RETAFYLLIN PROLONG TBL 300MG N100

Retseptiravim

14,48 €

0,14 €/tk


Piirhind €8.52

Haigekassa 50% soodustusega €11.47

Haigekassa 75% soodustusega €9.96

Haigekassa 90% soodustusega €9.06

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Theophyllinum
Toimeaine kogus
300 MG
Ravimivorm / pakend
PROLONG TBL
Kogus pakendis
N100

RETAFYLLIN DEPO TBL 300MG N100
Retardtabletid
300 mg modifitseeritud vabanemisega tablett
INN.Theophyllinum
ATC- kood.R03DA04
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: 300 mg modifitseeritud vabanemisega tablett: veevaba teofülliin 300 mg, povidoon, 30 % polüakrülaadi dispersioon, karbomeer 934, küllastunud kastoorôli, magneesiumstearaat.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED: Farmakodünaamilised omadused. Teofülliin on ksantiini derivaat, mida kasutatakse laialdaselt bronhodilataatorina astma ravis. Teofülliin lôdvestab bronhide silelihaseid, stimuleerib kesknärvisüsteemi ja südant ning vähendab uriini eritumist. Lisaks sellele soodustab teofülliin kopsudes vasodilatatsiooni, stimuleerib mukotsiliaarset kliirensit ja inhibeerib nuumrakkude mediaatorite vabanemist. Teofülliini farmakoloogiliste toimete seletamiseks on välja pakutud mitmeid mehhanisme: siia kuuluvad tsükliline nukleotiidi fosfodiesteraasi inhibeerimine, mille tulemuseks on intratsellulaarse tsüklilise adenosiinmonofosfaadi (AMP) suurenemine. Lisaks sellele osaleb teofülliin intratsellulaarses kaltsiumioonide translokatsioonis, adenosiidi antagonismis (A1 ja A2 retseptrorid) ning endogeensete katehoolamiinide vabanemises. Farmakokineetilised omadused. Individuaalselt esineb teofülliini farmakokineetikas suur erinevus, mis seletab osaliselt teofülliini plasmakontsentratsioonide sagedase jälgimise vajaduse. Teofülliin imendub seedetraktist hästi. Teofülliinil ei ole süsteemieelset metabolismi, toimeained kantakse kiiresti üle kudedesse, jaotumise maht on 0.5 l/kg kohta. Ligikaudu 60 % ravimist seotakse plasmavalkudega. Teofülliin on 5 kuni 20 mg/l (27-110 mml/l) seerumikontsentratsioonide juures efektiivne bronhodilataator. Poolväärtusaeg on erinev sôltuvalt vanusest: täiskasvanutel on see umbes 8 tundi, lastel aga 4 tundi vôi veelgi vähem. Teofülliini metaboliseeritakse intensiivselt maksas tsütokroom P450 poolt, mis toimib koos oksüdaasi süsteemiga. Umbes 10 % teofülliinist eritatakse organismist neerude kaudu ning väiksem osa väljaheitega muutumatul kujul. Prekliinilised andmed ohutuse kohta. Metüülksantiinidel on uuringutes hiirtega täheldatud teratogeense toime olemasolu, kuid seda pole tôestatud epidemioloogiliste uuringute käigus inimesel. Teofülliini kartsinogeense toime kohta inimestel on olemas vasturääkivad andmed.
NÄIDUSTUSED: Astma ja teised obstruktiivsed kopsuhaigused, sh krooniline bronhiit
ANNUSTAMINE JA MANUSTAMISVIIS: Annustamine peab toimuma individuaalselt vastvalt tervisliku seisundi raskusastmele ja patsiendi reaktsioonile. Täiskasvanud: Tavaline annus on 1 tablett (200 mg vôi 300 mg) kaks korda päevas vôi 2 tabletti (400 mg vôi 600 mg) üks kord öösel. Lapsed: kehakaal 12-20 kg: 100 mg (=1/2 200 mg tabletist) kaks korda päevas, kehakaal 30 kg 150 mg (=1/2 300 mg tabletist) kaks korda päevas, kehakaal 40 kg üks 200 mg tablett kaks korda päevas.
VASTUNÄIDUSTUSED: Teadaolev ülitundlikkus teofülliini, teiste metüülksantiinide vôi ravimi mône teise koostisaine suhtes.
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINOUD:Teofülliini kliirens vôib väheneda ning südamepuudulikkusega, cor pulmonale'ga, maksapuudulikkusega, hüpokseemiaga ja akuutse viirusinfektsiooniga patsientidel vôivad olla näidustatud väiksemad annused. Teofülliini kontsentratsiooni plasmas peab regulaarselt jälgima, nt üks kord aastas ning igal juhul, kui on eeldada et plasmakontsentratsioon on suurenenud. Terapeutiline teofülliini tase plasmas on 8 ja 20 mg/l vahel. Ettevaatusega tuleb ravimit manustada patsientidele, kellel esineb peptiline haavand, hüpertüreoos, hüpertensioon, südame rütmihäired vôi môni muu südamehaigus ning epileptiliste krampidega patsientidele. Teofülliini peab manustama ettevaatusega ning sagedase jälgimisega lastele ja eakatele patsientidele. Lapsed on enam vastuvôtlikumad teofülliinist tingitud krampide suhtes ja seda isegi terapeutilisete seerumikontsentratsioonide juures. Uriinivähesus on pôhjustatud vähenenud uriini eritumisest vôi oksendamisest ja hüperaktiivsusest ning seda esineb sagedamini lastel. Eakatel patsientidel vôib teofülliini kliirens olla madalam ning seega vôib olla vajalik annust reguleerida.
KOOSTOIMED: Teofülliini ja süsteemsete sümpatomimeetikumide samaaegne kasutamine vähendab südame rütmihäirete riski. Samuti väheneb see teofülliini ja pankurooniumbromiidi vôi halotaani samaaegsel manustamisel. Krampide tekke vähenemist on täheldatud teofülliini ja ketamiini samaaegsel manustamisel. Mitmete ravimite (sh tsimetidiin, erütromütsiin, isoniasiid, meksiletiin, amiodaroon, propafenoon, propranolool, verapamiil, furosemiid, kuinolooni rea antibiootikumid, metotreksaat, alfainterferoon, allopurinool, gripivaktsiinid ja vidarabiin) samaaegsel manustamisel teofülliiniga on viimase eritumine pikenenud ning kôrvaltoimete risk on väiksem. Teatud ravimite samaaegne manustamine teofülliiniga vôib môjutada viimase metabolismi ning seega vôib osutuda vajalikuks annuse vähendamine; selliste ravimite hulka kuuluvad rifampitsiin, fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin, aminoglutetimiin, sulfiinpürasoon. Samuti vôib suitsetamine vähendada teofülliini kliirensit ning seega on vaja teofülliini annust suurendada. Teofülliin vähendab bensodiasepiinide sedatiivset ja psühhomotoorset toimet.
RASEDUS JA RINNAGA TOITMINE: Teofülliin läbib platsentaarbarjääri ning eritub rinnapiima. Teofülliini vôib raseduse ja rinnaga toitmise perioodil kasutada erilise ettevaatlikkusega.
TOIMED JUHTIMISELE JA MASINATEGA TÖÖTAMISE VOIMELE: Teofülliin ei kahjusta patsiendil autojuhtimise ega ka masinatega töötamise vôimet.
KôRVALTOIMED: Kôige sagedasemateks teofülliinravi kôrvaltoimeteks on maoärritus ja kesknärvisüsteemi stimulatsioon. Kôrvaltoimed esinevad juhul, kui teofülliini kontsentratsioon plasmas ületab 20 mg/l. Kôrvaltoimetena vôivad esineda veel iiveldus, oksendamine, peavalu, pearinglus, palpitatsioon, arütmiad, unetus, treemor ja hüperaktiivsus. Samuti on täheldatud ka vaskulaarse kollapsi ja krampide esinemist. Krampide tekkimise risk on suurem, kui samaaegselt esineb atsidoos, hüperkapnia ning maksahaigusega seotud hüperalbumineemia. Harvaesinevateks kôrvaltoimeteks on depressioon, segasusseisund, toksiline psühhoos, ülitundlikkusreaktsioonid ja lihaskrambid. Üksikutel juhtudel on täheldatud teofülliini manustamisega seostatud hepatiiti ja Stevens-Johnson'i sündroomi. Teofülliin vôib tekitada transistoorset seerumi vabade rasvhapete suurememist.
ÜLEANNUSTAMINE: On täheldatud letaalselt lôppevaid teofülliini intoksikatsiooni juhtumeid, mis arvatakse seoses olevat omavoliliste annuste reguleerimistega vôi mône kaasneva haiguse poolt tingitud muutustest ravimi metabolismis. Teofülliini üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus, oksendamine, soolestiku veritsemine, metaboolne atsidoos, hüpokalieemia, rabdomüolüüs, hüpotensioon, südame rütmihäired ja krambid. Juhul, kui seerumi kontsentratsioon on 40-70 mh/l, vôivad kroonilise intoksikatsiooni korral esineda krambid ja rütmihäired, kuid ägeda üleannustamise korral ei teki inotoksikatsiooni sümptome 100 mg/l madalamatel kontsentratsioonidel. Üleannustamise ravi tavalisemad meetodid on maoloputus millele järgneb korduv aktiveeritud söe manustamine. Krampide korral vôib manustada veenisiseselt diasepaami. Supraventrikulaarse tahhükardia korral kulgeb ravi edukalt verapamiili ja teiste ektoopiliselt aktiivsete beetablokaatoritega. Intoksikatsiooni raskematel juhtudel (ravimi kontsentratsioon ületab 500 mmol/l, krambid, rütmihäired, hüpotensioon) vôib teostada hemoperfusiooni.
SÄILITAMINE: Toatemperatuuril 15-25 °C
PAKEND:300 mg retardtabletid,100 tk. tumedast klaasist purgis.
TOOTJA: ORION, Soome.
Küsi apteekrilt