LACIPIL 6MG TBL 6MG N56

Retseptiravim

10,93 €

0,20 €/tk


Piirhind €10.93

Haigekassa 50% soodustusega €6.71

Haigekassa 75% soodustusega €4.61

Haigekassa 90% soodustusega €3.34

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Lacidipinum
Toimeaine kogus
6 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N56

ATC Kood:
C08CA09
INN:
Lacidipinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
Selektiivsed kaltsiumikanali blokaatorid, peamiselt vaskulaarse toimega
1. LACIPIL Forte, 6 mg tabletid
2. Tablett sisaldab 6 mg latsidipiini.
Abiained vt 6.1.
3. Tablett.
Piklikud kaksikkumerad valged tabletid, mille ühele küljele on pressitud GX CX3.

4.1 Näidustused
Arteriaalne hüpertensioon.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Latsidipiini soovitatav algannus on 2 mg 1 kord ööpäevas. Ravimit peaks sisse võtma iga päev ühel ja samal ajal, eelistatult hommikuti, koos söögiga või ilma. Täielik farmakoloogiline toime saabub 3...4 nädala jooksul. Vajadusel võib ravimi annust suurendada 6 mg-ni, juhul kui 3...4 nädala jooksul piisavat toimet ei saabu või kui kliiniline seisund nõuab ravimi kontsentratsiooni kiiremat suurendamist.
Maksahaiguste korral annust muutma ei pea. Neeruhaiguste korral ei ole vaja ravimi annust muuta, kuna preparaat ei eritu neerude kaudu.
Eakatel annust muutma ei pea.
Latsidipiini kasutamise kohta lastel puuduvad kogemused.
Ravi kestus ei ole kindlalt piiritletud.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus latsidipiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Eriuuringutes ei ole LACIPIL Forte avaldanud toimet sinuatriaalsõlme (SA) funktsioonile ega põhjustanud atrioventrikulaarsõlmes (AV) ülejuhte aeglustumist. Samas peab arvestama kaltsiumikanalite blokaatorite teoreetilist potentsiaalset toimet SA ja AV sõlme tegevusele, seda eriti patsientidel, kellel on esinenud normist kõrvalekaldeid.
Nagu ka teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanali blokaatoreid, peab latsidipiini ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb kaasasündinud või omandatud QT-intervalli pikenemine.
Latsidipiini kasutamisel peab ettevaatlik olema ka patsientide puhul, kes saavad samaaegset ravi preparaatidega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli nagu I ja III klassi antiarütmikumid,
tritsüklilised antidepressandid, mõned antipsühhootikumid, antibiootikumid (nt erütromütsiin) ja mõned antihistamiinikumid (nt terfenadiin).
Sarnaselt teiste kaltsiumikanali blokaatoritega peab olema ettevaatlik ravimi kasutamisel väikese südamereserviga patsientidel ja nagu teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumkanalite blokaatoreid, peab latsidipiini ebastabiilse stenokardiaga patsientidel kasutama ettevaatusega.
LACIPIL Forte kasutamisel peab ettevaatlik olema hiljuti müokardiinfarkti põdenud patsientide puhul.
Maksafunktsiooni häirete korral peab ravima ettevaatlikult, kuna ravimi hüpotensiivne toime võib tugevneda.
Olemasolevate andmete kohaselt ei mõjuta latsidipiin diabeedihaigete glükoosikoormuse taluvust ning suhkurhaiguse kontrolli.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Manustamisel koos teiste antihüpertensiivsete preparaatidega, näiteks ß-adrenoblokaatorite, AKE inhibiitorite või diureetikumidega, võib avalduda aditiivne hüpotensiivne toime.
Uuringutes latsidipiini kasutamise kohta koos teiste enamkasutatavate vererõhku vähendavate ravimitega (ß-adrenoblokaatorid, diureetikumid), tolbutamiidi, varfariini või digoksiiniga ei ole spetsiifilisi koostoimeid esinenud.
Tsimetidiini ja LACIPIL Forte samaaegsel kasutamisel võib viimase kontsentratsioon veres suureneda.
LACIPIL Forte`t nagu ka teisi dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumkanalite blokaatoreid ei ole soovitav sisse võtta greipfruudi mahlaga, kuna samaaegne manustamine võib muuta latsidipiini biosaadavust.
Siirdatud neeruga haigetel, keda raviti tsüklosporiiniga, parandas latsidipiini manustamine tsüklosporiini poolt põhjustatud neerude plasma läbivoolutuse ning glomerulaarfiltratsiooni vähenemist.

4.6 Rasedus ja imetamine
LACIPIL Forte ohutust kasutamisest raseduse ajal puuduvad andmed. Loomkatsetes ei ole lootel teratogeenseid toimeid ega kasvuhäireid avaldunud. Loomkatsed on näidanud, et preparaat (või tema metaboliidid) erituvad rinnapiima.
LACIPIL Forte`t tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult juhtudel, mil oodatav kasu emale on suurem kui võimalikud kahjulikud toimed lootele või imikule.
LACIPIL Forte võib lõõgastada emakalihaseid.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed
Üldiselt talutakse LACIPIL Forte`t hästi. Kõrvaltoimeid võib esineda seoses ravimi perifeerse vasodilatatoorse toimega. Neist sagedamad on peavalu, pearinglus, nahapunetus, tursed ja südamekloppimine.
Kõrvaltoimed on mööduva iseloomuga, LACIPIL Forte kasutamist võib jätkata samades annustes.
Harvemad kõrvaltoimed on asteenia, nahalööve (sealhulgas erüteem ja sügelemine), maoärritus, iiveldus, polüuuria ning igemete hüperplaasia.
Nagu ka teiste dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanalite blokaatorite kasutamisel, võib mõnel patsiendil süveneda stenokardia, seda eriti ravi alustamisel. Selline reaktsioon tekib sagedamini sümptomaatilise südame isheemiatõvega patsientidel.
LACIPIL Forte ei oma märkimisväärset toimet laboratoorsetele või hematoloogilistele näitajatele, väga harva on esinenud mööduvat alkaalse fosfataasi aktiivsuse suurenemist seerumis.

4.9 Üleannustamine
LACIPIL Forte üleannustamise juhtumeid ei ole kirjeldatud. Tõenäolisemad probleemid võiksid olla kauakestnud perifeersest vasodilatsioonist põhjustatud hüpotensioon ja tahhükardia.
Teoreetiliselt võib tekkida ka bradükardia või juhteaeglustus atrioventrikulaarsõlmes. Spetsiaalne antidoot puudub. Vajadusel peab kasutama üldisi abinõusid, nt südametegevuse monitooring ja rakendama sümptomaatilisi terapeutilisi meetmeid.

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: kaltsiumikanaliblokaatorid,

ATC-kood: C08CA09

Latsidipiin on spetsiifiline tugevatoimeline kaltsiumikanali blokaator, mis on peamiselt selektiivse toimega veresoonte silelihaste kaltsiumikanalitesse. Ravim laiendab perifeerseid arterioole, seega vähendab perifeerset vastupanu ja vähendab vererõhku.
Pärast 6 mg latsidipiini suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele täheldati minimaalset QTc intervalli pikenemist.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Pärast suukaudset manustamist imendub latsidipiin seedetraktist kiiresti, kuid vähesel määral.
Latsidipiini absoluutne biosaadavus on keskmiselt 10%. Preparaat metaboliseerub suurel määral esmase maksapassaazhi käigus. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 30...150 min jooksul. Latsidipiini maksaensüüme pidurdava või aktiveeriva toime kohta puuduvad tõendid. Latsidipiinil on 4 peamist metaboliiti, mis farmakoloogilist aktiivsust omavad vähesel määral või üldse mitte.
Ligikaudu 70% manustatud annusest eritub metaboliitidena väljaheitega, ülejäänud osa metaboliitidena uriiniga. Poolväärtusaeg on 7...8 tundi.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
6.1 Abiainete loetelu
Laktoos, povidoon K30, magneesiumstearaat.
6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni +30 °C
LACIPIL Forte tablette tuleb kaitsta valguse eest, seetõttu tohib neid fooliumpakendist vabastada vahetult enne sissevõtmist. Juhul kui korraga kasutatakse pool 6 mg-list tabletti, peab ülejäänud poolt säilitama originaalses fooliumpakendis ja tarvitama ära 48 tunni jooksul.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
6 mg tabletid, 28 tk või 56 tk pakendis.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõuded puuduvad.
Müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline S.p.A.,Via Alessandro Fleming, 2, Verona, Itaalia
Müügiloa hoidja esindaja Eestis
GlaxoSmithKline Export Ltd. Eesti Filiaal, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn
Müügiloa nr:
426103
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
5. detsember 2003
SPC sisestamise kuupäev:
15.04.2004
Küsi apteekrilt