SORTIS TBL 40MG N30

Retseptiravim

23,60 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Atorvastatinum
Toimeaine kogus
40 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

ATC Kood:
C10AA05
INN:
Atorvastatinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
KOLESTEROOLI JA TRIGLÜTSERIIDIDE SISALDUST VÄHENDAVAD AINED

1. SORTIS 10 mg, kaetud tabletid
SORTIS 20 mg, kaetud tabletid
SORTIS 40 mg, kaetud tabletid
SORTIS 80 mg, kaetud tabletid

2. SORTIS 10 mg kaetud tablett sisaldab 10,85 mg atorvastatiinkaltsiumi, mis vastab 10 mg atorvastatiinile.
SORTIS 20 mg kaetud tablett sisaldab 21,69 mg atorvastatiinkaltsiumi, mis vastab 20 mg atorvastatiinile.
SORTIS 40 mg kaetud tablett sisaldab 43,38 mg atorvastatiinkaltsiumi, mis vastab 40 mg atorvastatiinile.
SORTIS 80 mg kaetud tablett sisaldab 86,76 mg atorvastatiinkaltsiumi, mis vastab 80 mg atorvastatiinile.
Atorvastatiin (INN. Atorvastatinum)
Abiained vt 6.1.

3. Kaetud tabletid.

4.1. Näidustused
Primaarse hüperkolesteroleemia, heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia, homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia ja kombineeritud hüperlipideemia ravi lisaks dieedile, kui dieedi
muutused ja teised mittefarmakoloogilised meetmed ei ole andnud soovitud tulemust.

4.2. Annustamine ja manustamisviis
Enne ravi alustamist SORTIS’ega peab patsient olema standardsel kolesteroolisisaldust alandaval dieedil, mis peab jätkuma kogu raviperioodi vältel. Algannus on 10 mg päevas. Annustamine on
individuaalne, lähtudes LDL-kolesterooli algväärtustest, ravi eesmärgist ja patsiendi reageerimisest ravile. Annust võib muuta 4 nädala (või ka pikema aja) tagant. Maksimaalne annus on 80 mg päevas.
Ravimit võib võtta mis tahes ajal päeva jooksul koos toiduga või ilma.
Patsientidel, kellel on väljendunud südame isheemiatõbi või kellel on kõrgenenud risk isheemiatõve tüsistuste tekkeks, on lipiidelangetava ravi eesmärgiks langetada vere LDL-kolesterooli sisaldus
allapoole 3 mmol/l (<115 mg/dl) ja üldkolesterooli sisaldus allapoole 5 mmol/l (<190 mg/dl).
Primaarne hüperkolesteroleemia ja kombineeritud (segatüüpi) hüperlipideemia Enamus patsiente reageerib efektiivselt annusele 10 mg üks kord päevas.
Ravitoime ilmneb 2 nädala jooksul ravi alustamisest, maksimaalne toime saabub 4 nädala jooksul.
Ravitoime püsib katkestamata ravi korral.
Heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia.
Ravi alustatakse SORTISe annusega 10 mg päevas. Annustamine on individuaalne ja annust võib kohandada iga 4 nädala järel kuni 40 mg-ni päevas. Seejärel suurendatakse annust maksimaalselt 80
mg-ni päevas või kombineeritakse SORTISt annuses 40 mg päevas sapphapete sekvestrantidega.
Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia.
Kliinilises uuringus 64 patsiendiga vähenes 46-l patsiendil LDL-C väärtus keskmiselt 21%. SORTISt manustati annuses kuni 80 mg päevas.
SORTISe ööpäevane annus homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel on 10 kuni 80 mg. SORTISt tuleks kasutada homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga
patsientidel täiendava ravimina muu lipiididesisaldust langetava ravi (nt LDL aferees) korral või kui nimetatud ravi ei ole kättesaadav.
Annustamine neeruhaigustega patsientidel.
Neeruhaigused ei mõjuta lipiidide plasmakontsentratsiooni ega SORTISe raviefekti.
Eakad patsiendid.
SORTISe toime ja ohutus üle 70-aastastel patsientidel on tavalise annustamise juures samad kui teiste täiskasvanud inimeste puhul.
Kasutamine lastel.
Ravimi kasutamine lastel peab toimuma spetsialisti järelevalve all.
Ravimi kasutamise kogemus lastel piirdub väikese arvu patsientidega (vanuses 4...17 aastat), kellel esines raskekujuline düslipideemia, näiteks homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia. Sellel
patsientide grupil on soovitavaks algannuseks samuti 10 mg. Annust võib suurendada ööpäevase annuseni 80 mg, lähtudes patsiendi reaktsioonist ravimile ja selle taluvusest. Ravimi ohutust laste
puhul ei ole hinnatud.

4.3. Vastunäidustused
SORTIS on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb ülitundlikkus ravimi ükskõik millise koostisosa suhtes, äge maksahaigus või ebaselge etioloogiaga seerumi transaminaaside aktiivsuse
suurenemine, mis ületab normväärtused 3 või enam korda, müopaatia puhul, raseduse ja rinnaga toitmise ajal ning fertiilses eas naistel, kes ei kasuta tõhusaid kontratseptiivseid vahendeid.

4.4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Toime maksafunktsioonile.
Enne ravi alustamist ning perioodiliselt ravi käigus tuleb kontrollida maksafunktsiooni näitajaid.
Maksakahjustusele viitavate sümptomite tekkimisel tuleb koheselt kontrollida maksafuntksiooni näitajaid.
Transaminaaside aktiivsuse suurenemise korral tuleb patsienti jälgida kuni vastavate analüüside normaliseerumiseni. Transaminaaside aktiivsuse suurenemise korral 3 või enam korda on näidustatud
annuse vähendamine või vajadusel ravi katkestamine. SORTISt tuleb kasutada ettevaatusega neil patsientidel, kes tarbivad märkimisväärses koguses alkoholi ja/või on põdenud maksahaigusi.
Toime lihastele.
SORTISega ravitud patsientidel on täheldatud mittetüsistunud müalgiat, sealhulgas lihaskrampe. Kui patsiendil esineb kreatiniin-fosfokinaasi (KFK) aktiivsuse oluline suurenemine, müopaatia esinemine
või esinemise kahtlus, tuleb ravi SORTISega lõpetada. Müopaatia tunnuste ilmnemisel tuleb koheselt määrata KFK väärtused. KFK taseme olulise tõusu püsimisel on soovitatav annust vähendada või ravi
katkestada. Patsiente tuleb informeerida, et nad teataksid arstile seletamatutest lihasvaludest.
Kreatiinfosfokinaasi määramine.
Kreatiinfosfokinaasi (KFK) ei ole mõtet määrata pärast pingutavat füüsilist koormust või mõne muu seisundi korral, millega kaasneb KFK plasmasisalduse tõenäoline suurenemine, sest see muudab
tulemuse interpreteerimise keeruliseks. Juhul kui KFK plasmasisaldus on juba enne ravi algust oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse), tuleb protseduuri 5...7 päeva jooksul korrata, et
välistada määramisel tehtud viga.
Enne ravi algust.
Nii nagu teiste statiinide korral, tuleb ka atorvastatiini manustamisse rabdomüolüüsi eelsoodumusega patsientidele suhtuda ettevaatusega. Allpool loetletud juhtudel tuleb enne ravi algust määrata KFK
plasmasisaldus:
- neerupuudulikkus;
- hüpotüreoos;
- pärilikud lihashaigused isiklikus või perekonna anamneesis;
- anamneesis lihastoksilisus statiin- või fibraatravi korral;
- anamneesis maksahaigus ja/või rohke alkoholitarvitamine;
- eakatel patsientidel (vanus >70 eluaasta) tuleb rabdomüolüüsi soodustavate faktorite
olemasolul samuti kaaluda KFK määramise vajadust.
Eelpool nimetatud juhtudel tuleb alati kaaluda ravist saadava potentsiaalse kasu ja võimalike riskide vahekorda ja patsiente ravi ajal hoolikalt jälgida.
Kui KFK plasmasisaldus on oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse), ei tohi statiinravi alustada.
Ravi ajal.
- kui statiinravi ajal tekib lihasvalu, lihasnõrkus või lihaskrambid, tuleb viivitamatult määrata KFK plasmasisaldus. Kui KFK plasmasisaldus on oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse),
tuleb statiinravi katkestada.
- Kui KFK plasmasisaldus on =5 korda üle normväärtuse, kuid lihassümptomid on tõsised ja häirivad igapäevaelu, tuleb samuti kaaluda statiinravi katkestamise otstarbekust.
- Kui lihassümptomid taandarenevad ja KFK väärtused normaliseeruvad, tuleb atorvastatiini või mõne muu statiini taasmanustamist alustada väikseima annusega ja hoolika arstliku järelevalve all.
KFK plasmasisalduse võimalikku suurenemist statiinravi ajal tuleb arvestada müokardiinfarkti diferentsiaaldiagnostikas rindkerevalu korral.
Müopaatia tekkerisk ravi ajal Sortis’ega võib suureneda, kui samaaegselt kasutatakse teatud teisi ravimeid, näiteks fibraate (nt gemfibrosiil). Nimetatud ravimite samaaegsesse kasutamisse tuleb
suhtuda ettevaatusega (vt 4.5).
Nii nagu teiste statiinide korral, on ka atorvastatiini kasutamisel kirjeldatud rabdomüolüüsi koos sellest tuleneva ägeda neerupuudulikkusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
SORTIS’ega samasse klassi kuuluvate ravimite (statiinide) samaaegsel kasutamisel tsüklosporiini, fibraadi derivaatide, makroliidantibiootikumide sh erütromütsiin, asoolitüüpi seentevastaste
preparaatide ja niatsiiniga on müopaatia tekkerisk suurem
Harva on tekkinud rabdomüolüüs ja neerufunktsiooni sekundaarne häirumine (müoglobinuuria tekkega).
Atorvastatiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 3A4 poolt.
Põhinedes ravikogemusel teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega, tuleb SORTIS’e kasutamisel olla ettevaatlik, kui samaaegselt kasutatakse mõnda tsütokroom P450 3A4 inhibiitorit (nt
tsüklosporiini, makroliidantibiootikume, sh erütromütsiini; asoolitüüpi seentevastaseid preparaate, sh itrakonasooli).
SORTISe koostoime kohta tsütokroom P450 3A4 indutseerijatega (nt rifampitsiin, fenütoiin) andmed puuduvad. SORTISe koosmanustamisel antihüpertensiivsete ja veresuhkrut alandavate ravimitega ei
ole kliiniliselt olulist koostoimet täheldatud. Võimalikud koostoimed selle isosüümi teiste substraatidega ei ole teada, kuid nendega peaks arvestama kitsa terapeutilise indeksiga ravimite puhul
(sh III klassi antiarütmikumid k.a amiodaroon).
Kliinilistes uuringutes SORTIS’e koosmanustamisel antihüpertensiivsete ja veresuhkrut alandavate ravimitega ei täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid.
Amlodipiin: 80 mg atorvastatiini ja 10 mg amlodipiini koosmanustamine ei mõjutanud atorvastatiini farmakokineetikat.
Erütromütsiin ja klaritromütsiin: tsütokroom P450 3A4 inhibiitorite erütromütsiini (annusena 500 mg x 4 ööpäevas) või klaritromütsiini (500 mg x 2 ööpäevas) koosmanustamisel SORTIS’ega on
täheldatav atorvastatiini plasmakontsentratsiooni tõus.
Digoksiin: 10 mg atorvastatiini ja digoksiini korduval koosmanustamisel digoksiini tasakaalu plasmakontsentratsioon ei muutunud. Küll aga suurenes digoksiini püsikontsentratsioon plasmas
umbes 20%, kui digoksiini manustati koos atorvastatiiniga annuses 80 mg ööpäevas. Samaaegselt digoksiini kasutavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.
Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid: koostoimes SORTIS’ega suurenevad noretindrooni ja etinüülöstradiooli kontsentratsioonid. Seda tuleb arvestada kontratseptiivse ravimi annustamisskeemi
koostamisel.
Kolestipool: manustamisel koos kolestipooliga on atorvastatiini plasmakontsentratsioon umbes 25% võrra madalam. Samal ajal on SORTISe ja kolestipooli koosmanustamisel saadav lipiide langetav
toime tugevam kui kummalgi ravimil eraldi.
Antatsiidid: suukaudne antatsiid, mis sisaldab magneesium- ja alumiiniumhüdroksiidi, vähendab atorvastatiini plasmakontsentratsiooni umbes 35%, mis aga ei mõjusta SORTISe toimet LDLkolesterooli
langetamise suhtes.
Varfariin: SORTISe manustamisega kaasnes ravi alguses vähene protrombiiniaja lühenemine, mis normaliseerus 15 päeva jooksul. Sellele vaatamata tuleb varfariini kasutavaid patsiente SORTISe
lisamisel raviskeemi hoolikalt jälgida.
Fenasoon: koosmanustamine SORTISe korduvate annustega ei muuda üldse või mõjutab vähe fenasooni kliirensit.
Fibraadi derivaadid: HMG CoA reduktaasi inhibiitorite samaaegne kasutamine koos fibraadi derivaatidega suurendab müopaatia tekkeriski (vt 4.4).
Tsimetidiin: koostoimest põhjustatud kliinilisi muutusi koosmanustamisel SORTISega ei ole täheldatud.
Itrakonasool: Atorvastatiini ja itrakonasooli samaaegsel kasutamisel vastavalt 40 mg ja 200 mg ööpäevas suurenes atorvastatiini AUC kolm korda
HIV proteaasi inhibiitorid: atorvastatiini kasutamisel koos HIV proteaasi inhibiitoritega (tuntud tsütokroom P450 3A4 inhibiitorid) suurenes atorvastatiini plasmakontsentratsioon.
Greipfruudi mahl: greipfruudi mahl sisaldab ühte või mitut CYP3A4 inhibeerivat keemilist ühendit, mistõttu selle kasutamisel koos CYP3A4 poolt metaboliseeritavate ravimitega võib viimaste
plasmakontsentratsioon suureneda. 240 ml greipfruudimahla ühekordne sissevõtmine suurendas atorvastatiini AUC-d 37% võrra ning langetas atorvastatiini aktiivse ortohüdroksümetaboliidi AUC-d
20,4% võrra. Samas tõstis suurte greipfruudimahla koguste (rohkem kui 1,2 l ööpäevas) pikemaaegne (5 päeva vältel) tarvitamine atorvastaiini AUC-d 2,5 korda ning HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite

Kreatiinfosfokinaasi (KFK) ei ole mõtet määrata pärast pingutavat füüsilist koormust või mõne muu seisundi korral, millega kaasneb KFK plasmasisalduse tõenäoline suurenemine, sest see muudab
tulemuse interpreteerimise keeruliseks. Juhul kui KFK plasmasisaldus on juba enne ravi algust oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse), tuleb protseduuri 5...7 päeva jooksul korrata, et
välistada määramisel tehtud viga.
Enne ravi algust.
Nii nagu teiste statiinide korral, tuleb ka atorvastatiini manustamisse rabdomüolüüsi eelsoodumusega patsientidele suhtuda ettevaatusega. Allpool loetletud juhtudel tuleb enne ravi algust määrata KFK
plasmasisaldus:
- neerupuudulikkus;
- hüpotüreoos;
- pärilikud lihashaigused isiklikus või perekonna anamneesis;
- anamneesis lihastoksilisus statiin- või fibraatravi korral;
- anamneesis maksahaigus ja/või rohke alkoholitarvitamine;
- eakatel patsientidel (vanus >70 eluaasta) tuleb rabdomüolüüsi soodustavate faktorite olemasolul samuti kaaluda KFK määramise vajadust.
Eelpool nimetatud juhtudel tuleb alati kaaluda ravist saadava potentsiaalse kasu ja võimalike riskide vahekorda ja patsiente ravi ajal hoolikalt jälgida.
Kui KFK plasmasisaldus on oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse), ei tohi statiinravi alustada.
Ravi ajal.
- kui statiinravi ajal tekib lihasvalu, lihasnõrkus või lihaskrambid, tuleb viivitamatult määrata KFK plasmasisaldus. Kui KFK plasmasisaldus on oluliselt suurenenud (>5 korda üle normväärtuse),
tuleb statiinravi katkestada.
- Kui KFK plasmasisaldus on =5 korda üle normväärtuse, kuid lihassümptomid on tõsised ja häirivad igapäevaelu, tuleb samuti kaaluda statiinravi katkestamise otstarbekust.
- Kui lihassümptomid taandarenevad ja KFK väärtused normaliseeruvad, tuleb atorvastatiini või mõne muu statiini taasmanustamist alustada väikseima annusega ja hoolika arstliku järelevalve all.
KFK plasmasisalduse võimalikku suurenemist statiinravi ajal tuleb arvestada müokardiinfarkti diferentsiaaldiagnostikas rindkerevalu korral.
Müopaatia tekkerisk ravi ajal Sortis’ega võib suureneda, kui samaaegselt kasutatakse teatud teisi ravimeid, näiteks fibraate (nt gemfibrosiil). Nimetatud ravimite samaaegsesse kasutamisse tuleb
suhtuda ettevaatusega (vt 4.5).
Nii nagu teiste statiinide korral, on ka atorvastatiini kasutamisel kirjeldatud rabdomüolüüsi koos sellest tuleneva ägeda neerupuudulikkusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
SORTIS’ega samasse klassi kuuluvate ravimite (statiinide) samaaegsel kasutamisel tsüklosporiini, fibraadi derivaatide, makroliidantibiootikumide sh erütromütsiin, asoolitüüpi seentevastaste
preparaatide ja niatsiiniga on müopaatia tekkerisk suurem
Harva on tekkinud rabdomüolüüs ja neerufunktsiooni sekundaarne häirumine (müoglobinuuria tekkega).
Atorvastatiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 3A4 poolt.
Põhinedes ravikogemusel teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega, tuleb SORTIS’e kasutamisel olla ettevaatlik, kui samaaegselt kasutatakse mõnda tsütokroom P450 3A4 inhibiitorit (nt
tsüklosporiini, makroliidantibiootikume, sh erütromütsiini; asoolitüüpi seentevastaseid preparaate, sh itrakonasooli).
SORTISe koostoime kohta tsütokroom P450 3A4 indutseerijatega (nt rifampitsiin, fenütoiin) andmed puuduvad. SORTISe koosmanustamisel antihüpertensiivsete ja veresuhkrut alandavate ravimitega ei
ole kliiniliselt olulist koostoimet täheldatud. Võimalikud koostoimed selle isosüümi teiste (atorvastatiini ja selle aktiivsete metaboliitide) AUC-d 1,3 korda. Seetõttu ei ole soovitatav ravi ajal
atorvastatiiniga kasutada suurtes kogustes greipfruudimahla.

4.6. Rasedus ja imetamine
SORTIS on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud. Fertiilses eas naised, kellele manustatakse SORTISt, peavad kasutama tõhusaid kontratseptiivseid vahendeid. Atorvastatiini ohutus raseduse ja
imetamise ajal ei ole veel tõestatud.
Loomkatsed on näidanud, et HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid võivad mõjustada embrüonaalset arengut. Rottide järglaste areng peetus ja postnataalne elulemus lühenes, kui emasloomadel kasutati
atorvastatiini annuseid üle 20 mg/kg päevas. Rottidel on atorvastatiini kontsentratsioonid vereplasmas ja rinnapiimas võrdsed. Puuduvad andmed selle kohta, kas atorvastatiin ja tema metaboliidid erituvad
inimestel rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele
Puuduvad andmed selle kohta, et SORTIS halvendaks tähelepanu ja autojuhtimisvõimet.

4.8. Kõrvaltoimed
SORTIS on üldiselt hästitalutav. Kõrvaltoimed on tavaliselt väheselt väljendunud ja mööduvad.
Kliinilistes uuringutes on SORTISele omistatavate kõrvalnähtude tõttu katkestanud ravi vähem kui 2% patsientidest.
Kõige sagedasemad kõrvalnähud (>1% patsientidest), mis võivad tekkida ravi ajal, on kõhukinnisus, kõhupuhitus, düspepsia, kõhuvalu, peavalu, iiveldus, müalgia, asteenia, kõhulahtisus, unetus.
Sarnaselt teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite kasutamisega, võib SORTIS’e raviga kaasneda seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemine. See on tavaliselt vähene ja ajutine ega vaja ravi
katkestamist. Kliiniliselt oluline seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemine (üle 3-kordne tõus normväärtusest) esineb umbes 0,8% patsientidest. Transaminaaside aktiivsuse suurenemine SORTISe
ravi käigus on annusest sõltuv ja mööduv.
2,5% patsientidest, kellele manustati SORTISt kliiniliste uuringute käigus, täheldati nii nagu teistegi HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite kasutamise puhul seerumi kreatiniin-fosfokinaasi aktiivsuse
suurenemist üle 3 korra normväärtusest. KFK väärtuste tõusu üle 10 korra esines 0,4% patsientidest.
Nendest patsientidest 0,1%-l esines kaasnev lihashellus või -valulikkus, lihasnõrkus.
Kliinilistes uuringutes on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: angioneurootiline ödeem, lihaskrambid, müosiit, müopaatia, paresteesia, perifeerne neuropaatia, pankreatiit, hepatiit, kolestaatiline ikterus,
isutus, oksendamine, alopeetsia, sügelus, lööve, impotentsus, hüperglükeemia, hüpoglükeemia, pearinglus, valud rinnus, stenokardia.
Lisaks eeltoodule on turustamisjärgselt teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.
Harva (>1/10 000 kuni >1/1000):
allergilised reaktsioonid sh anafülaksia ja urtikaaria, villilised nahalööbed, sh multiformne erüteem ja Stevens-Johnsoni sündroom, trombotsütopeenia, artralgia.
Väga harva (<1/10 000):
Rabdomüolüüs.

4.9 Üleannustamine
Spetsiifiline ravi SORTISe üleannustamisel puudub. Näidustatud on sümptomaatiline ja toetav ravi.
Vajalik on jälgida maksafunktsiooni näitajaid ja KFK taset seerumis. Kuivõrd atorvastatiin seondub tugevalt plasmavalkudega, ei ole hemodialüüs SORTISe üleannustamisel näidustatud.

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Kolesterooli ja triglütseriidide sisaldust vähendavad ained, HMG CoA reduktaasi inhibiitorid.

ATC-kood: C10AA05

Atorvastatiin on selektiivne HMG-CoA reduktaasi inhibiitor. HMG-CoA reduktaas on ensüüm, mis reguleerib 3-hüdroksü-3-metüül-glutarüül-koensüüm A steroolide (sh kolesterooli) eelühendiks
mevalonaadiks muutumise kiirust. Maksas inkorporeeritakse triglütseriidid ja kolesterool väga madala tihedusega lipoproteiini (VLDL) ja vabastatakse plasmas. Madala tihedusega lipoproteiin (LDL) tekib
VLDL-st ja kataboliseeritakse primaarselt kõrge afiinsusega LDL-retseptorite poolt. Atorvastatiin alandab plasma kolesterooli ja lipoproteiinide taset HMG-CoA reduktaasi inhibeerimise ja kolesterooli
sünteesi vähendamisega maksas ning suurendab maksas hepatotsüütide pinnal LDL-retseptorite arvu, millega suurendatakse LDL-i sidumist ja katabolismi.
Atorvastatiin vähendab LDL-produktsiooni ja LDL-partiklite arvu. Atorvastatiini manustamisel suureneb märgatavalt ja kestvalt LDL-i retseptorite aktiivsus, millele lisandub soodne toime
tsirkuleerivate LDL-partiklite suhtes.
Atorvastatiin on efektiivne LDL-kolesterooli alandaja homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia korral, mis on tavaliselt lipiidide langetamise osas suhteliselt ravimresistentne.
Atorvastaiin alandab lipiidide taset järgmiselt: üldkolesterool 30...46%, LDL-kolesterool 41-61%, apolipoproteiin B 34...50%, triglütseriidid 14...33%; põhjustab annusest sõltuva varieeruva ulatusega
tõusu HDL-kolesterooli ja apolipoproteiin A osas. Toime on samasugune heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia, mitteperekondlike hüperkolesteroleemia vormide ja hüperlipideemia segavormi
korral, ka insuliinsõltumatu diabeedi (II tüüpi diabeedi) haigetel.
Üldkolesterooli, LDL-kolesterooli ja apolipoproteiin B näitajate alanemine on tõestanud seotust ägedate kardiovaskulaarhaiguste ja sellest tingitud surmajuhtumite riski vähenemisega. Vastavad
uuringud atorvastatiiniga kestavad.

5.2. Farmakokineetilised omadused
Imendumine: atorvastatiin imendub suukaudsel manustamisel kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon tekib 1…2 tunni jooksul. Atorvastatiini imendumine suureneb
proportsionaalselt annusega. Atorvastatiini tablettide biosaadavus on 95...99% võrreldes lahusega.
Atorvastatiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 12% ja HMG-CoA reduktaasi inhibeerimise süsteemne biosaadavus ligikaudu 30%. Madal biosaadavus on tingitud presüsteemsest kliirensist
seedetrakti limaskestas ja/või metabolismist esmasel maksapassaazhil.
Jaotumine: atorvastatiini jaotusruumala on umbes 381 liitrit. Atorvastatiin seondub plasmavalkudega 98% ulatuses.
Metabolism: atorvastatiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 3A4 poolt orto- ja parahüdroksülaatideks ja erinevateks beeta-oksüdatsiooni produktideks. In vitro inhibeerivad orto- ja
parahüdroksüleeritud metaboliidid HMG-CoA reduktaasi võrdselt atorvastatiiniga. Aktiivsed metaboliidid inhibeerivad umbes 70% HMG-CoA reduktaasi aktiivsusest.
Eritumine: atorvastatiin eritub pärast intra- ja ekstrahepaatilist metabolismi sapiga.
Atorvastatiini enterohepaatiline retsirkulatsioon on ebaoluline. Keskmine atorvastatiini plasmaeliminatsiooni poolväärtusaeg inimestel on umbes 14 tundi. HMG-CoA reduktaasi
inhibeeriva aktiivsuse poolväärtusaeg on aktiivsete metaboliitide arvel umbes 20-30 tundi.
Erinevad vanusegrupid: Vanurid (alates 70. eluaastast): atorvastatiini plasmakontsentratsioonid vanuritel on suuremad kui noorematel täiskasvanutel, sh atorvastatiini lipiide moduleeriv toime on
erinevates vanuserühmades sarnane.
Lapsed: farmakokineetilised andmed laste kohta puuduvad.
Soolised erinevused: atorvastatiini plasmakontsentratsiooni puhul on täheldatavad soolised erinevused - naistel on see umbes 20% kõrgem kui meestel, AUC aga 10% madalam. Need erinevused ei oma
kliinilist tähendust, mistõttu atorvastatiini toime lipiidide spektrile meestel ja naistel on sarnane.
Neerupuudulikkus: neeruhaigused atorvastatiini lipiide moduleerivale toimele mõju ei avalda.
Maksapuudulikkus: kroonilise alkohoolse maksakahjustusega patsientidel (Childs-Pugh’ B) on atorvastatiini plasmakontsentratsioonid oluliselt tõusnud (ravimi maksimaalne
plasmakontsentratsioon on 16 korda kõrgem ja AUC 11 korda kõrgem).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Loomkatsetes ei osutunud SORTIS kantserogeenseks. Seejuures kasutati rottidel annust, mis oli mg/kg arvestuses 63 korda suurem kui vastav lubatud maksimaalne annus inimesel. Samas eksperimendis oli
AUC 8-16 korda normist (0-24) kõrgem. 2-aastases uuringus hiirtega kasutati atorvastatiini annust, mis oli mg/kg arvestuses 250 korda suurem kui vastav lubatud annus inimesel.
Selles annuses suurenes uuritud perioodil isasloomadel hepatotsellulaarse adenoomi esinemissagedus ja emasloomadel hepatotsellulaarse kartsinoomi esinemissagedus.
SORTISel ei esinenud mutageenset ja klastogeenset toimet neljas in vitro uuringus metaboolse aktivatsiooniga või ilma ja ühes in vivo uuringus.
Loomkatsetes ei toimi atorvastatiin fertiilsusele nii emas- (annustena kuni 225 mg/kg päevas) kui isasloomadel (annustena kuni 175 mg/kg päevas). Loomkatsetes puudub SORTISel teratogeenne
toime.
6.1. Abiainete loetelu
10 mg, 20 mg, 40 mg tablett:
kaltsiumkarbonaat, kandelillavaha, mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, makrogool 8000, magneesiumstearaat,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, polüsorbaat 80, simetikoonemulsioon, talk, titaandioksiid (E171).
80 mg tablett: mikrokristalne tselluloos, kaltsiumkarbonaat, laktoosmonohüdraat,
kroskarmelloosnaatrium, Opadry® White (hüdroksüpropüülmetüültselluloos, polüetüleenglükool,
titaandioksiid, talk), simetikoonemulsioon.

6.2. Sobimatus
Puudub.

6.3. Kõlblikkusaeg
3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Toatemperatuuril.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Tabletid 10 mg, 20 mg, 40 mg - 30 tk, 50 tk, 100 tk pakendis.
80 mg - 30 tk pakendis.

Müügiloa hoidja:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 NJ
Ühendkuningriik
Müügiloa nr:
SORTIS 10 mg: 205698
SORTIS 40 mg: 205898
SORTIS 20 mg: 205798
SORTIS 80 mg: 423003
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
SORTIS 10 mg: 19. juuni 1998/3. oktoober 2003
SORTIS 40 mg: 19. juuni 1998/3. oktoober 2003
SORTIS 20 mg: 19. juuni 1998/3. oktoober 2003
SORTIS 80 mg: 3 oktoober 2003
SPC sisestamise kuupäev:
30.12.2004
Küsi apteekrilt