CINNARON CAPS 75MG N50

Retseptiravim

9,36 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Cinnarizinum
Toimeaine kogus
75 MG
Ravimivorm / pakend
CAPS
Kogus pakendis
N50

ATC Kood:
N07CA02
INN:
Cinnarizinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
PEARINGLUSE VASTASED PREPARAADID

1. CINNARON 75 mg kapslid

2. Üks kapsel sisaldab 75 mg tsinnarisiini.
INN. Cinnarizinum
Abiained vt lõik 6.1.

3. Kapsel.

4.1 Näidustused
Raynaud’ tõbi või teised perifeersete veresoonte haigused.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Cinnaroni on soovitatav manustada pärast sööki.
Täiskasvanud:
Algannus: 75 mg (1 kapsel) 3 korda päevas.
Säilitusannus: 75 mg (1 kapsel) 2 või 3 korda päevas, sõltuvalt ravile reageeringust.
Neid annuseid mitte ületada.
Perifeersete veresoonte haigused on aeglased paranema igasuguse ravivormi puhul.
Maksimaalne tulemus Cinnaroniga ravi korral on tunda pärast mitmeid nädalaid püsiravi, kuid märkimisväärset verevoolu paranemist on esinenud sageli juba pärast 1 - nädalast ravi.
Eakad: Samad annused kui täiskasvanutel.
Lapsed: ei soovitata kasutada.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus tsinnarisiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Cinnaron ei alanda märkimisväärselt vererõhku, kuid hüpotensiivsete patsientide puhul peaks siiski ravimit kasutama mõistliku ettevaatusega.
Nagu teiste antihistamiinide puhul, võib Cinnaron põhjustada ülakõhu vaevusi; ravimi manustamine pärast sööki vähendab mao ärritust.
Parkinsoni tõvega patsiendid võivad Cinnaroni kasutada ainult tingimusel kui ravimist saadav kasu ületab võimaliku Parkinsoni tõve halvenemise riski.
Patsiendid, kellel esineb pärilik galaktoosi talumatus, Lapp’i laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire ei tohi seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kaasnev alkoholi, KNS depressantide või tritsükliliste antidepressantide kasutamine võib võimendada vastavate ainete või Cinnaroni sedatiivset toimet.
Kui kasutada Cinnaroni 4 päeva jooksul enne nahareaktsiooni teste, võib ravim oma antihistamiinse toime tõttu vältida võimalikku positiivset reaktsiooni.

4.6 Rasedus ja imetamine
Cinnaroni ohutus rasedusel ei ole kindlaks tehtud, kuigi loomkatsed ei ole näidanud teratogeenseid mõjusid. Raseduse ajal ei soovitata kasutada.
Ravimi eritumisest rinnapiima puuduvad andmed. Imetamise ajal ei soovitata kasutada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ravim on liiklusohtlik. Cinnaron võib põhjustada unisust, eriti ravi alguses.
Ravi ajal hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest.

4.8 Kõrvaltoimed
Võivad esineda unisus ja seedetrakti häired. Need on tavaliselt mööduvad.
Harva võib esineda kehakaalu tõusu, peavalu, suukuivust, higistamist või allergilisi reaktsioone.
Väga harva esinevad lame lihhen, luupuse- sarnased nahareaktsioonid ja kolestaas.
Eakatel patsientidel on pikaajalise ravi korral tekkinud ekstrapüramidaalhäired või olemasolevate häirete ägenemine, millega on mõnikord kaasnenud depressiivne meeleolu. Sellisel juhul tuleb ravi
katkestada.

4.9 Üleannustamine
Sümptomid: Oksendamine, uimasus, kooma, treemor, hüpotoonia.
Cinnaronile spetsiifilist antidooti ei ole. Esmaabiks üleannustuse puhul aitavad maoloputus ja aktiivsöe manustamine.
5.1 Farmakodünaamilised omadused

ATC-kood. N07CA02

Perifeersete veresoonte haiguste raviks kasutatakse Cinnaroni soonteahenemise vastase toime tõttu, mõju tõttu vere hüperviskoossusele ja antiisheemilise toime tõttu.
Soonteahenemise vastane toime arvatakse toimivat läbi kaltsiumi blokeerimise mehhanismi, ja see on ilmne valikuliselt veresoonte silelihases. Takistades kaltsiumi sisenemist isheemilistesse
erütrotsüütidesse suureneb verevool perifeersetesse lihastesse, sellega säilitades nende elastsuse.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Pärast ühekordset 75 mg annust saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (160±130 ng/ml) 3,4 tunni pärast. Plasma kontsentratsioon kahanes poolväärtusajaga 3,04 tundi. AUC (mean area under the
curve) oli 925±603 microg/ml/h. Imendumine on patsientidel erinev - kõrgeimad tipp kontsentratsioonid olid 19 - kordsed võrreldes uuringute madalaima väärtusega. Vähem kui 20%
isotoopset märgistatud tsinnarisiini ilmneb uriinis ja 40% roojas.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed


6.1 Abiainete loetelu
Naatriumtärklisglükolaat, laktoos, tärklis, povidoon, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, puhastatud talk.

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
1 aasta.

6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
75 mg kapslid, 50 või 100 tk pakendis.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõuded puuduvad.
Müügiloa hoidja:
Remedica Ltd
Limassol Industrial Estate,
Aharnon Street,
P.O.Box 51706
3508 Limassol
Küpros
Müügiloa nr:
477905
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
17.06.2005
SPC sisestamise kuupäev:
10.04.2006
Küsi apteekrilt