NEXIUM GASTRORESISTENTNE TBL 20MG N14

Retseptiravim

4,29 €


Piirhind €2.15

Haigekassa 50% soodustusega €4.29

Haigekassa 75% soodustusega €4.29

Haigekassa 90% soodustusega €4.29

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Esomeprazolum
Toimeaine kogus
20 MG
Ravimivorm / pakend
GASTRORESISTENTNE TBL
Kogus pakendis
N14

NEXIUM

TOIMEAINE SISALDUS: Tablett sisaldab 20 mg või 40 mg esomeprasooli (magneesiumtrihüdraadina)
INN. Esomeprasolum
Abiained: Glütseroolmonostearaat 40-55, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, raudoksiid (E 172), magneesiumstearaat, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer,mikrokristalne tselluloos, sünteetiline parafiin, makrogool 6000, polüsorbaat 80, krospovidoon, naatriumstearüülfumaraat, suhkruterad (sukroos ja maisitärklis), talk, titaandioksiid (E 171), trietüültsitraat..
RAVIMVORM
Maohappekindel tablett.
20 mg: heleroosa, piklik, kaksikkumer kilekattega tablett, millele on ühele poole sisse pressitud 20 mg ja teisele poole A EH
40 mg: roosa, piklik, kaksikkumer kilekattega tablett, millele on ühele poole sisse pressitud 40 mg ja teisele poole A EI
KLIINILISED ANDMED
Terapeutiline näidustus
Gastroösofageaalne reflukshaigus:
refluksösofagiidi ravi,
refluksösofagiidi säilitusravi retsidiivide vältimiseks,
refluksösofagiidita haigeil sümptomaatiline ravi vajadusel
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud kaksteistsõrmiksoole haavandi ravi kombinatsioonis antibiootikumidega.
Annustamine ja manustamisviis
Tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata. Tablette ei tohi katki närida ega purustada.
Gastroösofageaalne reflukshaigus
erosiivse refluksösofagiidi ravi:
40 mg üks kord päevas, 4 nädala vältel. Ravile halvasti alluva ösofagiidi või sümptomite püsimisel on soovitatav ravi jätkata veel 4 nädala vältel.
säilitusravi retsidiivide vältimiseks paranenud ösofagiidiga haigetel:
20 mg üks kord päevas.
gastroösofageaalse reflukshaiguse sümptomaatiline ravi :
Ilma morfoloogiliselt tõestatud ösofagiidita patsientidele 20 mg üks kord päevas. Juhul, kui sümptomid püsivad veel üle 4 nädala, tuleb korduvalt võimalikku põhjust uurida. Peale haigussümptomite kadumist võib retsidiivi vältimiseks jätkata ravimi kasutamist vajadusel (20 mg päevas).
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud kaksteistsõrmiksoole haavandi ravi kombinatsioonis sobivate antibiootikumidega.
H. pylori infektsiooniga seotud kaksteistsõrmiksoole haavandi raviks ja H. pylori infektsiooniga seotud peptiliste haavandi retsidiivi vältimiseks:
20 mg NEXIUMi koos 1 g amoksitsillini ja 500 mg klaritromütsiiniga 2 korda päevas ühe nädala jooksul.
Kasutamine lastel
NEXIUMi ei ole soovitatav kasutada lastel väheste kliiniliste kogemuste tõttu.
Kasutamine neerupuudulikkusega patsientidel
Annuse kohandamine neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole vajalik. Raske neerupuudulikkusega patsientide ravi osas puudub vastav kliiniline kogemus, seetõttu tuleb neil ravimit kasutada erilise ettevaatlikkusega.
Kasutamine maksapuudulikkusega patsientidel
Annuse kohandamine kerge kuni mõõduka raskusega maksafunktsiooni häirega patsientidel ei ole vajalik. Tõsise maksapuudulikkusega patsientide ravis ei tohi ületada maksimaalset annust 20 mg päevas.
Vanurid
Annuse kohandamine vanuritel ei ole vajalik.
Vastunäidustused
Teadaolev ülitundlikkus esomeprasooli, asendatud benzimidasoolide või ravimi abiainete suhtes.
Hoiatused
Mistahes muude kasvajale viitavate sümptomite ilmnemisel (nt märkimisväärne kehakaalu langus, korduv oksendamine, neelamiraskus, veriköha või veriroe) ning kui kahtlustatakse või esineb teadaolev maohaavand, tuleb välistada selle pahaloomulisus, sest ravi NEXIUMiga võib leevendada sümptomeid ja raskendada kasvaja diagnoosimist.
Patsiendid, kes tarvitavad ravimit vastavalt vajadusele, peavad võtma ühendust oma raviarstiga, kui nende haiguse sümptomaatika või iseloom muutub. Sellistel juhtudel tuleb arvestada ka teiste kasutatavate ravimitega tekkida võivate koostoimete võimalusega ravimite plasmakontsentratsioonide muutuste tõttu.
Esomeprasooli määramisel Helicobaceter pylori infektsiooni raviks tuleb arvestada kõigi kolme komponendi omavahelise koostoime võimalusega. Klaritromütsiin on tugev CYP2A4 inhibiitor ning kolmikravi määramisel patsiendile, kes samal ajal tarvitab ka teisi CYP3A4 kaudu metaboliseeruvaid ravimeid nagu tsisapriid, tuleb arvestada klaritromütsiini vastunäidustusi ja koostoimeid.
Harvaesinevate kaasasündinud haigustega nagu fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasi-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohiks NEXIUMi kasutada.
Koostoimed teiste ravmitega ning teised koostoime vormid
Esomeprasooli toime teiste ravimite farmakokineetikale
Maosisaldise happelisuse vähenemine esomeprasoolravi ajal võib suurendada või vähendada teiste ravimite imendumist juhul, kui nende imedumismehhanism on seotud mao happelisusega. Sarnaselt antatsiidide või teiste happesekretsiooni pärssivate ravimitega väheneb esomeprasooli samaaegsel manustamisel ketokonasooli ja itrakonasooli imendumine.
Esomeprasool inhibeerib CYP2C19 isoensüümi, mille kaudu ravim peamiselt metaboliseerub. Seega esomeprasooli kombineerimisel teiste CYP2C19 kaudu metaboliseeritavate ravimitega nagu diasepaam, tsitalopraam, imipramiin, klomipramiin, fenütoiin jt, võib viimaste plasmakontsentratsioon suureneda ning tekkida vajadus nende annuste vähendamiseks. Eriti tuleb seda asjaolu silmas pidada esomeprasooli määramisel ainult raviks vajadusel . Tervetele vabatahtlikele diasepaami ja 30 mg esomeprasooli samaaegsel manustamisel vähenes diasepaami CYP2C19-kliirens 45% võrra. Samaaegsel fenütoiini ja 40 mg esomeprasooli manustamisel epileptikutele suurenes fenütoiini plasmasisaldus 13% võrra.
Kui tervetele vabatahtlikele manustati samaaegselt tsisapriidi ja 40 mg esomeprasooli, suurenes viimase plasmakontsentratsioon/aeg kõvera alune pindala (AUC) 32% ja eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenes 31% võrra, kuid ei tekkinud tsisapriidi plasmakontsentratsiooni märkimisväärset suurenemist. Ainult tsisapriidi manustamisel täheldati vähest QT-intervalli pikenemist, kuid tsisapriidi ja esomeprasooli koosmanustamisel intervalli edasist pikenemist ei täheldatud .
Esomeprasool ei oma kliiniliselt olulist toimet amoksitsillini, kinidiini või varfariini farmakokineetikale.
Teiste ravimite toime esomeprasooli farmakokineetikale
Esomeprasool metaboliseerub CYP2C19 ja CYP3A4 isoensüümide kaudu. Samaaegne esomeprasooli ja CYP3A4 inhibiitori klaritromütsiini (500 mg kaks korda päevas) manustamine põhjustab esomeprasooli AUC kahekordistumise. Esomeprasooli annuse kohandamine pole vajalik.
Rasedus ja imetamine
Puuduvad kliinilised andmed esomeprasooli toime kohta rasedusele. Loomkatsed ei ole näidanud ravimi otsest ega kaudset embrüonaalset/fetaalset arengut kahjustavat toimet. Ratseemilise seguga tehtud loomkatsetes ei leitud otsest ega kaudset kahjustavat toimet rasedusele, sünnitusele või postnataalsele arengule. Rasedatele tuleb ravimit määrata siiski ettevaatusega.
Pole teada, kas esomeprasool eritub rinnapiima. Imetavate naistega pole kliinilisi uuringuid läbi viidud, mistõttu ei ole NEXIUMi kasutamine rinnaga toitmise ajal soovitatav.
Toime reaktsioonikiirusele.
Teadaolevat toimet reaktsioonikiirusele ravim ei oma.
Kõrvaltoimed
Kliinilistes uuringutes esomeprasooliga on täheldatud või oletatud järgmisi kõrvaltoimeid. Ükski kõrvaltoimetest ei ole teadaolevalt annusest sõltuv.
Tavalised (>1/100, <1/10): peavalu, kõhuvalu, diarröa, kõhupuhitus, iiveldus/oksendamine, kõhukinnisus.
Harvaesinevad (>1/1000, <1/100): dermatiit, pruuritus, urtikaaria, pearinglus, suukuivus.
Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud ratsemaadi (omeprasooli) kasutamisel ja need võivad tekkida ka esomeprasooliga:
Tsentraalne ja perifeerne närvisüsteem:
Paresteesiad, unisus, unetus, vertiigo. Mööduvad psüühikahäired, agiteeritus, agressiivsus, depressioon ja hallutsinatsioonid, eeskätt raskes üldseisundis patsientidel.
Endokrinoloogilised:
Günekomastia.
Gastrointestinaalsed:
Stomatiit ja gastrointestinaalne kandidoos.
Hematoloogilised:
Leukopeenia, trombotsütopeenia, agranulotsütoos ja pantsütopeenia.
Maks:
Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, entsefalopaatia eelneva tõsise maksakahjustusega patsientidel, hepatiit kollasusega või ilma, maksapuudulikkus.
Skeletilihaskond:
Artralgia, lihasnõrkus ja müalgia.
Nahk:
Lööve, fotosensibilisatsioon, erythema multiforme, Steven-Johnsoni sündroom, toksiline epidermolüüs (TEN), alopeetsia.
Teised:
Iiveldus, ülitundlikkusreaktsioonid nagu angioödeem, palavik, bronhospasm, interstitsiaalne nefriit ja anafülaktiline shokk. Suurenenud higistamine, perifeersed tursed, nägemise ähmastumine, maitsetundlikkuse häired ja hüponatreemia.
Üleannustamine
Tahtliku üleannustamise kohta puuduvad andmed. 80 mg esomeprasooli juhuslikul kasutamisel ohtlikke tagajärgi ei ilmnenud.
Spetsiifilist antidooti ravimile ei ole teada. Esomeprasool seondub ulatuslikult plasmavalkudega ega ole seetõttu dialüüsitav. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakodünaamilised omadused
ATC-kood: A02BC05
Esomeprasool on omeprasooli S-isomeer, mis vähendab maohappe sekretsiooni spetsiifilise toimemehhanismiga: parietaalrakkude prootonpumba inhibeerimisega. Nii omeprasooli R- kui S-isomeeril on sarnane farmakodünaamiline aktiivsus.
Toimemehhanism
Esomperasool on nõrk alus, mis kontsentreerub ning muutub aktiivvormiks parietaalrakkude sekretoorsete kanalikeste tugevalt happelises keskkonnas, kus ta inhibeerib ensüüm H+K+-ATP-aasi - prootonpumpa ja inhibeerib sellega nii basaalset kui ka stimuleeritud happesekretsiooni.
Toime maohappe sekretsioonile
Pärast esomeprasooli 20 mg ja 40 mg suukaudse annuse manustamist avaldub toime umbes 1 tunni möödudes. Pärast 20 mg esomeprasooli korduvat kasutamist üks kord päevas 5 päeva jooksul, vähenes pentagastriini stimuleerimise tagajärjel maksimaalne happesekretsioon 90%, mõõdetuna 6-7 tundi pärast 5. päeval manustatud annust.
Pärast viiepäevast suukaudset esomeprasooli manustamist annustes 20 mg ja 40 mg püsis gastroösofageaalse reflukshaigusega-patsientidel maokeskkonna pH üle 4 keskmiselt 13 tundi ja 17 tundi ööpäevas. Patsientide osakaal, kelle maokeskkonna pH 20 mg esomeprasooli manustamisel püsis üle 4 vähemalt 8 tundi, oli 76%, 12 tundi - 54% ja 16 tundi - 24%. Vastavad parameetrid 40 mg esomeprasooli manustamisel olid 97%, 92% ja 56%.
Kasutades plasmakontsentratsiooni asendusparameetrina AUC-d, on võimalik näidata, et happesekretsiooni pärssimiva toime tugevnemine on seotud AUC suurenemisega.
Happesekretsiooni inhibeerimise terapeutiline toime
Umbes 78% refluksösofagiidiga patsientidest paraneb 40 mg esomeprasooli 4-nädalase, 93% patsientidest 8-nädalase kasutamise järel.
Ühenädalane ravi 20 mg esomepraasooliga 2 korda päevas koos sobivate antibiootikumidega tagab H. pylori eradikatsiooni umbes 90% patsiendidest. Pärast 1-nädalast eradikatsioonravi tüsistumata duodenaalhaavandi puhul ei ole monoteraapia antisekretoorse preparaadiga enam vajalik.
Teised happesekretsiooni pärssimisega seotud toimed
Ravi ajal antisekretoorse preparaadiga suureneb seerumi gastriini hulk, vastusena alanenud happesekretsioonile.
Mõnedel esomeprasooli pikaajaliselt saavatel patsientidel on täheldatud ECL-rakkude arvu suurenemist, mis võib olla seotud gastriini seerumitaseme tõusuga.
Antisekretoorse preparaadi pikaaegsel kasutamisel on täheldatud vähest maonäärmete tsüstide esinemissageduse suurenemist. Nimetatud muutus on happesekretsiooni pärssumise füsioloogiline tagajärg ning tavaliselt mööduv pärast ravi lõpetamist.
Farmakokineetilised omadused
Imendumine ja jaotumine
Esomeprasool on happetundlik, mistõttu seda manustatakse suu kaudu sooles lahustuvate enterokattega graanulitena. In vivo muundumine R-isomeeriks on ebaoluline. Esomeprasooli imendumine seedetraktist on kiire, maksimaalne plasmakontsentratsioon tekib 1…2 tunni möödudes pärast ravimi manustamist. Absoluutne biosaadavus pärast ühekordset 40 mg annust on 65%, mis suureneb korduval üks-kord-päevas manustamisel 89%-ni. 20 mg esomeprasooli annuse korral on nimetatud väärtused vastavalt 50% ja 68%. Jaotusruumala puhkeolekus tervetel vabatahtlikel oli ligikaudu 0,22 l/kg. Keskmiselt 97% esomeprasoolist seondub vereplasma valkudega.
Toit vähendab esomeprasooli imendumise määra ja kiirust, kuigi sellel pole olulist mõju esomeprasooli toimele maokeskkonna happesusele.
Metabolism ja eritumine
Esomeprasool metaboliseeub täielikult tsütokroom P450 süsteemi (CYP) vahendusel. Põhiosa esomeprasooli metabolismist sõltub isoensüümist CYP2C19-st, mis vastutab esomeprasooli hüdroksü- ja desmetüülmetaboliitide tekke eest. Ülejäänu sõltub teisest spetsiifilisest isoensüümist, CYP3A4-st, mis on vastutav esomeprasoolsulfooni, peamise metaboliidi tekke eest.
Allpool toodud parameetrid peegeldavad peamiselt funktsioneeriva CYP2C19 isoensüümiga isikute farmakokineetikat, nn kiireid metaboliseerijaid.
Totaalne plasmakliirens on ligikaudu 17 l/h pärast ühekordse annuse ja ligikaudu 9 l/h korduval ravimi manustamisel. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 1,3 tundi pärast ravimi korduvat üks-kord-päevas manustamist. Plasma kontsentratsioon/aeg kõvera alune pindala (AUC) suureneb esomeprasooli korduval manustamisel ning selle suurenemine on annusest sõltuv (tekib mittelineaarne annuse-AUC suhte suurenemine). Selline AUC muutus on seotud esmase maksapassaazhi käigus toimuva metabolismi aeglustumise ja seega süsteemse kliirensi vähenemisega, mille põhjuseks on ensüüm CYP2C19 aktiivsuse pärssimine esomeprasooli ja/või tema sulfoonmetaboliidi poolt.
Esomeprasool elimineerub plasmast täielikult ega kumuleeru üks-kord-päevas manustamisel.
Esomeprasooli põhimetaboliidid ei oma toimet maohappe sekretsioonile. Ligikaudu 80% suukaudu manustatud annusest eritub uriini kaudu metaboliitidena, ülejäänu roojaga. Toimeainet muutumatul kujul on uriinist leitud alla 1%.
Spetsiaalsed patsientide populatsioonid
Ligikaudu 1…2%-l populatsioonist puudub funktsioneeriv ensüüm CYP2C19, keda nimetatakse aeglasteks metaboliseerijateks. Sellistel inimestel metaboliseerub esomeprasool tõenäoliselt CYP3A4 vahendusel. Pärast korduvat üks-kord-päevas 40 mg esomeprasooli manustamist oli aeglastel metaboliseerijatel ravimi keskmine plasma kontsentratsioon/aeg kõvera alune pindala (AUC) ligikaudu 100% kõrgem kui funktsioneeriva CYP2C19 ensüümiga isikutel (kiiretel metaboliseerijatel). Keskmine plasmakontsentratsioon suurenes umbes 60%. Nimetatud iseärasused ei mõjuta siiski esomeprasooli annustamisskeemi.
Esompersaooli metabolism vanuritel (71-80-aastastel) ei erine märkimisväärselt noorematest täiskasvanutest.
Pärast ühekordset 40 mg esomeprasooliannust on naistel keskmine plasmakontsentratsioon/aeg kõvera alune pindala 30% suurem kui meestel. Korduvmanustamisel üks-kord-päevas soolisi erinevusi ei ole näidatud. Ka need andmed ei mõjuta esomeprasooli annustamisskeemi.
Keskmise ja mõõduka raskusega maksafunktsiooni häirega patsientidel võib esomeprasooli metabolism olla aeglustunud. Raskekujulise maksapuudulikkusega patsientidel on esomeprasooli plasmakontsentratsioon/aeg kõvera aluse pindala kahekordistunud. Seetõttu ei tohi esomeprasooli päevast annust 20 mg raskekujulise maksapuudulikkusega patsientide puhul ületada. Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud. Kuna neerude kaudu erituvad peamiselt esomeprasooli inaktiivsed metaboliidid, siis neerufuntsiooni häirega patsientidel esomeprasooli metabolism arvatavasti ei muutu.
Prekliinilised ohutuse andmed
Korduvmanustamisega teostatud toksilisuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse uuringutes erilist potentsiaalset ohtu inimesele ei leitud. Rottidel ratseemilise seguga teostatud pikaajalised kartsinogeensuse uuringud näitasid ECL-rakkude hüperplaasiat ja kartsinoidide teket maos. Sellised toimed olid ilmselt seotud maohappe produktsiooni vähenemise tõttu tekkinud väljendunud sekundaarse hüpergastrineemiaga, .
FARMATSEUTILISED ANDMED
Sobimatus: Pole teda.
Kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Säilitustingimused: Toatemperatuuril.
Pakendi iseloomustus
polüetüleenpudel vahekorgiga, polüpropüleenist keermega kork ja kuivatuskapsel,
alumiiniumblisterpakend.
20 mg, 40 mg: pudelis 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100 või 140 (5x28) tabletti;
20 mg, 40 mg: blisterpakendis 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 või 140 tabletti.

Info - tootja esindajalt 05.04.02
Küsi apteekrilt