Apteegiteenuste tingimused

Apotheka veebilehel apteegiteenusele registreerimisega annab isik nõusoleku teenusega seoses tema isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:

  • Apotheka töötleb kliendi isikuandmeid Apotheka apteegiteenusele registreerimiseks, teenuse osutamiseks ja kliendile teenuse ajaloo kuvamiseks.
  • Kliendi isikuandmete töötlemise osas on vastutav töötleja Allium UPI OÜ (registrikood 11331786), aadress Vae tn 16 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401, e-post: kliendikaart@apotheka.ee
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, säilitab, salvestab, edastab) järgmisi kliendi poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, teenuse nimetus, teenusespetsiifilised andmed (nt beebibaki puhul lapse isikukood), teenuse aeg ja tulemused Kliendi Apotheka kontol (ainult Apotheka registreerunud kasutajatel) iseteeninduskeskkonnas.
  • Teenusele registreerimisega seonduvaid, sh teenuse pilootprojektis osalemisega seonduvaid kliendi isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, teenuse nimetus, aeg, koht ning tulemused) säilitatakse teenuse osutamise lõpetamiseni või pilootprojektis osalemisel kuni pilootprojekti lõppemiseni ning kustutatakse hiljemalt 1 kuu jooksul teenuse osutamise või pilootprojektis osalemise lõpetamisest. Kui klient on Apotheka kliendikaardi omanik, siis säilitatakse teenusega seonduvaid andmeid, sh tulemusi Apotheka iseteeninduskeskkonnas ning need kustutatakse iseteeninduskeskkonnast kliendi soovil või perioodiliselt vastavalt Apotheka kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.
  • Töötleja lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest, sh isikuandmete töötlemise üldmäärusest  (EL) 2016/679, jõustunud 25. mail 2018) ja isikuandmete kaitse seadusest, peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest ega avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole otseselt seotud Apotheka pakutavate teenustega.
  • Töötlejal on õigus edastada teenusele registreerimisel Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Töötleja koostööpartneriks olevale apteegile, kes osutab kliendile apteegiteenust ning teistele koostööpartneritele, kes osutavad Apothekale turundus- IT jmt teenuseid.
  • Apotheka koostööpartneriks olevate apteekide nimekiri on toodud siin: apotheka.ee/apteegid.
  • Kliendil on tema isikuandmete töötlemisega seoses isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt infot tema kohta kogutud isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele apteegiteenusele registreerimise eesmärgil; viimasel juhul on Töötleja õigustatud tühistama teenusele registreerimise, kui seda ei saa teha ilma andmeid kolmandale isikule (Apotheka koostööpartnerile) edastamata.
  • Eelmises punktis nimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressile andmekaitse@apotheka.ee. Taotluse digiallkirjastamine on vajalik, et saaksime veenduda, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.
  • Teistes küsimustes juhindutakse Apotheka kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.