LACIPIL TBL 4MG N56

Retseptiravim

6,16 €

0,11 €/tk


Piirhind €6.16

Haigekassa 50% soodustusega €4.33

Haigekassa 75% soodustusega €3.41

Haigekassa 90% soodustusega €2.87

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Lacidipinum
Toimeaine kogus
4 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N56

LACIPILTM
Glaxo Wellcome

Kaetud tablett

Latsidipiin
INN. Lacidipinum
ATC-kood. C08CA09
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Kaetud tablett sisaldab 4 mg latsidipiini.

Näidustused. Arteriaalne hüpertensioon.
Annustamine. Soovitatav algannus on 2 mg 1 kord ööpäevas. Ravimit peaks sisse võtma iga päev ühel ja samal ajal, eelistatult hommikuti, koos söögiga või ilma. Täielik farmakoloogiline toime saabub 3...4 nädala jooksul. Vajadusel võib ravimi annust suurendada 6 mg-ni, juhul kui 3...4 nädala jooksul piisavat toimet ei saabu või kui kliiniline seisund nõuab ravimi kontsentratsiooni kiiremat suurendamist.
Maksahaiguste korral annust muutma ei pea. Neeruhaiguste korral ei ole vaja ravimi annust muuta, kuna preparaat ei eritu neerude kaudu.
Eakatel annust muutma ei pea.
Latsidipiini kasutamise kohta lastel puuduvad kogemused.
Ravi kestus ei ole kindlalt piiritletud.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus ravimi mõne komponendi suhtes.
Hoiatused. Eriuuringutes ei ole LACIPIL avaldanud toimet sinuatriaalsõlme funktsioonile ega põhjustanud AV-sõlmes ülejuhte aeglustumist. Samas peab arvestama kaltsiumikanalite blokaatorite teoreetilist potentsiaalset toimet SA ja AV sõlme tegevusele, seda eriti patsientidel, kellel on esinenud normist kõrvalekaldeid.
Nagu ka teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanali blokaatoreid, peab latsidipiini ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb kaasasündinud või omandatud QT-intervalli pikenemine. Latsidipiini kasutamisel peab ettevaatlik olema ka patsientide puhul, kes saavad samaaegset ravi preparaatidega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli nagu I ja III klassi antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, mõned antipsühhootikumid, antibiootikumid (nt erütromütsiin) ja mõned antihistamiinikumid (nt terfenadiin).
Sarnaselt teiste kaltsiumikanali blokaatoritega peab olemaettevaatlik ravimi kasutamisel väikese südamereserviga patsientidel janagu teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumkanalite blokaatoreid, peab latsidipiini ebastabiilse stenokardiaga patsientidel kasutama ettevaatusega.
LACIPIL'i kasutamisel peab ettevaatlik olema hiljuti müokardiinfarkti põdenud patsientide puhul.
Maksafunktisooni häirete korral peab ravima ettevaatlikult, kuna ravimi hüpotensiivne toime võib tugevneda.
Olemasolevate andmete kohaselt ei mõjuta latsidipiin diabeedihaigete glükoosikoormuse taluvust ning suhkurhaiguse kontrolli.
Rasedus ja imetamine. LACIPIL'i ohutust kasutamisest raseduse ajal puuduvad andmed. Loomkatsetes ei ole lootel teratogeenseid toimeid ega kasvuhäireid avaldunud. Loomkatsed on näidanud, et preparaat (või tema metaboliidid) erituvad rinnapiima.
LACIPIL'i tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult juhtudel, mil oodatav kasu emale on suurem kui võimalikud kahjulikud toimed lootele või imikule.
LACIPIL võib lõõgastada emakalihaseid.
Kõrvaltoimed. Üldiselt talutakse LACIPIL'i hästi. Kõrvaltoimeid võib esineda seoses ravimi perifeerse vasodilatatoorse toimega. Neist sagedamad on peavalu, pearinglus, nahapunetus, tursed ja südamekloppimine.
Kõrvaltoimed on mööduva iseloomuga, LACIPIL'i tarvitamist võib jätkata samades annustes.
Harvemad kõrvaltoimed on asteenia, nahalööve (sealhulgas erüteem ja sügelemine), maoärritus, iiveldus, polüuuria ning igemete hüperplaasia.
Nagu ka teiste dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanalite blokaatorite kasutamisel, võib mõnel patsiendil süveneda stenokardia, seda eriti ravi alustamisel. Selline reaktsioon tekib sagedamini sümptomaatilise südame isheemiatõvega patsientidel.
LACIPIL ei oma märkimisväärset toimet laboratoorsetele või hematoloogilistele näitajatele, väga harva on esinenud mööduvat alkaalse fosfataasi aktiivsuse suurenemist seerumis.
Koostoimed. Manustamisel koos teiste antihüpertensiivsete preparaatidega, näiteks b-adrenoblokaatorite, AKE inhibiitorite või diureetikumidega, võib avalduda aditiivne hüpotensiivne toime.
Uuringutes LACIPIL'i kasutamise kohta koos teiste enamkasutatavate vererõhku vähendavate ravimitega (b-adrenoblokaatorid, diureetikumid), tolbutamiidi, varfariini või digoksiiniga ei ole spetsiifilisi koostoimeid esinenud.
Tsimetidiini ja LACIPIL'i samaaegsel tarvitamisel võib viimase kontsentratsioon veres suureneda.
LACIPIL'i nagu ka teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumkanalite blokaatoreid ei ole soovitav sisse võtta greipfruudi mahlaga, kuna samaaegne manustamine võib muuta latsidipiini biosaadavust.
Siirdatud neeruga haigetel, keda raviti tsüklosporiiniga, parandas latsidipiini manustamine tsüklosporiini poolt põhjustatud neerude plasma läbivoolutuse ning glomerulaarfiltratsiooni vähenemist.
Üleannustamine. LACIPIL'i üleannustamise juhtumeid ei ole kirjeldatud. Tõenäolisemad probleemid võiksid olla kauakestnud perifeersest vasodilatsioonist põhjustatud hüpotensioon ja tahhükardia.
Teoreetiliselt võib tekkida ka bradükardia või juhteaeglustus atrioventrikulaarsõlmes. Spetsiaalne antidoot puudub. Vajadusel peab kasutama üldisi abinõusid, nagu südametegevuse monitooring ja rakendama sümptomaatilisi terapeutilisi meetmeid.
Omadused ja farmakokineetika. Latsidipiin on spetsiifiline tugevatoimeline kaltsiumikanali blokaator, mis on peamiselt selektiivse toimega veresoonte silelihaste kaltsiumikanalitesse. Ravim laiendab perifeerseid arterioole, seega vähendab perifeerset vastupanu ja vähendab vererõhku.
Pärast 4 mg latsidipiini suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele täheldati minimaalset QTc intervalli pikenemist.
Pärast suukaudset manustamist imendub latsidipiin seedetraktist kiiresti, kuid vähesel määral. Latsidipiini absoluutne biosaadavus on keskmiselt 10%. Preparaat metaboliseerub suurel määral esmase maksapassaazhi käigus. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 30...150 min jooksul. Latsidipiini maksaensüüme pidurdava või aktiveeriva toime kohta puuduvad tõendid. Latsidipiinil on 4 peamist metaboliiti, mis farmakoloogilist aktiivsust omavad vähesel määral või üldse mitte.
Ligikaudu 70% manustatud annusest eritub metaboliitidena väljaheitega, ülejäänud osa metaboliitidena uriiniga. Poolväärtusaeg on 7...8 tundi.
Abiained. Laktoos, povidoon K30, magneesiumstearaat.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Säilitada temperatuuril alla 30 °C. Kõlblikkusaeg 2 aastat. LACIPIL'i tablette tuleb kaitsta valguse eest, seetõttu tohib neid fooliumpakendist vabastada vahetult enne sissevõtmist. Juhul kui korraga kasutatakse pool 4 mg-list tabletti, peab ülejäänud poolt säilitama originaalses fooliumpakendis ja tarvitama ära 48 tunni jooksul.
Pakend. 4 mg tabletid, 14 tk, 28 tk ja 56 pakendis.

Info - tootja esindajalt 12.03.02
Küsi apteekrilt