THIOCTACID HR KAETUD TBL 600MG N30

Retseptiravim

16,27 €


Piirhind €16.2

Haigekassa 50% soodustusega €9.42

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Acidum thiocticum
Toimeaine kogus
600 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

ATC Kood:
A16AX01
INN:
Acidum thiocticum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
TEISED SEEDETRAKTI JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED

1. THIOCTACID® 600 HR

2. 1 kaetud tablett sisaldab toimeainena 600 mg alfa-lipoehapet.
INN. alfa-Lipoic acid
ATC-kood. A16AX01
Abiained vt 6.1

3. Kaetud tabletid.

4.1 Näidustused
Perifeerse (sensomotoorse) diabeetilise polüneuropaatia sümptomaatiline ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Üldjuhul on üksikannuseks 1 tablett THIOCTACID 600 HR (vastab 600,0 mg lipoehappele) 1 kord ööpäevas pool tundi enne hommikusööki. Raske perifeerse diabeetilise polüneuropaatia korral on soovitatav ravi alustada parenteraalselt.
Tablett neelata tervelt, katki närimata koos piisava koguse veega. Toit vähendab alfa-lipoehappe imendumist, mistõttu tabletti on soovitatav võtta pool tundi enne hommikusööki, seda eriti aeglaselt tühjeneva maoga patsientidel.
Ravi kestus.
Diabeetiline polüneuropaatia on krooniline haigus, mistõttu ravi võib kesta pikka aega. Ravi kestuse otsustab arst.

4.3 Vastunäidustused
Teadaolev ülitundlikkus alfa-lipoehappe või ravimi abiainete suhtes (vt 6.1 Abiained).
Lapsed ja noorukid: kuna puuduvad andmed THIOCTACID 600 HR kasutamise kohta lastel ja noorukitel, ei soovitata THIOCTACID 600 HR lastele ja noorukitele.
Rasedad ja imetavad emad: ravimit ei soovitata rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele (vt 4.6
Rasedus ja imetamine).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Regulaarne alkoholi tarbimine soodustab neuropaatia sümptomite teket või haiguse progresseerumist ning võib nõrgendada THIOCTACID 600 HR toimet. Diabeetilise polüneuropaatiaga patsientidel on
soovitatav hoiduda alkoholi tarbimisest, seda ka ravi vaheaegadel.

4.5 Koostoimed teiste ravimite ja ainetega
Tsisplatiini ja THIOCTACID 600 HR koosmanustamisel nõrgeneb tsisplatiini toime.
Alfa-lipoehappel on omadus moodustada metalliioonidega kelaate. Seepärast on soovitatav ravimi võtmise ajal vältida suure raua-, magneesiumi-, kaltsiumisisaldusega toiduaineid (nt piimatooted). Kui
ravimit võetakse 30 minutit enne hommikusööki, siis suure raua- ja magneesiumisisaldusega toiduaineid on soovitatav tarbida mitte enne lõuna- või õhtusööki.
THIOCTACID 600 HR tablettide manustamisel võib suureneda insuliini ja suukaudsete antidiabeetiliste ravimite hüpoglükeemiline toime, mistõttu on soovitatav regulaarne veresuhkru
taseme jälgimine, eriti THIOCTACID 600 HR ravi alguses. Üksikjuhtudel võib osutuda vajalikuks insuliini ja suukaudsete antidiabeetikumide annuse vähendamine.

4.6 Rasedus ja imetamine
Toksikoloogilistes uuringutes ei mõjutanud THIOCTACID 600 HR raseduse varajases staadiumis produktiivsust ega loote arengut. Embrüotoksilist toimet ei leitud. Seni puuduvad uuringud alfalipoehappe
eritumise kohta rinnapiima.
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib alfa-lipoehapet kasutada ainult pärast ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu suhte hoolikat kaalumist.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Pole teada.

4.8 Kõrvaltoimed
Väga harva (<0,01 %) esines seedetraktihäireid nagu iiveldus, oksendamine, maovalu, kõhuvalu ja kõhulahtisus.
Väga harva (<0,01 %) esines allergilisi nahareaktsioone nagu lööve, nõgestõbi ja sügelus.
Väga harva (<0,01 %) langes veresuhkru tase kiirenenud glükoosi ainevahetuse tõttu. Sellistel juhtudel kirjeldati hüpoglükeemiaga sarnaseid sümptomeid nagu peapööritus, higistamine, peavalu ja
nägemishäired.
Väga harva (<0,01 %) esines maitsetundlikkuse häireid.

4.9 Üleannustamine
10...40 g alfa-lipoehappe suukaudsel manustamisel (kogemata või enesetapukatsel) koos alkoholiga täheldati raskeid mürgistussümptomeid, mis mõnikord osutusid fataalseks. Kliinilise mürgistuse
sümptomid olid alguses psühhomotoorne rahutus või teadvuse hägustumine. Edasi tekkisid ulatuslikud krambid ja laktatsidoos. Viimases järjekorras tekkisid hüpoglükeemia, shokk, rabdomüolüüs,
hemolüüs, dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIC), luuüdi kahjustus ja hulgiorganpuudulikkus.
Ravi.
THIOCTACID 600 HR üleannustamise (täiskasvanutel rohkem kui 10 tabletti, lastel rohkem kui 50 mg/kg kohta) vähimagi kahtluse korral on vajalik patsient kiiresti hospitaliseerida ja anda esmaabi
(kutsuda esile oksendamine, tühjendada magu, anda aktiivsütt jne). Ulatuslike krampide, laktatsidoosi ja teiste mürgistusest tingitud eluohtlike sümptomite ravi on sümptomaatiline. Hemodialüüsi,
hemoperfusiooni või filtratsiooni efektiivsus alfa-lipoehappe elimineerimisel organismist on kindlaks määramata.

5.1 Farmakodünaamika
Diabeediga kaasneva hüperglükeemia puhul kumuleerub glükoos veresoonte maatriksproteiinidele ja moodustuvad kaugelearenenud glükosüleerumise lõpp-produktid. Tagajärjeks on verevoolu hulga
vähenemine ning seeläbi verevarustuse häire närvide piirkonnas, mille tulemusena suureneb vabade radikaalide tootmine, mis kahjustavad perifeerseid närve. Uuringutes tõestati ka antioksüdandi
glutatiooni hulga vähenemine perifeersetes närvides.
Uuringud rottidega näitasid, et alfa-lipoehape võtab osa nendest biokeemilistest protsessidest, mis on esile kutsutud streptozototsiinist põhjustatud diabeedist. Alfa-lipoehape soodustas verevarustust
närvide piirkonnas, suurendas glutatiooni füsioloogilist taset ja toimis antioksüdandina, vähendades vabade hapnikuradikaalide hulka kahjustatud närvirakus.
Kirjeldatud toimed viitavad alfa-lipoehappe efektiivsusele perifeersete närvide funktsiooni parandamisel kahjustunud piirkonnas. Alfa-lipoehape vähendab diabeedist tingitud polüneuropaatia
tundehäirete düsesteesia ja paresteesia sümptomeid nagu põletustunnet, valu, tuimust ja “sipelgate jooksmise” tunnet kahjustusest haaratud piirkonnas.
Läbiviidud katsetel avaldus alfa-lipoehappel insuliiniga sarnane toime, soodustades glükoosi tagasihaaret närvi-, lihas- ja rasvarakkudes fosfatidüülinositool-3-kinaasi kaudu.

5.2 Farmakokineetika
Pärast suukaudset manustamist imendub alfa-lipoehape kiiresti. Alfa-lipoehappe kiire jaotumise tõttu kudede vahel on tema plasma poolväärtusaeg lühike, ligikaudu 25 minutit. Pärast alfa-lipoehappe 600
mg suukaudset manustamist mõõdeti 0,5 tunni pärast maksimaalseks plasmakontsentratsiooniks ligikaudu 4 µg/ml.
Loomkatsetel (rotid, koerad) kasutati radioaktiivseid markereid, et määrata peamiselt neerude kaudu erituva toimeaine hulka. Alfa-lipoehapet leiti loomade uriinis 80...90% ulatuses, peamiselt
metaboliitidena.
Ka inimese uriinist leiti väga vähesel hulgal toimeainet muutumatul kujul. Biotransformatsioon toimub peamiselt alfa-lipoehappe kõrvalahela oksüdatiivse lühenemise kaudu (beeta-oksüdatsioon) ja/või
vastavate tioolrühmade S-metüülimisel.
Biosaadavus.
On tehtud katseid suukaudse lahuse (sisaldas 600 mg alfa-lipoehapet) ja THIOCTACID 600 HR tablettide biosaadavuse võrdlemiseks. THIOCTACID 600 HR suhteliseks biosaadavuseks saadi
võrreldes suukaudse lahusega rohkem kui 60%.

5.3 Prekliinilise ohutuse andmed
Äge ja krooniline mürgistus.
Alfa-lipoehappe mürgistust iseloomustati vegetatiivset ja kesknärvisüsteemi mõjutavate sümptomite järgi (vt ka 4.9 Üleannustamine). Pärast korduvat manustamist leiti, et maks ja neerud on peamised
märklaudorganid.
Mutageensus ja kartsinogeensus.
Alfa-lipoehappel ei leitud mutageenseid omadusi.
Kartsinogeensuse uurimiseks manustati rottidele suukaudselt alfa-lipoehapet. Kartsinogeenset toimet ei leitud. Alfa-lipoehappe kartsinogeenset toimet uuriti ka koos kartsinogeen N-nitrosodimetüülamiiniga
(NDEA), kuid tulemused olid negatiivsed.
Mõju reproduktiivorganitele.
Rottidele kuni 68,1 mg/kg annuse suukaudsel manustamisel ei leitud alfa-lipoehappel reproduktiivsust ega embrüonaalset arengut mõjutavat toimet.
Emastele küülikutele kuni mürgistust tekitavate annuste intravenoossel manustamisel ei põhjustanud alfa-lipoehape loote väärarenguid.

6.1 Abiained
Madala asendusega hüdroksüpropüültselluloos (5,0...16,0% hüdroksüpropoksügrupid), magneesiumstearaat, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), kinoliinkollase alumiiniumisool (E104), indiigokarmiini alumiiniumisool (E 132).

6.2 Sobimatus teiste ainetega
In vitro reageerib alfa-lipoehape metalliioonide komplekssooladega (nt tsisplatiin), moodustades väga raskesti lahustuva kompleksi glükoosi molekulidega.
Vältida piima, rauapreparaatide ja antatsiidide samaaegset kasutamist.

6.3 Kõlblikkusaeg
3 aastat

6.4 Säilitamistingimused
Säilitada temperatuuril kuni 30 °C.
Säilitada originaalpakendis. Pärast ravimi võtmist purk sulgeda. Sisepakend hoida välispakendi sees.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Sisepakend.
Merevaikkollasest klaasist (III hüdrolüütiline klass) polüetüleenkorgiga purk.
Välispakend.
Karp koos pakendi infolehega.
Pakendi suurused.
Pakendis on 30, 60 või 100 tabletti.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõuded puuduvad
Müügiloa hoidja:
VIATRIS GmbH & Co KG
Weismüllerstraße 45
D-60314 Frankfurt
Saksamaa
Müügiloa nr:
413003.
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
4. aprill 2003.
SPC teksti kaasajastamise kuupäev:
Aprill 2003.
SPC sisestamise kuupäev:
10.11.2004
Küsi apteekrilt