ESPERAL TBL 500MG N20 (ET)

Retseptiravim

6,04 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Disulfiramum
Toimeaine kogus
500 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N20

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui
haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

ESPERAL, tabletid
Tablett sisaldab 500 mg disulfiraami.

Tablett on kreemikasvalget värvi.
Abiained: Magneesiumstearaat, naatriumkarboksümetüültselluloos, povidoon, mikrokristalne tselluloos.
Pakend: 20 tabletti polüpropüleenkonteineris, mis on suletud polüetüleenist korgiga.
Tootja: SANOFI-SYNTHELABO
NÄIDUSTUSED JA TOIME
Täiendava ravimina kroonilise alkoholismi korral.
Disulfiraam pärsib organismis mitmeid ensüüme. Atseetaldehüüdi dehüdrogenaasi pärssimine põhjustab atseetaldehüüdi kontsentratsiooni suurenemist organismis. Atseetaldehüüd on etanooli metaboliit (laguprodukt), millel on rida subjektiivselt ebameeldivaid toimeid: kuumatunne näol,
iiveldus ja oksendamine, üldine halb enesetunne, tahhükardia, hüpotensioon. Nimetatud toimed ilmnevad vaid alkoholi kasutamise järgselt, muutes alkoholi tarbimise vastumeelseks.
ANNUSTAMINE
Võtke Esperal?i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravi alustatakse pärast alkoholi tarvitamisest loobumist. Tavaline algannus on üks tablett päevas.
Annust vähendatakse järk-järgult poole või veerandi tabletini päevas.
Tablett manustatakse hommikul koos söögiga ning ilma alkoholita. Alkohoolsete jookide või ravimite tarbimine ei ole eelneva 24 tunni jooksul lubatud. Alkoholi tarbimine on keelatud ka ravi ajal ja 1 nädal pärast ravi lõpetamist.
VASTUNÄIDUSTUSED
Ärge võtke Esperal?i järgmistel juhtudel:
Ülitundlikkus disulfiraami suhtes.
Maksapuudulikkus.
Diabeet.
Neuroloogilised või psüühilised häired, epilepsia.
Südame isheemiatõbi.
Alkohoolsete jookide kasutamine eelneva 24 tunni jooksul.
Rasedus või raseduse planeerimine.
HOIATUSED
Patsienti tuleb informeerida disulfiraami ja alkoholi koostoimetest (antabuse-efekt).
Disulfiraami tuleb ettevaatusega kasutada neerupuudulikkuse ja hüpotüreoidismi puhul, osaliselt sellepärast, et kõrvaltoimete risk suureneb alkoholi ja disulfiraamiga kooskasutamisel.
KOOSTOIMED
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.>
Vastunäidustatud kombinatsioonid:
- alkohol: antabuse-efekt (kuumatunne, erüteem, oksendamine, tahhükardia). Hoiduda alkohoolsete jookide ja alkoholi sisaldavate ravimite kasutamisest!
Mittesoovitatavad kombinatsioonid:
- isoniasiid : käitumishäired, koordinatsioonihäired.
- nitro-5-imidasoolid (metronidasool, ordinasool, seknidasool, tinidasool): äge deliirium, segasusseisundid.
- fenütoiin: märkimisväärne ja kiire fenütoiini plasmakontsentratsiooni suurenemine ning toksiliste nähtude ilmnemine (disulfiraam inhibeerib ravimi metabolismi). Kui kombinatsiooni ei ole võimalik vältida, tuleb patsienti kliiniliselt jälgida ning fenütoiini plasmakontsentratsiooni disulfiraamravi ajal ja pärast ravi regulaarselt kontrollida.
Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
- varfariin (jt suukaudsed antikoagulandid):
suukaudse antikoagulandi toime ja hemorraagia riski suurenemine (varfariini metabolismi aeglustumine). Ravi ajal ja 8 päeva pärast disulfiraami kasutamise lõpetamist on vajalik sagedasem protrombiinitaseme kontrollimine ning vajadusel antikoagulandi annuse korrigeerimine.
- teofülliin: disulfiraam inhibeerib teofülliini metabolismi. Seetõttu võib osutuda vajalikuks teofülliiniannuse vähendamine sõltuvalt kliinilistest sümptomitest ja teofülliini plasmakontsentratsioonist.
- bensodiasepiinid: disulfiraam potentseerib bensodiasepiinide sedatiivset toimet inhibeerides nende (eriti kloordiasepoksiidi ja diasepaami) oksüdatiivset metabolismi. Bensodiasepiinide annuseid tuleb korrigeerida sõltuvalt kliinilistest sümptomitest.
- tritsüklilised antidepressandid potenseerivad antabuse-efekti kujunemist, kui disulfiraami kasutav patsient tarvitab alkoholi.
RASEDUS JA IMETAMINE
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Rasedus ja imetamine: olemasolevate kliiniliste andmete vähesuse tõttu on disulfiraam raseduse ja rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud.
TOIME REAKTSIOONIKIIRUSELE
Ei ole teada.
KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Esperal põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Disulfiraam:
- Metallimaitse suus.
- Ebameeldiv lõhn kolostoomiga patsientidel (seotud süsiniksulfiidi tekkimisega).
- Harva hepatiit mittealkohoolikutest patsientidel, kes ravivad nikliekseemi.
- Alajäsemete polüneuriit, n.opticus?e neuriit.
- Neuropsüühilised häired, mälukaotus, segasus, asteenia.
- Peavalu.
- Allergilised nahareaktsioonid, võimalik ristallergilisus vulkaniseeritud kummitoodete suhtes.
Disulfiraami ja alkoholi kombinatsioon:
- Respiratoorne depressioon, kardiovaskulaarne kollaps, südame rütmihäired või stenokardia ägenemine. On esinenud ka fataalseid müokardiinfarki juhte. Neuroloogilsed häired: ajuturse, meningeaalhemorraagia, krambid.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.
ÜLEANNUSTAMINE
Disulfiraami ja etanooli kombinatsioon suitsiidi eesmärgil põhjustab koomat, segasusseisundeid ja kardiovaskulaarset kollapsit, mõnikord koos neuroloogiliste komplikatsioonidega. Ravi on sümptomaatiline.
SÄILITAMINE
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida toatemperatuuril.
Ärge kasutage Esperal?i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
Infoleht koostatud november 2006

03.02.2011
Küsi apteekrilt