FROMILID UNO MODIF TBL 500MG N7

Retseptiravim

6,20 €


Piirhind €3.22

Haigekassa 50% soodustusega €5.84

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Clarithromycinum
Toimeaine kogus
500 MG
Ravimivorm / pakend
MODIF TBL
Kogus pakendis
N7

ATC Kood:
J01FA09
INN:
Clarithromycinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID

1. Fromilid uno, 500 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg klaritromütsiini.

INN. Clarithromycinum

Abiained vt lõik 6.1.

3. Toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid: kollased ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikilega kaetud tabletid, mille ühele küljele on pressitud “U”.

4.1 Näidustused

Klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: tonsillofarüngiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipel, impetiigo, sekundaarne püoderma).

Kliiniliselt oluline toimespekter: Chlamydia, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Streptococcus (v.a PRSP*), Streptococcus pyogenes (esineb resistentseid tüvesid), Staphylococcus aureus (esineb resistentseid tüvesid).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Tablette ei tohi purustada. Tabletid tuleb sisse võtta söögi ajal.
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed peaksid tavaliselt manustama üks kuni kaks 500 mg tabletti iga 24 tunni järel. Raskemate infektsioonide korral manustatakse iga 24 tunni järel kaks 500 mg tabletti.
Alla 12-aastastel lastel kasutatakse Fromilid-suspensiooni.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus klaritromütsiini, ravimi ükskõik millise abiaine või teiste makroliidantibiootikumide suhtes. Klaritromütsiini ei tohi manustada patsientidele, kes kasutavad terfenadiini, tsisapriidi, pimosiidi, astemisooli või tungaltera alkaloide.
Neerupuudulikkuse korral ei tohi Fromilid uno tablette kasutada juhul, kui patsiendi kreatiniini kliirensi väärtus on alla 0,5 ml/s (30 ml/min).

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Makroliidantibiootikumide suhtes esineb ristuvat resistentsust.
Klaritromütsiin metaboliseerub peamiselt maksas. Ettevaatlik tuleb olla ravimi ordineerimisel nii maksa- kui neerupuudulikkusega patsiendile. Fromilid uno tablette ei tohi manustada maksa- ja neerufunktsiooni raske häirega patsientidele.
Ravimi kasutamine ei ole soovitatav ka porfüüriat põdevatel patsientidel.
Antibiootikumravi häirib soolestiku normaalse mikrofloora tasakaalu, seetõttu võib tekkida superinfektsioon kasutatava antibiootikumi suhtes resistentsete mikroorganismidega. Kui patsiendil tekib raske ja kestev kõhulahtisus, mis võib olla pseudomembranoosse koliidi tunnuseks, tuleb ravimi kasutamine katkestada ja rakendada sobivaid ravivõtteid.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klaritromütsiin metaboliseerub maksas, kus ta võib inhibeerida tsütokroom P450 ensüümikompleksi. Seega võib juhul, kui samaaegselt kasutatakse klaritromütsiini ja teisi selle ensüümisüsteemi kaudu metaboliseeruvaid ravimeid, suureneda nende ravimite kontsentratsioon vereseerumis ning tekkida kõrvaltoimed. Seetõttu ei tohiks klaritromütsiinravi ajal kasutada terfenadiini, tsisapriidi, pimosiidi või astemisooli. Kliinilise kasutamise käigus kogutud andmete põhjal võib terfenadiini, tsisapriidi, pimosiidi või astemisooli samaaegsel kasutamisel koos klaritromütsiiniga pikeneda QT-intervall, tekkida ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon või torsades de pointes’ tüüpi rütmihäired.
Klaritromütsiini ei tohi kasutada samaaegselt koos tungaltera alkaloididega, kuna tungaltera alkaloidide kontsentratsioon vereseerumis võib suureneda; selle tagajärjel võivad ilmneda toksilised toimed.
Mõningate pikaajaliselt manustatavate ravimite kasutamisel koos klaritromütsiiniga on soovitatav määrata regulaarselt nende ravimite kontsentratsiooni vereseerumis ja vajadusel annustamisskeemi muuta. Sellisteks ravimiteks on näiteks teofülliin, digoksiin, disopüramiid, triasolaam, midasolaam, karbamasepiin, fenütoiin, tsüklosporiin, takrolimus, rifabutiin ja itrakonasool.
Kui samaaegselt klaritromütsiiniga kasutatakse vere kolesterooli- jt rasvade taseme alandamiseks mõeldud ravimeid (lovastatiini ja simvastatiini), võib tekkida müalgia ja müopaatia, mille tagajärjeks võib olla rabdomüolüüs. Seetõttu ei ole klaritromütsiinravi saavatel patsientidel soovitatav nimetatud ravimeid kasutada.
Nendel patsientidel, kes saavad samaaegset ravi klaritromütsiini ja varfariini või teiste suukaudsete antikoagulantidega, on soovitatav määrata regulaarselt protrombiini aega.
Kuna modifitseeritult vabaneva klaritromütsiini ja zidovudiini vaheliste koostoimete selgitamiseks ei ole uuringuid teostatud, soovitatakse nendel patsientidel, kes peavad kasutama mõlemat ravimit samaaegselt, võtta toimeaine kiire vabanemisega klaritromütsiinipreparaate.
Klaritromütsiini ja ritonaviiri samaaegsel kasutamisel on täheldatud klaritromütsiini AUC (vereseerumi kontsentratsioonikõvera aluse pindala) märkimisväärset suurenemist. Kui patsiendi neerufunktsioon on normaalne, ei ole annuste kohandamine vajalik. Neerupuudulikkusega patsientidel kasutatakse toimeaine kiire vabanemisega klaritromütsiinipreparaate.

4.6Rasedus ja imetamine

Klaritromütsiini kahjulike toimete selgitamiseks inimestel raseduse või imetamise perioodil ei ole kontrollitud uuringuid teostatud. Klaritromütsiini võib rasedatel naistel kasutada ainult erijuhtudel, pärast oodatava kasu ja võimaliku ohu vahelise suhte põhjalikku hindamist. Ravimi kasutamise ajaks tuleb rinnaga toitmine katkestada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Teadaolevalt ei oma Fromilid uno märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimetest võivad esineda iiveldus, söögiisu langus, oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu.
Raske ja pikaajalise kõhulahtisuse korral tuleb välistada antibiootikumide kasutamisest tingitud pseudomembranoosse koliidi võimalus. Samuti võivad tekkida põletikud suuõõnes (stomatiit, glossiit), keele ja hammaste värvuse ajutised muutused, peavalu, ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi, anafülaksia, väga harva Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs), ajutised lõhnataju- ja maitsmishäired, ajutine kuulmishäire, paresteesiad, tinnitus ja kesknärvisüsteemi reaktsioonid (vertiigo, pearinglus, segasus, hirmutunne, unetus, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid,
psühhootilised reaktsioonid ja krambid). Enamikul juhtudel on kõrvaltoimed kergekujulised ja ajutised.
Äärmiselt harva on täheldatud maksaensüümide aktiivsuse suurenemist ja kolestaatilist ikterust. Nimetatud toimed võivad olla küllaltki raskekujulised, kuid enamasti on need ajutised. Üksikutel patsientidel, kellel esines kaasnevalt teisi raskeid haigusi või kes kasutasid teisi ravimeid, täheldati maksapuudulikkuse juhtumeid, mis mõnikord olid ka surmlõppelised.
Harva on esinenud hüpoglükeemiat. Enamikul juhtudel kasutasid patsiendid ka veresuhkru taset alandavaid ravimeid.
Üksikutel patsientidel on täheldatud kreatiniinitaseme tõusu, interstitsiaalset nefriiti, neerupuudulikkust, pankreatiiti ja trombotsütopeeniat.
Üksikutel patsientidel võivad klaritromütsiinravi ajal pikeneda QT-intervall, tekkida ventrikulaarne tahhükardia ja torsades de pointes’ tüüpi rütmihäired.

4.9Üleannustamine

Tavaliselt on üleannustamise sümptomiteks oksendamine, kõhuvalu, peavalu ja segasus. Väga suure koguse tablettide sissevõtmise järel tuleb teha maoloputus. Ravi on sümptomaatiline.

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: makroliidantibiootikumid, ATC-kood: J01FA09.

Toimemehhanism

Makroliidantibiootikum klaritromütsiin on erütromütsiini poolsünteetiline derivaat. Makroliidid seonduvad mikroobiraku ribosoomide 50S alaühiku P-seondumiskohaga ja inhibeerivad selle kaudu valgusünteesi. Selle tagajärjel häirub bakteri rakuseina normaalne funktsioneerimine. Ribosoomide suure ehitusliku erinevuse tõttu inimorganismi rakkudes on ravimi seondumine inimorganismi ribosoomidega välistatud. See on ka tõenäoliselt seletus, miks makroliidid on inimestele vähetoksilised.
Klooramfenikool ja linkoosamiidid konkureerivad makroliididega seondumisel teatud bakterite ribosoomi P-seondumiskohaga, mistõttu nende ravimite omavaheline toime on antagonistlik.
Antibakteriaalne toime esineb lisaks klaritromütsiinile endale ka tema metaboliidil, 14-hüdroksüklaritromütsiinil. Haemophilus influenzae-vastane toime on metaboliidil kaks korda tugevam kui klaritromütsiini enda toime.
Makroliidide toime on eelkõige bakteriostaatiline. Siiski sõltub toime ka makroliidi kogusest, bakterite arvust ning bakteri rakutsüklist antibiootikumi manustamise hetkel. Sarnaselt teistele makroliididele võib ka klaritromütsiin toimida bakteritsiidselt. Ta toimib bakteritsiidselt Streptococcus pyogenes'e, Streptococcus pneumoniae ja Moraxella catarrhalis'e suhtes. Tänapäevaste uuringute alusel on makroliid seda efektiivsem, mida pikem on aeg, kui antibiootikumi kontsentratsioon püsib kõrgemal minimaalsest inhibeerivast kontsentratsiooni (MIC).

Bakterite klaritromütsiintundlikkuse määramiseks kasutatakse standardiseeritud lahjendusmeetodit (NCCLS). Mikroorganism loetakse klaritromütsiinile tundlikuks siis, kui MIC on ? 2 µg/ml ning resistentseks, kui MIC on ? 8 µg/ml. Streptokokkidel (sh Streptococcus pneumoniae) puhul loetakse tundlikkuspiiriks MIC väärtust ? 0,25 µg/ml ning resistentsuse piiriks MIC väärtust ? 1,0 µg/ml. Haemophilus influenzae on loetakse klaritromütsiintundlikuks, kui MIC väärtus on ? 8 µg/ml ja resistentseks, kui MIC väärtus on ? 32 µg/ml.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Klaritromütsiini imendumine toimeainet modifitseeritult vabastavatest tablettidest toimub aeglaselt, kuid imenduv kogus on sama, mis sama annuse puhul kiiretoimelisest ravimvormist imenduv kogus. Maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks kuluv aeg on pikem, samuti on maksimaalne kontsentratsioon ise mõnevõrra väiksem. Pärast maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks kulunud aega (tmax) on mõlema klaritromütsiini ravimvormi farmakokineetilised omadused samasugused. Püsiseisundi tingimused kujunevad välja 3-päevase raviga. Kui patsient manustab toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette tühja kõhuga, on ravimi biosaadavus 30% võrra väiksem kui täis kõhuga manustamisel. Seetõttu tuleb neid ravimeid manustada söögi ajal.

Kudedesse jõudmine

Klaritromütsiini kontsentratsioon kudedes on umbes 10 korda suurem kui ravimi kontsentratsioon vereseerumis. Eriti kõrge on kontsentratsioon kopsudes (8,8 mg/kg), mandlites (1,6 mg/kg), nina limaskestas, nahas, süljes, alveolaarrakkudes, rögas ja keskkõrvas. Klaritromütsiin seondub plasmavalkudega vaid vähesel määral ning see seondumine on pöörduv.

Metabolism ja eritumine

Klaritromütsiin metaboliseerub maksas. Teada on vähemalt 7 erinevat klaritromütsiini metaboliiti. Olulisim neist on 14-hüdroksüklaritromütsiin. Nii pika- kui kiiretoimelise ravimvormi kasutamisel on klaritromütsiini poolväärtusaeg sama. Umbes 40% klaritromütsiinist elimineerub uriiniga ja 30% väljaheitega.

Vanuse ja kaasnevate haiguste mõju ravimi farmakokineetilistele parameetritele

Eakad patsiendid: Uuringute andmetel ei ole eakatel patsientidel annuste kohandamine vajalik, kui tegemist ei ole raske neerupuudulikkuse juhuga.

Haiguste mõju farmakokineetikale: 200 mg klaritromütsiini manustamisel raske neerupuudulikkusega patsiendile olid ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis ja AUC väärtus suuremad kui tervetel vabatahtlikel. Samuti toimus nendel patsientidel klaritromütsiini eritumine organismist tervetega võrreldes aeglasemalt. Eeltoodud tulemused näitavad, et raske neerupuudulikkuse korral on vajalik ravimi annuste vähendamine või manustamisintervallide pikendamine. Seetõttu ei sobi toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid neile patsientidele, kelle kreatiniini kliirens on alla 0,5 ml/s (30 ml/min). Nendele patsientidele tuleb määrata toimeainet koheselt vabastavaid klaritromütsiini tablette ning annuseid vastavalt vajadusele kohandada.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Akuutse toksilisuse uuringute põhjal oli klaritromütsiin kasteloomadele vähetoksiline ravim.
LD50 väärtus suukaudsel manustamisel oli 1,5…>5 g/kg ja parenteraalse manustamise korral 0,7…>5,0 g/kg. Väga suurte annuste korduval manustamisel ilmnes, et klaritromütsiinil on hepatotoksiline ja nefrotoksiline toime ning samuti kahjustab preparaat seedetrakti. Kuigi klaritromütsiin avaldab toimet loote ja embrüo arengule, ei ole otseselt teratogeenset toimet täheldatud. Arvukates in vitro ja in vivo uuringutes ei ole ravimil täheldatud ka mutageenset toimet. Kartsinogeensusuuringute kohta andmed kirjanduses puuduvad. Mõningad ravimvormid on põhjustanud paikset ärritust. Klaritromütsiin ei indutseeri spetsiifiliste antigeenide teket.

6.1Abiainete loetelu

Naatriumalginaat, naatrium-kaltsiumalginaat, laktoosmonohüdraat, povidoon, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, talk, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, kinoliin-värvaine (E104), titaandioksiid (E171), propüleenglükool.

6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25?C, niiskuse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumfooliumist ja PVC/PVDC-fooliumist blisterpakend: 5, 7, 10 või 14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti ühes pakendis.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.
Müügiloa hoidja:
KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveenia
Müügiloa nr:
456804
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
03.12.2004
SPC sisestamise kuupäev:
09.11.2005
Küsi apteekrilt