TEVETEN TBL 600MG N28

Retseptiravim

23,50 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Eprosartanum
Toimeaine kogus
600 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N28

TEVETEN®
Tabletid
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus.
Tabletid suukaudseks manustamiseks, mis sisaldavad eprosartaanmesülaati, mis vastab 400 või 600 mg eprosartaanile. Abiained: laktoos, mikrokristalne tselluloos, eelzhelatineeritud tärklis, kroskaramelloosnaatrium (ainult 400 mg tablett), magneesiumstearaat, krospovidoon (ainult 600 mg tablett). Erineva tugevusega tabletid on eristatavad värvi ja suuruse poolest, seetõttu on erinev ka kattekile koostis. Kõikide tablettide kattekile sisaldab hüdroksüpropüülmetüültselluloosi, titaandioksiidi (E171), polüetüleenglükooli ja polüsorbaat 80. 400 mg tablett sisaldab ka kollast raudoksiidi ja punast raudoksiidi (E172).
Omadused.
Eprosartaan on tugevatoimeline angiotensiin II retseptori antagonist. Angiotensiin II on tugeva veresooni ahendava toimega aktiivne hormoon reniin-angiotensiin-aldosteroon süsteemis, millel on oluline osa kõrgvererõhu tekkemehhanismis. Eprosartaan muudab angiotensiin II toime vererõhule vastupidiseks. Kõrge vererõhuga haigetel on vererõhu langus saavutatud eprosartaani ühekordse annuse või kahe eraldi annuse manustamisega, seejuures on püsiv kontroll vererõhu üle säilinud 24 tunni vältel, ilma et oleks tekkinud esimese annuse järgset vererõhu langust.
Eprosartaanravi katkestamine ei põhjusta kiiret vererõhu tõusu. Vererõhu alanemisel ei ole hüpertooniahaigetel täheldatud südame löögisageduse muutust.
Eprosartaan ei mõjuta veresuhkru taset.
Eprosartaan ei mõjuta neerufunktsiooni essentsiaalse hürertensiooniga (kõrgvererõhutõvega) haigetel ega neerupuudulikkusega patsientidel. Soolavaesel dieedil inimestel avaldab eprosartaan naatiumit välja viivat toimet. Seega võib eprosartaani ohutult kasutada kõrgvererõhutõve ja erinevate raskusastmetega neerupuudulikkuse korral, ilma et tekiks naatriumi retensiooni e. peetust või halveneks neerufunktsioon.
Näidustused.
Essentsiaalse hüpertensiooni (kõrgvererõhutõve) ravi
Annustamine ja manustamisviis.
Tavaliselt 600 mg üks kord päevas, annus võetakse sisse hommikul. Sõltuvalt vererõhu alanemisest võib annust suurendada maksimaalselt 800 mg-ni 1 kord päevas.Vererõhu normaliseerumiseks kulub enamusel haigetest 2 kuni 3 ravinädalat.
Eprosartaani võib vajadusel kasutada ka koos teiste kõrgvererõhutõve ravimitega, nt tiasiiddiureetikumide,
kaltsiumikanalite blokaatoritega.
Eprosartaani võib manustada koos toiduga või ilma.
Vanurid. Annuse korrigeerimine ei ole vajalik.
Maksapuudulikkus . Annuse korrigeermine ei ole vajalik. Raske maksapuudulikkuse korral on ravim vastunäidustatud.
Neerufunktsiooni häire. Kerge kuni mõõduka neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens <60 ml/min) ei tohi päevane annus ületada 600 mg.
Lapsed. Kuna puuduvad ravimi efektiivsuse ja ohutuse uuringud lastel, ei ole soovitav lastele manustada.
Vastunäidustused.
Ülitundlikkus ravimi mõne koostisaine suhtes. Rasedus ja imetamine. Raske maksapuudulikkus. Informeerige oma raviarsti, kui Teil esineb ülitundlikkus ravimi mõne koostisaine suhtes, põete rasket maksahaigust, olete rase või toidate last rinnaga.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud.
Neerufunktsiooni häiretega haigetel tuleb enne eprosartaanravi alustamist ja ravi ajal jälgida neerufunktsiooni näitajaid. Kui neerufunktsioon ravi käigus langeb, tuleb kaaluda eprosartaanravi lõpetamist.
Puudub kogemus TEVETENi kasutamisest hiljuti siirdatud neeruga patsientidel.
Naatriumidefitsiidi ja/või vähenenud veremahuga patsientidel (nt suurtes annustes diureetikume saavad patsiendid, vähene soolasisaldus toidus, kõhulahtisus või oksendamine) võib tekkida sümptomaatiline hüpotensioon (vererõhu liigne langus), eriti pärast esimese annuse manustamist. Sellised seisundid tuleb korrigeerida enne ravi alustamist.
Primaarse aldosteronismiga patsiendid ei reageeri tavaliselt ravile antihüpertensiivsete preparaatidega, mille toime seisneb reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi pärssimises.Seetõttu ei ole TEVETENi kasutamine soovitatav.
Ettevaatus on vajalik aordi- ja mitraalstenoosi, hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsientide puhul.
Raske südamepuudulikkusega, mõlemapoolse neeruarteri ahenemusega või ainsa neeru neeruarteri ahenemusega haigetel on angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega ravi käigus tekkinud kusevähesus (oliguuria) ja/või süvenev lämmastikujääkide esinemine veres (asoteemia) ja harva ka äge neerupuudulikkus. Kuna puuduvad piisavad kliinilised kogemused selliste haigete ravis, ei saa välistada võimalust, et eprosartaan võib kahjustada neerufunktsiooni reniin-angiotensiin-aldosteroon süsteemi pärssimise tõttu. Informeerige oma raviarsti kõikidest haigustest, mida põete.
Rasedus ja imetamine.
Eprosartaan on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.Informeerige oma raviarsti, kui olete rase, planeerite rasestumist või toidate last rinnaga.
Kõrvaltoimed.
Kõrvaltoimed on tavaliselt kerget laadi ja mööduvad. Kõrvaltoimete tõttu on ravi eprosartaaniga tulnud katkestada vaid 4,1% patsientidest (platseeborühmas 6,5%).Harva on esinenud peavalu, pearinglust ja jõuetust, nahaärritust (löövet, sügelust, nõgestõbe). Väga harva on tekkinud vererõhu liigne langus ja eluohtlik allergiline reaktsioon, millega kaasub näo, kaela, keele ja kõriturse ehk angioödeem. Kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga.
Ravimi liiklusohtlikkus.
Eprosartaan ei tekita unisust ega psühhomotoorikahäireid. Siiski peab autot juhtides või masinatega töötades arvestama, et mõnikord võib kõrgvererõhutõve ravi ajal esineda pearinglust või väsimust.
Koostoimed teiste ravimitega.
Kliinililiselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Eprosartaan ei mõjuta digoksiini farmakokineetikat ega varfariini ja glibenklamiidi farmakodünaamilisi näitajaid.
Eprosartaan ei oma koostoimeid ranitidiini, ketokonasooli ega flukonasooliga.
Eprosartaani on samaaegselt kasutatud tiasiidide rühma kuuluvate diureetikumide (nt hüdroklorotiasiid) ja kaltsiumikanalite blokaatoritega (nt pika toimeajaga nifedipiin), ilma et oleks esinenud olulisi kõrvaltoimeid. Eprosartaani on ohutult kasutatud ka koos hüpolipideemilise toimega ravimitega (nt lovastatiin, simvastatiin, pravastatiin, fenofibraat, gemfibrosiil, niatsiin).
Liitiumi ja angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite samaegsel kasutamisel on täheldatud liitiumi plasmakontsentratsiooni pöörduvat tõusu ja toksilisust. Kuigi puuduvad kindlad tõendid eprosartaani kohta, on samasugune toime võimalik ka eprosartaani ja liitiumi koos manustamisel ja seetõttu on eelnimetatud ravimite samaaegsel kasutamisel soovitatav liitiumisisalduse kontroll vereseerumis. Informeerige arsti kõikidest teistest ravimitest, mida kasutate.
Üleannustamine.
Andmed ülennustamiste kohta inimestel on vähesed. Eprosartaan on suukauselt manustatuna hästi talutav (maksimaalne annus inimsel on olnud 1200 mg). Kõige tõenäolisem üleannustamise tunnus on vereõhulangus. Üleannustamise kahtluse korral tuleb koheselt pöörduda arsti poole.
Kokkusobimatus.
Ei ole.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg
Toatemperatuuril kuni 25°C 2 aastat. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu ravimit mitte kasutada.
Müügiloa hoidja
Solvay Pharmaceuticals B.V., Holland
Esindus Eestis
Algol-Pharma Eesti OÜ, tel. 637 94 94
Infoleht koostatud: novembris 2001.
Infoleht kooskõlastatud detsembris 2001

29.12.2004
Küsi apteekrilt