CYCLODOL TBL 2MG N50

Retseptiravim

3,34 €

0,07 €/tk


Piirhind €1.71

Haigekassa 50% soodustusega €3.34

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Trihexyphenidylum
Toimeaine kogus
2 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N50

ATC Kood:
N04AA01
INN:
Trihexyphenidylum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
ANTIKOLIINERGILISED AINED

1. CYCLODOL, 2 mg tabletid

2. Tablett sisaldab 2 mg triheksüfenidüülvesinikkloriidi (INN. Trihexyphenidylum).
Abiained vt lõik 6.1

3. Tablett.

4.1 Näidustused
Parkinsonism. Ravimitest põhjustatud ekstrapüramidaalsed häired.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine on individuaalne. Preparaati võib võtta enne sööki või söögi ajal. Kui ravimi võtmisel tekib suukuivus, on soovitav manustada enne sööki, sest vastasel juhul võib tekkida
iiveldus.
Algannusena manustatakse 1 mg ööpäevas. Annust suurendatakse järk-järgult 2 mg kaupa iga 3...5 päeva järel. Tavaline säilitusannus on 6...10 mg ööpäevas, jagatuna 3...4 üksikannuseks.
Rasketel juhtudel võib osutuda vajalikuks annus kuni 12...16 mg ööpäevas, jagatuna 3...4 üksikannuseks. Maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 16 mg triheksüfenidüüli.
Ravi lõpetamise või alternatiivse ravi alustamise korral tuleb triheksüfenidüüli annuseid vähendada järk-järgult.
Manustamisel koos levodopaga tuleb mõlema ravimi annuseid vähendada. Tavaliselt on sellisel juhul piisav 3...6 mg triheksüfenidüüli ööpäevas, jagatuna 2 üksikannuseks.
Eakad patsiendid on ravimi suhtes tundlikumad, mistõttu tuleb neile manustada väiksemaid annuseid.
Lastele ei manustata.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus triheksüfenidüüli ja/või abiainete suhtes, ravimata uriini retentsioon, prostata hüpertroofia koos uriini retentsiooniga, kitsa nurgaga glaukoom, seedetrakti obstruktsioon,
tahhüarütmiad, alkoholi, psühhotroopsete ravimite või opiaatide äge intoksikatsioon, äge deliirium ja maania. Tardiivne düskineesia.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Väga ettevaatlikult tuleb triheksüfenidüüli manustada eakatele patsientidele ning südameveresoonkonna haiguste, maksa- ja neerufunktsiooni häiretega patsientidele.
Ettevaatus on vajalik järgmistel juhtudel: haigused, mis võivad viia eluohtlikule tahhükardiale, dementsuse sündroom, myasthenia gravis, eesnäärme hüpertroofia koos
täieliku põie tühjenemisega.
On teada triheksüfenidüüli kuritarvitamise juhud, seda eriti psühhiaatriliste patsientide poolt (hallutsinogeense ja euforiseeriva toime tõttu).
Ravi ei tohi järsku katkestada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Triheksüfenidüüli toime võib tugevneda kasutamisel koos teiste kolinoblokeerivate omadustega ravimitega (nt amantadiin, mõned histaminoblokaatorid, fenotiasiini derivaadid,
tritsüklilised antidepressandid jt) ning koos MAO inhibiitoritega (need inhibeerivad ravimeid metaboliseerivaid ensüüme). Manustamisel koos nimetatud ravimitega võivad tekkida
suukuivus, nägemise hägunemine, uriini retentsioon ja kõhukinnisus.
Triheksüfenidüül ja parasümpatomimeetikumid toimivad antagonistlikult.
Keele alla manustatavate nitraatide toime väheneb samaaegsel triheksüfenidüüli kasutamisel (suukuivuse tõttu).
Soole motoorika pärssimine triheksüfenidüüli poolt võib mõjutada teiste ravimite imendumist.
Triheksüfenidüül nõrgendab metoklopramiidi ja domperidooni toimet seedetrakti.
Triheksüfenidüüli kasutamisega võib tugevneda alkoholi ja teiste ravimite depressiivne toime.

4.6 Rasedus ja imetamine
Ravim läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima, mistõttu ei soovitata ravimit raseduse ja imetamise ajal kasutada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ravim on liiklusohtlik.

4.8 Kõrvaltoimed
Vegetatiivne närvisüsteem: müdriaas, akommodatsioonihäired, fotofoobia, suukuivus, higierituse vähenemine, kõhukinnisus, maovaevused, iiveldus. Harvem võivad tekkida
kusepeetus, tahhükardia (väga harva bradükardia), ülitundlikkus.
Harva kinnise nurgaga glaukoomi tekkimine, mis on seotud silmasisese rõhu tõusuga, seetõttu tuleks silmasisest rõhku regulaarselt jälgida.
Kesknärvisüsteem: väsimus, uimasus, pearinglus, närvilisus, unetus, mälu halvenemine.
Suuremate annuste kasutamisel või eelsoodumusega patsientide ravimisel (ateroskleroos, kõrge iga või patsiendid, kellel on varem esinenud idiosünkraasia mõne ravimi suhtes) võivad
tekkida segasusseisundid ja teised psüühikahäired, ebaloomulikult kõrgendatud meeleolu, erutus, ärrituvus, oksendamine või iiveldus. Sellisel juhul tuleb ravi katkestada. Annuse
vähendamisel või ravi katkestamisel kõrvaltoimed kaovad.

4.9 Üleannustamine
Triheksüfenidüüli suured annused põhjustavad parasümpaatilise närvisüsteemi postganglionaarsete lõpmete halvatust, mürgistuspilt vastab põhimõtteliselt atropiini
mürgistusele (müdriaas, kuivad limaskestad, tahhükardia, soole- ja sapiteede atoonia, palavik jne). Samuti põhjustab triheksüfenidüül kesknärvisüsteemi häireid (ärrituvus, teadvushäired,
derealisatsioon ja teised psüühikahäireid). Raskema mürgistuse korral võib tekkida kooma ja hingamiskeskuse halvatus.
Mürgistuse ravi: spetsiifiline antidoot puudub. Tuleb teha maoloputust ja rakendada teisi ravimi imendumist vähendavaid meetmeid. Ravi on sümptomaatiline: külmad kompressid,
vedeliku manustamine. Võib manustada koliini esteraasi inhibiitoreid (nt füsostigmiin), südame komplikatsioonide ravis on edukalt kasutatud naatriumbikarbonaati või laktaati,
krampide puhul diasepaami, deliiriumi puhul füsostigmiini.

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Triheksüfenidüül on sünteetiline kolinoblokaator, mis vähendab parkinsonismile iseloomulikku treemorit, lihasrigiidsust ja bradükineesiat. Triheksüfenidüül avaldab tugevat
m-kolinoblokeerivat ja nõrka n-kolinoblokeerivat toimet. Toimemehhanism seisneb konkurentsis atsetüülkoliiniga postsünaptilisel membraanil.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Suu kaudu manustamisel imendub triheksüfenidüül seedetraktist kiiresti ja täielikult. Toime saabub 1 tunni jooksul. Ravimi poolväärtusaeg on 5...10 tundi. Suure lipotroopsuse tõttu läbib
hästi hematoentsefaal- ja platsentaarbarjääri. Triheksüfenidüül hüdrolüüsub kudede mittespetsiifiliste esteraaside toimel alkoholideks ja orgaanilisteks hapeteks, väike osa eritub
muutumatult neerude kaudu.

5.3 Prekliinilised ohutuse andmed
Asjakohaseid arstile olulisi lisaandmeid ei ole.

6.1 Abiainete loetelu
Sahharoos, kartulitärklis, kaltsiumstearaat, mikrokristalne tselluloos.

6.2 Sobimatus
Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg
5 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Temperatuuril kuni 25 °C valguse eest kaitstud kohas.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
2 mg tabletid, 25 tk blisterpakendis, 2 blisterpakendit pinalis.

6.6 Kasutamis-/käsitsemisjuhend
Blisterpakendi avamiseks tuleb alumiiniumfoolium kerge survega tabletile vajutades purustada.
Müügiloa hoidja:
RAS Grindeks, Krustpilsi 53, Riia, LV-1057, Läti.
Müügiloa nr:
156296 (Eesti)
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
19.10.2001 (Eesti)
SPC teksti kaasajastamise kuupäev:
20.04.2004
SPC sisestamise kuupäev:
23.02.2005
Küsi apteekrilt