AXURA TBL 10MG N28

Retseptiravim

18,73 €


Piirhind €9.8

Haigekassa 50% soodustusega €15.08

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Memantinum
Toimeaine kogus
10 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N28

AXURA 10 mg/g suukaudsed tilgad, lahus.

Lahuse 1 g sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi (vastab 8,31 mg memantiinile).
Abiained: Kaaliumsorbaat, sorbitool, puhastatud vesi.
Suukaudsed tilgad lahusena.
Lahus on läbipaistev ja värvitu või helekollane.
Näidustused
Mõõdukalt raske kuni raskekujulise Alzheimeri tõve ravi.
Annustamine ja manustamisviis
Ravi peab alustama ja juhendama Alzheimeri dementsuse diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud
arst. Ravi tohib alustada vaid juhul, kui patsiendil on olemas hooldaja, kes kontrollib regulaarselt
ravimi võtmist. Diagnoos tuleb panna vastavalt kehtivatele juhistele.
Täiskasvanud: maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg. Et vähendada kõrvaltoimete riski, tuleb
säilitusannuse saavutamiseks annust järk-järgult suurendada 5 mg kaupa nädalas. Esimese 3 nädala
jooksul võetakse 5 mg päevas (10 tilka hommikul) esimese nädala jooksul, teisel nädalal on soovitatav
annus 10 mg päevas (10 tilka kaks korda päevas) ja kolmandal nädalal 15 mg päevas (20 tilka
hommikul ja 10 tilka pärastlõunal). Alates neljandast nädalast võib ravi jätkata soovitatud
säilitusannusega 20 mg päevas (20 tilka kaks korda päevas).
Tilgad võib sisse võtta koos söögiga või ilma.
Eakad patsiendid: kliiniliste uuringute põhjal on soovitatav annus üle 65-aastastele patsientidele 20
mg päevas (10 mg kaks korda päevas) nagu eespool kirjeldatud.
Lapsed ja alla 18-aastased noorukid: lastel ja noorukitel ei ole memantiini ohutus ja efektiivsus
kindlaks tehtud.
Neerupuudulikkus: normaalse ja kergelt häirunud neerufunktsiooniga patsientidel (seerumi
kreatiniinisisaldus kuni 130 µmol/l) ei ole annuse vähendamine vajalik. Mõõduka
neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 40...60 ml/min/1,73 m2) tuleb ööpäevast annust vähendada 10 mg-ni päevas. Puuduvad andmed raske neerupuudulikkusega patsientide kohta (vt Hoiatused ja Farmakokineetika).
Maksapuudulikkus: puuduvad andmed memantiini kasutamise kohta maksapuudulikkuse korral (vt
Farmakokineetika).
Vastunäidustused
Ülitundlikkus toimeaine memantiini või preparaadi mõne abiaine suhtes.
Hoiatused, ettevaatusabinõud ja ettevaatust nõudvad olukorrad
Kuna puuduvad andmed raske neerupuudulikkusega patsientide kohta (kreatiniini kliirens alla 9
ml/min/1,73 m2), ei ole ravi soovitatav (vt Annustamine).
Farmakoloogiliste andmete ja haigusjuhu kirjelduste põhjal peab ettevaatlik olema epilepsiaga
patsientide ravimisel.
Vältida tuleb N-metüül-D-aspartaadi (NMDA-) antagonistide (amantadiin, ketamiin või
dekstrometorfaan) samaaegset kasutamist. Need ravimid toimivad samadele retseptoritele nagu
memantiin, mistõttu võib kõrvaltoimeid (peamiselt kesknärvisüsteemiga seotud) esineda sagedamini
või enam väljendunult (vt ka Koostoimed).
Mõnede tegurite tõttu, mis võivad tõsta uriini pH taset (vt Farmakokineetika), võib vajalik olla
patsiendi hoolikas jälgimine. Nendeks teguriteks on drastilised muutused dieedis, nt üleminek
taimetoidule, või maosisu leelistavate puhvrite rohke manustamine. Uriini pH tõusu võivad põhjustada ka renaalne tubulaaratsidoos või raskekujulised Proteus-grupi bakterite poolt põhjustatud kuseteede infektsioonid.
Enamikes kliinilistes uuringutes ei osalenud hiljuti põetud müokardiinfarkti, südame paispuudulikkuse
(NYHA III-IV) ja ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid. Seetõttu on vastavad andmed vähesed
ning nende haigustega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.
Koostoimed teiste ravimite ja ainetega
Memantiini farmakoloogiliste toimete ja toimemehhanismi tõttu võivad ilmneda järgmised
koostoimed:
o Toimemehhanism lubab arvata, et NMDA-antagonistide (sh memantiini) samaaegne manustamine
võib tugevdada L-dopa, dopamiinergiliste agonistide ja antikolinergiliste ravimite toimet.
Väheneda võib barbituraatide ja neuroleptikumide toime. Memantiini manustamine koos
spasmolüütikumide, dantroleeni või baklofeeniga võib muuta nende toimet ning vajalikuks võib
osutuda annuse korrigeerimine.
o Memantiini ja amantadiini koosmanustamist tuleb vältida, kuna on oht farmakotoksilise psühhoosi
tekkeks. Mõlemad ravimid on keemiliselt sarnased NMDA-antagonistid. Sama võib kehtida
ketamiini ja dekstrometorfaani kohta (vt ka Hoiatused). Ühe avaldatud haigusjuhu kirjelduse
põhjal võib ohtlik olla memantiini ja fenütoiini kombineerimine.
o Memantiiniga võivad koostoimeid anda ka teised amantadiiniga sama renaalset
katioontransportsüsteemi kasutavad ravimid nagu tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin,
kiniin ja nikotiin, mille tagajärjel võib suureneda nende ravimite plasmakontsentratsioon.
o Memantiini manustamisel koos hüdroklorotiasiidi või mõne hüdroklorotiasiidi sisaldava
kombineeritud preparaadiga võib hüdroklorotiasiidi biosaadavus väheneda.
Memantiin ei inhibeeri CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flaviini sisaldavat monooksügenaasi,
epoksiidhüdrolaasi ja sulfiteerumist in vitro.
Rasedus ja imetamine
Rasedus: puuduvad kliinilised andmed memantiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes on
ilmnenud intrauteriinset kasvu vähendav toime kontsentratsioonide puhul, mis on võrdsed või veidi
suuremad inimesel saavutatavast kontsentratsioonist (vt Prekliinilise ohutuse andmed). Potentsiaalne
oht inimestele ei ole teada. Memantiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.
Imetamine: ei ole teada, kas memantiin eritub inimese rinnapiima, kuid võttes arvesse ravimi
lipofiilsust, on see tõenäoline. Memantiini kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.
Toime reaktsioonikiirusele
Mõõdukalt raske või raske Alzheimeri tõbi kahjustab tavaliselt autojuhtimise ja liikuvate
mehhanismidega töötamise võimet. Peale selle võib memantiin muuta reaktsioonikiirust, mistõttu
tuleb patsiente hoiatada, et nad oleksid autojuhtimisel või liikuvate mehhanismidega töötamisel eriti
ettevaatlikud.
Kõrvaltoimed
Mõõdukalt raske ja raske dementsuse kliinilistes uuringutes ei olnud kõrvaltoimete üldine
esinemissagedus erinev platseeboravist ning kõrvaltoimed olid tavaliselt kerge või keskmise
raskusega.
Alljärgnevas tabelis on toodud ülevaade kõige sagedasematest (>4% memantiini puhul)
kõrvaltoimetest (hoolimata põhjuslikust seosest), mida täheldati uuringutes osalenud mõõdukalt raske
ja raske dementsusega patsientidel.
Kõrvaltoime Memantiin
n=299
Platseebo
n=288
Agiteeritus 27 (9,0%) 50 (17,4%)
Vigastuse tekitamine 20 (6,7%) 20 (6,9%)
Uriinipidamatus 17 (5,7%) 21 (7,3%)
Kõhulahtisus 16 (5,4%) 14 (4,9%)
Unetus 16 (5,4%) 14 (4,9%)
Pearinglus 15 (5,0%) 8 (2,8%)
Peavalu 15 (5,0%) 9 (3,1%)
Hallutsinatsioon 15 (5,0%) 6 (2,1%)
Kukkumine 14 (4,7%) 14 (4,9%)
Kõhukinnisus 12 (4,0%) 13 (4,5%)
Köha 12 (4,0%) 17 (5,9%)
Sagedased kõrvaltoimed (1...10% ja sagedamini kui platseebo puhul) olid memantiini ja platseebot
saanud patsientidel vastavalt järgmised: hallutsinatsioonid (2,0 vs 0,7%), segasus (1,3 vs 0,3%),
pearinglus (1,7 vs 1,0%), peavalu (1,7 vs 1,4%) ja väsimus (1,0 vs 0,3%).
Harvem esinenud kõrvaltoimed (0,1...1% ja sagedamini kui platseebo puhul) olid ärevus, hüpertoonia (lihastoonuse tõus), oksendamine, tsüstiit ja libiido tõus.
Üleannustamine
Ühel juhul, kui 400 mg ravimit manustati suukaudselt enesetapu eesmärgil, jäi patsient ellu.
Kesknärvisüsteemi sümptomid (rahutus, psühhoos, nägemishallutsinatsioonid, krambivalmidus,
somnolentsus, stuupor ja teadvuse kaotus) taandusid ilma jääva kahjustuseta.
Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakodünaamika
Farmakoterapeutiline grupp: dementsusevastased ravimid, ATC-kood: N06DX01.
Üha rohkem on andmeid selle kohta, et glutamaatergilise neurotransmissiooni häired (eriti NMDAretseptorite tasemel) soodustavad nii haigusnähtude avaldumist kui haiguse progresseerumist
neurodegeneratiivse dementsuse korral.
Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA-retseptorite antagonist. Ta blokeerib glutamaadi patoloogiliselt kõrgenenud toonilise taseme toimed, mis võivad põhjustada
neuronaalseid talitlushäireid.
Kliinilised uuringud. Mõõdukalt raske ja raskekujulise Alzheimeri tõvega patsientidel (MMSE
koguskoor 3...14 uuringu alguses) teostatud kliinilises uuringus täheldati memantiinravi kasulikku
toimet platseeboga võrreldes 6-kuulise raviperioodi jooksul.
Selles mitmekeskuselises, randomiseeritud, platseebokontrolliga topeltpimeuuringus osales kokku 252 ambulatoorset patsienti (33% mehed, 67% naised, keskmine vanus 76 aastat). Nad said 10 mg
memantiini kaks korda päevas. Esmased efektiivsuse näitajad olid üldise muutuse (Clinicians
Interview-Based Impression of Change (CIBIC-Plus)) ja funktsionaalse muutuse (Activities of Daily
Living Inventory (ADCS-ADLsev)) hindamine. Kognitiivset käitumist hinnati teisese parameetrina
(Severe Impairment Battery (SIB)). Hindamistulemuste põhjal oli memantiin efektiivsem platseebost
(CIBIC-Plus: p=0,025; ADCS-ADLsev: p=0,003; SIB: p=0,002).
6 kuu möödudes oli ravile reageerinuid (ravile reageerimist defineeriti prospektiivselt kui kahe
sõltumatu kriteeriumi stabiliseerumist või paranemist) 29% memantiini grupis ja 10% platseebogrupis (p=0,0004). Kolme kriteeriumi põhjal (ravile reageerimist defineeriti kui kõigi kolme kriteeriumi (kognitiivse käitumise, funktsionaalse ja üldise muutuse) stabiliseerumist või paranemist) oli memantiini grupis ravile reageerinuid 11% võrreldes 6%-ga platseebo grupis (p=0,17).
Farmakokineetika
Imendumine.
Memantiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. tmax on 3...8 tundi. Toit ei mõjuta memantiini
imendumist.
Lineaarsus.
Vabatahtlikel teostatud uuringud on näidanud lineaarset farmakokineetikat annusevahemikus 10...40
mg.
Jaotumine.
Ööpäevase annuse 20 mg kasutamisel on memantiini püsikontsentratsioon plasmas 70...150 ng/ml
(0,5...1 µmol), mis on indiviiditi väga erinev. Ööpäevase annuse 5...30 mg kasutamisel oli keskmine
ravimi sisalduse suhe tserebrospinaalvedelikus/seerumis 0,52. Jaotusruumala on umbes 10 l/kg.
Memantiini seonduvus plasmavalkudega on umbes 45%.
Metabolism.
Inimesel esineb umbes 80% tsirkuleerivast memantiinist muutumatul kujul. Põhimetaboliidid on N-
3,5-dimetüülgludantaan, 4- ja 6-hüdroksümemantiini isomeerne segu, ning 1-nitroso-3,5-
dimetüüladamantaan. Kummalgi neist metaboliitidest ei ole NMDA-antagonisti aktiivsust. In vitro ei
ole täheldatud tsütokroom P450 poolt katalüüsitud metabolismi.
14C-memantiini suukaudse manustamise uuringus leiti keskmiselt 84% annusest 20 päeva jooksul, üle
99% eritus neerude kaudu.
Eliminatsioon.
Memantiini eliminatsioon on ühefaasiline terminaalse poolväärtusajaga 60...100 tundi. Normaalse
neerufunktsiooniga vabatahtlikel on kogukliirens 170 ml/min/1,73 m2 ja osa renaalsest kogukliirensist
saavutatakse tubulaarsekretsiooni teel. Renaalne eliminatsioon hõlmab ka tagasiimendumist
neerutorukestest, mida arvatavasti vahendavad katioontransportvalgud. Memantiini neerude kaudu
eritumise kiirus võib aluselise uriini puhul väheneda 7...9 korda (vt Hoiatused). Uriin võib muutuda
aluseliseks drastiliste muutuste tagajärjel dieedis (nt üleminekul taimetoidule) või maosisu leelistavate puhvrite rohkel tarbimisel.
Patsientide erigrupid.
Normaalse ja häirunud neerufunktsiooniga (kreatiniini kliirens 50...100 ml/min/1,73 m2) eakatel
vabatahtlikel täheldati olulist seost kreatiniini kliirensi ja memantiini renaalse kogukliirensi vahel (vt
Annustamine).
Maksahaiguse mõju memantiini farmakokineetikale ei ole uuritud. Kuna memantiin metaboliseerub
vaid vähesel määral ja NMDA-antagonisti aktiivsuseta metaboliitideks, ei ole kerge ja mõõduka
maksapuudulikkuse korral oodata kliiniliselt olulisi muutusi ravimi farmakokineetikas.
Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe: memantiini 20 mg päevaannuse puhul on ravimi sisaldus
tserebrospinaalvedelikus võrdne memantiini ki-väärtusega (ki = inhibitsioonikonstant), mis inimese
frontaalkorteksis on 0,5 µmol.
Prekliinilise ohutuse andmed
Rottidel teostatud lühiajalistes uuringutes on memantiin (nagu ka teised NMDA-antagonistid)
neuronaalse vakuolisatsiooni ja nekroosi (Olney kolded) esile kutsunud vaid annuste kasutamisel,
mille tulemusena saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis on väga kõrged.
Vakuolisatsiooni ja nekroosi tekkele on eelnenud ataksia ja muud prekliinilised nähud. Kuna neid
toimeid ei ole täheldatud pikaajalistes uuringutes närilistel ega mittenärilistel, on nende leidude
kliiniline tähtsus teadmata.
Muutusi silmades on leitud korduva annuse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel, kuid mitte
ahvidel. Memantiini kliiniliste uuringute raames teostatud spetsiifilistes silmauuringutes ei leitud
muutusi silmades.
Närilistel täheldati fosfolipidoosi kopsumakrofaagides memantiini kogunemise tõttu lüsosoomides.
See toime on teada teiste katioonamfifiilsete omadustega ravimite puhul. Esineb võimalik seos
memantiini kogunemise ja kopsudes täheldatud vakuolisatsiooni vahel. See on ilmnenud vaid suurte
annuste kasutamisel närilistel. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.
Memantiini genotoksilist toimet ei ole täheldatud. Hiirte ja rottide eluaegsetes uuringutes ei ilmnenud ravimi kantserogeenset toimet. Memantiin ei olnud teratogeenne rottidel ja küülikutel, isegi emasloomale toksiliste annuste kasutamisel, samuti ei leitud memantiini ebasoodsat toimet
fertiilsusele. Rottidel täheldati loote kasvupeetust kontsentratsioonide puhul, mis on samad või veidi
kõrgemad inimesel saavutatavatest kontsentratsioonidest.
FARMATSEUTILISED ANDMED
Sobimatus teiste ainetega
Ei ole täheldatud.
Kõlblikkusaeg
4 aastat.
Pärast avamist tuleb pudeli sisu ära kasutada 3 kuu jooksul.
Säilitamistingimused
Hoida temperatuuril alla 30 oC.
Pakendi iseloomustus ja sisu
Suukaudne lahus; 20, 50 või 100 g tilgutiga pruunis klaaspudelis.
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Erinõuded puuduvad.
MÜÜGILOA HOIDJA
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100,
D-60318 Frankfurt/Main
Germany - Saksamaa
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
Eesti: 411303
ESMASE REGISTREERIMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
EU: 05/2002
Eesti: 4. aprill 2003.
TEKSTI KAASAJASTAMISE KUUPÄEV
05/2002
Eesti: aprill 2003

Info - 19.09.03 (SPC)
Küsi apteekrilt