GLUCOSAMINE PHARMA NORD CAPS 400MG N270

Retseptiravim

24,53 €

0,09 €/tk


Piirhind €24.53

Haigekassa 50% soodustusega €13.51

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Glucosaminum
Toimeaine kogus
400 MG
Ravimivorm / pakend
CAPS
Kogus pakendis
N270

ATC Kood:
M01AX05
INN:
Glucosaminum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
MITTESTEROIDSED REUMA- JA PÕLETIKUVASTASED AINED

1. Glucosamine Pharma Nord, 400 mg kapslid

2. Üks kapsel sisaldab 400 mg glükoosamiini, mis vastab 509 mg glükoosamiinhemisulfaadile, mis vastab
676 mg glükoosamiinhemisulfaatkaaliumkloriidi kompleksile (1:1).
INN. Glucosaminum
Abiained vt lõik 6.1.

3. Kõvakapsel.
Valget värvi kõvakapsel (suurus 0).

4.1. Näidustused
Kerge ja mõõduka raskusega gonartroosi sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis
400 mg kolm korda ööpäevas. Päevaannuse võib võtta ka korraga.
Kapslid tuleb võtta klaasitäie veega.
Glucosamine Pharma Nord kapslid ei ole näidustatud osteoartroosist tingitud ägeda valu leevendamiseks.
Eakad patsiendid: Eakatel patsientidel ei ole vajalik ravimi annust vähendada.
Lapsed: Piisavate kogemuste puudumise tõttu ei tohi Glucosamine Pharma Nord kapsleid kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.
Kasutamine neeru- ja/või maksapuudulikkuse korral: Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud, seetõttu ei ole võimalik esitada soovitusi annustamise kohta.
Glucosamine Pharma Nord’i kaaliumisisaldust tuleb arvesse võtta vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused
Glucosamine Pharma Nord kapsleid ei tohiks kasutada patsiendid, kes on ülitundlikud koorikloomade suhtes, sest preparaadi toimeaine on ekstraheeritud koorikloomadest.
Ülitundlikkus glükoosamiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Enne ravi alustamist tuleks välistada teiste liigeshaiguste olemasolu, mille korral võiks osutuda vajalikuks alternatiivne ravimeetod.
Diabeedihaigetel tuleb Glucosamine Pharma Nord kapslite kasutamisse suhtuda ettevaatusega.
Glucosamine Pharma Nord kapslitega ravi alustamisel võib vajalikuks osutuda hoolikam veresuhkru taseme jälgimine ja insuliini annuse muutmine.
Harva on glükoosamiini kasutamisel täheldatud hüperkolesteroleemiat, mistõttu on soovitav enne ravi ja ravi ajal kontrollida koleterooli taset veres.
Glükoosamiini tuleb teiste ravimitega kombineerida ettevaatlikult, sest andmed võimalike koostoimete kohta on veel piiratud (vt lõik 4.5).
Üks Glucosamine Pharma Nord kapsel sisaldab 2,2 mmol (87 mg) kaaliumit, ööpäevane soovitatud annus kolm kapslit sisaldavad vastavalt 6,6 mmol (262 mg) kaaliumit. Kaaliumisisaldust tuleb arvesse võtta
vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel või kontrollitud kaaliumidieedil olevatel patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud. Glükoosamiini võimalikud mõjud teiste ravimite farmakokineetikale ei ole teada. Tingituna asjaolust, et võimalikke koostoimeid ei saa välistada, tuleb
glükoosamiini kombineerimisse teiste ravimitega suhtuda ettevaatusega.

4.6. Rasedus ja imetamine
Rasedus
Glükoosamiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsete tulemused ei ole piisavad, et otsustada ravimi toime üle rasedusele, embrüo/loote arengul, sünnitusele ja postnataalsele
arengule (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Seetõttu ei tohi Glucosamine Pharma Nord kapsleid raseduse ajal kasutada.
Imetamine
Puuduvad andmed glükoosamiini eritumisest rinnapiima. Glucosamine Pharma Nord kapsleid ei tohi rinnaga toitmise ajal kasutada, sest puuduvad andmed ohutuse kohta vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele
Glükoosamiini toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Glucosamine Pharma Nord kapslid ei tohiks häirida autojuhtimist ja masinatega töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed
Glükoosamiini kasutamisel kõige sagedasemad kõrvaltoimeid on iiveldus, kõhuvalu, seedehäired,


kõhukinnisus ja kõhulahtisus. Lisaks peavalu, väsimus, nahalööve, nahasügelus ja nahapunetus.
Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduva iseloomuga.
Sage
(>1/100, <1/10)
Aeg-ajalt
(>1/1000, <1/100)
Harv
(>1/10000
<1/1000)
Närvisüsteemi häired
Peavalu, väsimus -- --
Seedetrakti häired
Iiveldus, kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus
-- --
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
-- Nahalööve, nahasügelus, nahapunetus

Kohati on esinenud spontaanset hüperkolesteroleemiat, kuid põhjuslikku seost ei ole leitud.

4.9. Üleannustamine
Andmed üleannustamise kohta puuduvad.

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: Teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
ATC kood: M01AX05.
Glükoosamiin (aminomonosahhariid) on kehaomane aine inimeste organismis. Glükoosamiin on
prekursoriks glükoosaminoglükaanide ja hüaluroonhappe sünteesil, mis on liigeskõhre struktuuri
komponentideks.
Glükoosamiini eksogeenne manustamine stimuleerib loomadel kõhre proteoglükaanide sünteesi,
vähendades seeläbi liigeskõhre degeneratsiooni. Pikaajalised uuringud näitavad, et glükoosamiin võib
pidurdada liigeskõhre degeneratsiooni tõenäoliselt inhibeerides kataboolseid ensüüme.
Kliinilistes uuringutes on leitud, et glükoosamiin leevendab liigesvalu pärast mitmenädalast ravi.
Glükoosamiini toimemehhanism inimesel ei ole teada.
5.2. Farmakokineetilised omadused
Glükoosamiin on võrdlemisi väikese molekulkaaluga aine (molekulkaal 179), mis lahustub hästi vees ja
hüdrofiilsetes orgaanilistes lahustites.
Glükoosamiin on aktiivne ravim ja kasutatakse glükoosaminoglükaanide sünteesiks.
Imendumine: Pärast suukaudset manustamist ioniseerub glükoosamiinsulfaat mao happelises keskkonnas
ja vaba glükoosamiin imendub peensoolest. Umbes 80 % imendub, kuid esmase maksapassaži tõttu on
biosaadavus oluliselt madalam; täpne biosaadavuse protsent ei ole teada.
Jaotuvus: Pärast intravenoosset manustamist on jaotuvusruumala umbes 5 liitrit ja eliminatsiooni
poolväärtusaeg ligikaudu 2 tundi.
Metabolism: Liigeskõhres talletavad kondrotsüüdid glükoosamiini sünteesides glükoosaminoglükaanid.
Eliminatsioon: Maksas metaboliseeritud glükoosamiin eritub süsinikdioksiidi, vee ja uureana.
5.3. Prekliinilised ohutusandmed
Glükoosamiini akuutne toksilisus on väike.
Glükoosamiini akuutse ja kroonilise toksilisuse piiratud uuringud loomadega ei ole näidanud teisi
kahjulikke toimeid inimesele, mis on juba ära toodud käesoleva ravimi omaduste kokkuvõtte teistes
lõikudes. In vitro katsed ja eksperimentaalsed in vivo katsed loomadega on näidanud, et glükoosamiin
vähendab insuliini sekretsiooni ja indutseerib insuliinresistentsust ja seda tõenäoliselt beetarakkude
inhibeerimise teel. Siiski täheldati neid prekliinilisi toimeid vaid maksimaalsetest soovitatud kliinilistest
annustest suuremate annuste manustamisel ning seetõttu ei oma kliinilist tähtsust. Tänaseni ei ole sellisest
toimest teatatud inimestel. Puuduvad mutageensuse ja kartsinogeensuse uuringud ja
reproduktsioonitoksilisuse uuringuid on piiratud arvul. Rottidel ei täheldatud kõrvaltoimeid viljakusele,
embrüo/loote arengule ja postnataalsele arengule. Küülikutel uuriti ebapiisavalt glükoosamiini
teratogeenset potentsiaali, sest poegadel uuriti vaid skeleti, kuid mitte sisikonna väärarengute suhtes.
Täheldati suuremat imendumismäära, mistõttu teratogeenseid toimeid ei saa küülikutel välistada.

6.1. Abiainete loetelu
Kapsli sisu: magneesiumsteraat.
Kapsli kate: želatiin; titaandioksiid (E171).
6.2. Sobimatus
Ei ole kohaldatav.
6.3. Kõlblikkusaeg
2 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
6.5. Pakendi iseloomustus ja sisu
HDPE tabletipakend koos HDPE/LDPE sulguritega.
Pakendi suurused: 60, 90, 270 ja 1000 kapslit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõuded puuduvad.
Müügiloa hoidja:
Pharma Nord ApS
Sadelmagervej 30-32
7100 Vejle
Taani
Müügiloa nr:
487805
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
26.08.2005
SPC teksti kaasajastamise kuupäev:
15. juuli 2005
SPC sisestamise kuupäev:
18.10.2006
Küsi apteekrilt