenud diabeeti pikka aega või kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (autonoomne neuropaatia),
- te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või see tekib aeglaselt,
- teie vere suhkrusisaldus on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud,
- te olete hiljuti üle läinud loominsuliinilt iniminsuliinile nagu nt Lantus,
- te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt 2. lõik Kasutamine koos teiste ravimitega).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia ning te võite isegi minestada enne, kui olete oma probleemist teadlik. Püüdke alati ennast oma hoiatussümptomitega kursis hoida. Vajadusel võib tavalisest sagedasem vere suhkrusisalduse mõõtmine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).

Mida hüpoglükeemia korral ette võtta?

1. Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 grammi suhkrut, nt glükoosina, suhkrutükkidena või suhkruga magustatud karastusjoogina. (Mõõtke üks kord lusikatäitena, suhkrutükkidena või glükoositablettidena, et näha palju neid selleks vaja on). Ettevaatust: pidage meeles, et tehislikud magusained ja toitained, mis on tehtud tehislikke magusaineid kasutades (nt dieetkarastusjoogid) ei aita hüpoglükeemia korral.
2. Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkrut tõstev toime (nt leib). Teie arst või diabeediõde annab teile selles osas nõu.
Hüpoglükeemiast taastumine võib võtta kauem aega Lantuse pika toimeaja tõttu.
3. Kui hüpoglükeemia tekib uuesti, sööge veel 10...20 grammi suhkrut.
4. Pöörduge arsti poole koheselt, kui te ei suuda hüpoglükeemiat kontrollida või see esineb korduvalt.

Kandke suhkrut endaga alati kaasas (vähemalt 20 grammi). Kandke endaga kaasas informatsiooni, et te olete diabeetik.

Kui te ei ole võimeline neelama või olete teadvusetu, vajate glükoosi- või glükagooni süsti (ravim, mis tõstab vere suhkrusisaldust). Need süstid on põhjendatud isegi juhul, kui ei ole kindel, et teil on hüpoglükeemia.

On soovitav, et te kontrolliksite oma veresuhkrut koheselt pärast glükoosi manustamist veendumaks, et teil on tõesti hüpoglükeemia.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS LANTUST SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Lantust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile ja kolbampullile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Avamata kolbampullid:
Hoida külmkapis (2C...8C). Hoidke kolbampulli välispakendis valguse eest kaitstult. Ärge laske süstelahusel külmuda. Ärge pange Lantust külmkapi külmutusseadme või külmutuspaki lähedusse.

Külmast säilituskohast võetuna, kas kasutamiseks pensüstelis või varuna kaasas kandmiseks, võite kolbampulli hoida temperatuuril kuni 25C kuni neli nädalat. Ärge kasutage pärast selle aja möödumist.

Kasutusele võetud kolbampullid:
Kasutusele võetud kolbampulle (pensüstelis olevad kolbampullid) võib säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 25C ja neid ei pea hoidma külmkapis.

Kui te märkate, et kontroll teie vere suhkrusisalduse üle ootamatult halveneb, kasutage alati uut kolbampulli, sest insuliin võib olla kaotanud osa oma efektiivsusest. Kui teil on Lantusega probleeme, laske seda kontrollida oma arstil või apteekril.

Kasutage Lantust ainult juhul, kui lahus on selge, värvitu ja veetaoline ning selles ei ole nähtavaid osakesi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO
Mida Lantus sisaldab
- Toimeaine on insuliinglargiin. Üks milliliiter lahust sisaldab 100ühikut insuliinglargiini.
- Abiained on: tsinkkloriid, m-kresool, glütserool, naatriumhüdroksiid, soolhape ja süstevesi.

Kuidas Lantus välja näeb ja pakendi sisu
Lantus 100ühikut/ml süstelahus kolbampullis on selge, värvitu ja veetaoline lahus.

Lantus on spetsiaalses kolbampullis, mis on mõeldud kasutamiseks insuliini pensüstelis OptiPen või teistes pensüstelites, mis sobivad Lantuse kolbampullidega. Iga kolbampull sisaldab 3ml lahust (300ühikut) ja saadaval on pakendid, mis sisaldavad 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 või 10 kolbampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa.


Infoleht on viimati kooskõlastatud november 2007.

Küsi apteekrilt