DUSPATALIN PROLONG CAPS 200MG N30

Retseptiravim

8,69 €

0,29 €/tk


Piirhind €8.7

Haigekassa 50% soodustusega €5.595

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Mebeverinum
Toimeaine kogus
200 MG
Ravimivorm / pakend
PROLONG CAPS
Kogus pakendis
N30

PAKENDI INFOLEHT
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Duspatalin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Duspatalin’i võtmist
3. Kuidas Duspatalin’i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Duspatalin’i säilitamine
6. Lisainfo

Duspatalin 200 mg pika toimega kapsel
Mebeveriin

- Toimeaine on mebeveriin. Üks pika toimega kapsel sisaldab 200 mg mebeveriinvesinikkloriidi.
- Abiained on magneesiumstearaat, etüülakrülaadi ja metüülmetakrülaadi kopolümeer, talk, metüülhüdroksüpropüültselluloos, metakrüülhape-etüülakrülaadi kopolümereer (1:1), glütserool.
Pakendis 30 pika toimega kapslit.
Müügiloa hoidja
Solvay Pharmaceuticals B.V., Holland
1. MIS RAVIM ON DUSPATALIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Mebeveriin on spasmolüütikum, mis toimib otseselt seedetrakti silelihastesse, likvideerides seedetrakti spasme, kuid ei mõjuta soole normaalset motoorikat. Kuna spasmolüütiline toime saavutatakse ilma autonoomse närvisüsteemi vahenduseta, siis puuduvad mebeveriinil antikoliinergilised kõrvaltoimed. Mebeveriini võib kasutada ka eesnäärme hüpertroofia ja glaukoomi korral.
Näidustus: Soole ärritussündroomi sümptomite (kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhuvalu) raviks.
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DUSPATALIN’I VÕTMIST
Ärge võtke Duspatalin’i:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) mebeveriini või Duspatalin’i mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on rasked maksafunktsioonihäired.
- kui teil on seisund, mida nimetatakse paralüütiliseks iileuseks
Duspatalin ei sobi alla 10-aastastele lastele.
Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Loomkatsetes ei ole teratogeenset toimet esinenud. Siiski võib ravimit raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui loodetav kasu kaalub üles võimaliku riski kahjustada loodet.
Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Raviannustes mebeveriin rinnapiima ei eritu.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Mebeveriini toimet reaktsioonikiirusele ei ole uuritud.
Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
3. KUIDAS DUSPATALIN’i VÕTTA
Võtke Duspatalin’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Tavaline annus on 1 kapsel kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Kapslid neelatakse alla koos veega, ilma närimata.
Kui teil on tunne, et Duspatalin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.
Kui te võtate Duspatalin’i rohkem kui ette nähtud:
Teoreetiliselt võib üleannustamise korral suureneda kesknärvisüsteemi erutus. Spetsiifilist antidooti ei ole. Vajadusel tuleb teha maoloputus ja rakendada sümptomaatilist ravi.
Kui te unustate Duspatalin’i võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Duspatalin põhjustada kõrvaltoimeid.
Väga harva on esinenud allergilisi reaktsioone nagu nõgestõbi, näo- ja kaelapiirkonna turse ja nahalööve.
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.
5. DUSPATALIN’i SÄILITAMINE
Hoida temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.
6. LISAINFO
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Solvay Pharmaceuticals GmbH Eesti filiaal
Pärnu mnt.501
76401 Laagri
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2005.

27.04.2006
Küsi apteekrilt